HAVARIJNÁ SLUŽBA :
0902 875 449
Po-Pia 15:30-22:00 So-Ne 08:00-22:00
054 474 26 00
Po - Pia: od 7:30 - 15:30
Údržba: 0910 793 892
Teplo a TÚV
Vnútorné teploty vykurovaných priestorov
Príloha k vyhláške č. 152/2005 Z. z.

VNÚTORNÉ TEPLOTY VYKUROVANÝCH PRIESTOROV 

Vykurované priestory / výsledná teplota ti ºC /

1. Obytné budovy 
obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuch. kútom, pracovne, detské izby 21ºC 
kuchyne 20 ºC
kúpeľne 24 ºC
WC 20 ºC
vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.) 15 ºC
vykurované schodište 10 ºC
2. Administratívne budovy 
kancelárie, čakárne, zasadacie siene, jedálne 20ºC 
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, hlavné schodište, WC atď.) 15 ºC
vykurované vedľajšie schodište 10 ºC
3. Školské budovy 
učebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratóriá, jedálne 20 ºC
učebné dielne 18 ºC
telocvične 15 ºC
šatne v telocvični 20 ºC
kúpeľne a šatne 24 ºC
ordinácie a ošetrovne 24 ºC
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC, šatne len pre vrchný odev atď.) 15 ºC
materské školy – učebne, herne, spálne 22 ºC
– šatne pre deti 20 ºC
– umyvárne pre deti 24 ºC
– izolačné miestnosti 22 ºC
4. Nemocnice 
izby pre chorých, čakárne 22 ºC
ošetrovne, ordinácie, vyšetrovne, prípravy, kúpeľne 24 ºC
operačné sály najmenej 25 ºC
predsiene, chodby, schodište, WC 20 ºC
služobné miestnosti 20 ºC
sklady liekov 15 až 20 ºC
sklady 15 ºC
5. Obchodné domy 
predajné miestnosti všeobecne 20 ºC
predaj trvanlivých potravín 18 ºC
predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia 15 ºC
sklady všeobecne 15 ºC
sklady potravín 10 až 12 ºC
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.) 15 ºC
vykurované schodište 10 ºC
kancelárske miestnosti 20 ºC
6. Hotely a reštaurácie 
izby pre hostí 20 ºC
kúpeľne 24 ºC
hotelové haly, zasadacie miestnosti, jedálne, sály 20 ºC
hlavné schodište 15 ºC
kuchyňa 15 ºC
vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.) 15 ºC
vedľajšie schodište 10 ºC
7. Divadlá, kiná, koncertné sály a iné kultúrne miestnosti 
hľadisko a sály vrátane priľahlých priestorov 20 ºC
chodby, schodište, WC 15 ºC
kancelárske miestnosti 20 ºC
šatne pre účinkujúcich 22 až 24 ºC
8. Plavárne a kúpele 
haly s bazénom najmenej 24 ºC
sprchy, šatne, miestnosti pre masáž 24 ºC
vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC atď.) 22 ºC
9. Priemyselné prevádzky 
dielne pre jemnú mechaniku 18 až 20 ºC
zámočnícke dielne 16 až 18 ºC
obrábacie dielne 18 ºC
montážne haly – pre jemnú montáž 16 až 18 ºC
– pre hrubú montáž 12 až 14 ºC
zlievarne 10 ºC
šatne – len na odkladanie vrchného odevu 15 ºC
– na prezliekanie 20 ºC
umyvárne – len na umývanie do polovice tela 22 ºC
– sprchy a šatne pri sprchách 24 ºC
hygienické kúty pre ženy 24 ºC
kancelárske miestnosti, vrátnice atď. 20 ºC
chodby, WC a iné vedľajšie miestnosti 15 ºC
vykurované schodište 10 ºC
10. Rôzne miestnosti 
jedálne 20 ºC
kuchyne (pre hromadné stravovanie) 15 ºC
spoločné nocľahárne 16 až 18 ºC
výstavné sály, múzeá 15 ºC
telocvične, športové haly 15 ºC
uzavreté miestnosti pre cestujúcich – na staniciach 15 ºC
– na letiskách 20 ºC
garáže a iné miestnosti chránené proti mrazu 5 ºC

Cely Clanok
Vykurovacie obdobie
Vykurovacie obdobie je stanovené V Y H L Á Š K O U Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa č. 152/2005 Z.z. 

Vykurovacie obdobie je stanovené V Y H L Á Š K O U Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa č. 152/2005 Z.z.
 
1. Určený čas dodávky tepla na vykurovanie sa začína spravidla 1. septembrapríslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
 
2. Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak
 
a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesnepočas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota
meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 oC.
 
3. Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.
4. Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.

5.  Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať denne od 4.00 h do 23.00 h, ak sa s odberateľom nedohodnú inak.

6 Teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla.

7. Dodávku tepla na iné využitie, ako je uvedené v odsekoch 5 a 6, je dodávateľ povinný dodávať podľa odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla.
 Začína sa 1. septembra a skončí sa 31. mája nasledujúceho roka, ak sa dodávateľ  tepla a priamy odberateľ  tepla nedohodli inak.

Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 oC a najviac 55 oC.

Cely Clanok
Používanie pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
V súčasnosti, v čase keď opäť rastú ceny energie najmä tepla, hľadajú sa účinné cesty znižovania jej spotreby. Skúsenosti z oblasti rozpočítavania tepla ukazujú, že jednou z najúčinnejších možností je používanie pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (P RVN), ktorými sa určuje spotreba tepla (podiel konečného spotrebiteľa na spotrebe celku - bytového domu) na vykurovanie na úrovni bytu. 

 
Na určovanie spotreby tepla konečného spotrebiteľa za účelom rozpočítavania sa v závislosti od typu vykurovacej sústavy môžu použiť:
a)       pri horizontálnej vykurovacej sústave - bytové merače tepla,
b)       pri vertikálnej vykurovacej sústave - pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov / P RVN /.
V súčasnosti sa najviac používajú tieto druhy P RVN:
·         odparovacie P RVN,
·         elektronické, čiže digitálne P RVN,
Pri konečnom rozhodovaní - výbere - P RVN je potrebné prihliadať na odporučený rozsah použitia jednotlivých zariadení, posúdiť ich citlivosť vzhľadom na projektované prevádzkové podmienky, hlavne z hľadiska povrchovej teploty v mieste montáže P RVN.
Rozsah použitia jednotlivých P RVN, je zhrnutý v tab.1.
Tab. 1  Rozsah použitia jednotlivých P RVN
Typ P RVN
Montážne miesto
Snímaná teplota
Rozsah použitia
 
odparovací  
P RVN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

twmp  @   twm
- nízkoteplotné vykurovanie
  55 oC £ twm < 60oC
- vysokoteplotné vykurovanie
  60 oC £ twm < 110 oC
 
elektronický, digitálne 
P RVN
- pre jednosnímačové  P RVN
  55 oC £ twm < 90oC
- dvojsnímačové P RVN
  35 oC £ twm < 90o
 
 
kde         twm         - je stredná teplota vykurovacej vody (oC),
                twmp         - stredná povrchová teplota vykurovacieho telesa (oC),
tw1,2         - teplota vykurovacej vody v prívodnom, resp. vratnom potrubí 
                               z vykurovacieho telesa (oC),
tw1,2p        - stredná povrchová teplota vykurovacej vody na prívodnom, resp.  
                               vratnom potrubí z vykurovacieho telesa (oC).
Jedným z hlavných motívov rozpočítavania nákladov na teplo na vykurovanie na úrovni bytu je veľký potenciál úspor, ale aj finančné zainteresovanie konečných spotrebiteľov, ktorí svojim správaním môžu spotrebu tepla výrazne regulovať. 
Keďže cena teplá sa neustále zvyšuje otázka nestojí či účtovať spotrebu teplá podľa spotreby, t.j. PRVN, ale aby vyúčtovanie podľa pomerových rozdeľovačov bolo čo najpresnejšie a ich prevádzka čo najlacnejšia.
 
 
V prípade záujmu obráťte sa na  č. t. 0911 796 891.
 
Cely Clanok
Na teplo bude paušál, spotrebitelia nesúhlasia
ÚRSO pripravil vyhlášku na rozpočítavanie tepla v bytoch, určiť presné množstvo spotrebovaného tepla však nie je stále technicky možné. Na teplo bude paušál, spotrebitelia nesúhlasia 

Pravidlá rozpočítavania dodaného tepla medzi jednotlivé byty zatiaľ nestanovuje žiaden predpis. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Práve sa totiž končí pripomienkové konanie vyhlášky, ktorú pripravil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 
Tu stlačte.
 

 
Cely Clanok
Ako narýchlo znížiť úniky tepla =>
Majitelia bytov a rodinných domov môžu spraviť niekoľko opatrení, ktoré znížia ich účty za teplo o niekoľko tisíc korún.

Ako narýchlo znížiť úniky tepla

BRATISLAVA - Nová vykurovacia sezóna začala v posledných dňoch prakticky už vo všetkých slovenských mestách. Majitelia bytov a rodinných domov však môžu ešte spraviť niekoľko opatrení, ktoré znížia ich účty za teplo o niekoľko tisíc korún. Okrem menších investícií napríklad do utesnenia okien a dverí sa oplatí domácnosti v rodinnom dome nechať si za niekoľko dní vybudovať krb. Pre byty je zase výhodné dať si namontovať na radiátory zariadenia na regulovanie teploty v izbách. Doplnkové kúrenie v kozube môže majiteľovi domu ušetriť až polovicu pôvodných nákladov na zemný plyn, ktorý sa používa na kúrenie v takmer 700 tisícoch rodinných domov. Domácnosť v priemernom nezateplenom dome bez plastových okien zaplatí ročne za plyn okolo 30-tisíc korún. Pri dokurovaní v kozube sa výdavky na kúrenie podľa prepočtov Pravdy znížia asi na 18-tisíc korún. Domácnosť sa však musí pripraviť na to, že náklady na kvalitný kozub vrátane vybudovania prieduchov vyjdú na takmer 100-tisíc korún a vrátia sa do ôsmich rokov. "Inštalácia kozubu trvá 7 až 8 dní. Pri zložitejších projektoch najviac 15 dní," hovorí Jozef Karlík spoločnosti J&R Inspire Zvolen. Základom pre úspory tepla v bytoch je vyregulovanie rozvodov tepla, namontovanie termostatických ventilov a pomerových rozdeľovačov tepla. Náklady na tieto zariadenia pre jeden bežný trojizbový byt predstavujú podľa prepočtov Pravdy do 12-tisíc korún. Domácnosti môžu ventilmi na radiátoroch obmedzovať dodávky tepla a zvyčajne po ich namontovaní znížia spotrebu tepla asi o 15 percent. Sporiť sa pri regulovaní dá napríklad pri odchode z bytu. Zníženie teploty v miestnosti tesne pred odchodom do práce napríklad o päť stupňov zníži náklady na vykurovanie o štvrtinu.

Cely Clanok
Treba zatepľovať =>
Prezidentka Združenia Spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku Zdenka Jurčáková o platbách za bývanie. 


Účty za teplo, vodu a odvoz odpadu tvoria po januárovom zdražovaní okolo 75 percent z celkových nákladov na bývanie v bytoch. Ľudia sa to v súčasnosti dozvedajú z nových zálohových predpisov. Ich výšku môžu ovplyvniť viacerí. Prezidentka Združenia Spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku Zdenka Jurčáková tvrdí, že chyba je často vo vlastníkoch bytov, ktorí sú príliš pasívni. 

* Kto ovplyvňuje platby za bývanie v bytoch? 
- Je to regulačný úrad, ktorý stanovuje ceny výrobcom tepla či dodávateľom vody, plynu a elektriny. Potom mestské časti, ktoré určujú poplatky za odvoz odpadu. Ďalej správcovia a napokon aj majitelia bytov. Tí môžu spraviť zrejme najviac. 

* Čo môže vlastník bytu robiť, aby znížil účty za kúrenie a teplú vodu? 
- Vlastníci bytov sa musia predovšetkým dohodnúť. Pre prijatie nejakého opatrenia musí byť za aspoň polovica z nich. Potom musia postupovať systematicky tak, aby sa obmedzili úniky tepla. Nemôžu mať na dome rozbité okná, dvere, pootvárané vchody či rozvody v dezolátnom stave a pritom len nadávať, že platia veľa za teplo. O tom to nie je! 

* Čo teda majú robiť? 
- Predovšetkým treba mať dom vyregulovaný. Aby nedošlo k prekurovaniu v niektorých častiach a nedokurovaniu v iných. To už našťastie väčšina panelákov má. Potom by si mali dať namontovať merače tepla na radiátory. Môžu utesniť okná, zatepliť strechu aj celý dom. Ďalej si môžu dať urobiť aj ekvitermickú reguláciu, teda namontovať zariadenie na teplotný systém v dome. To znižuje napríklad teplotu v noci, a tak zaručuje, že sa nevykuruje viac, ale len na nastavenú teplotu, napríklad 21 °C. Všetko sú to kroky, keď zostáva zachovaná tepelná pohoda, ale účty za teplo sa výrazne znížia. 

* Aký postup je najlepší? 
- Vlastníci bytov sa musia dohodnúť a zaviazať správcu, aby dal vypracovať energetický audit domu. Ten ukáže, kadiaľ teplo uniká najviac. Niektorí si myslia, že zateplia strechu a ušetria polovicu tepla. To sú však veľmi zlé a laické pohľady. Ak je v dome nejaký odborník, môže audit spraviť aj sám. Výsledky dajú ľudom návod, kde začať a ako postupovať. 

* Aké sú potom rozdiely v platbách medzi panelákmi, čo obmedzujú úniky a ostatnými? 
- Keď porovnám v Košiciach zateplený panelák, v ktorom bývam, a okolité, tak rozdiely sú obrovské. Rovnaká rodina, ktorá býva vo vedľajšom bloku, postavenom v rovnakom roku, platí ročne o 10-tisíc korún viac. Vlastníci v tomto paneláku však nerobia nič, len nadávajú na drahé teplo. Namiesto toho by mali zvýšiť platby do fondu opráv a potom z neho zaplatiť okrem nutnej údržby aj nejaké úsporné opatrenia. 

* Situácia najmä v menších mestách však nie je najlepšia. Najmä starší ľudia nemajú peniaze na investície. 
- Ja takúto argumentáciu neprijímam. Veď väčšina z týchto prípadov má už poprepisované byty na svojich synov a dcéry. Ak niekto má nehnuteľnosť, musí sa o ňu starať. Predsa ju nechcem v dezolátnom stave niekomu darovať! Ak dôchodca nemá peniaze, tak nech pomôže ten, na koho je už byt prepísaný. 

* Čo v prípade, keď na obnovu nemajú peniaze ani synovia a dcéry? 
- Ľudia musia tlačiť na spoločenstvo, ktoré byty spravuje. To má už v súčasnosti veľmi dobré možnosti úverovania. Na zateplenie a iné opatrenia sa dá získať výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Na systémové poruchy sa dá z fondu, prostredníctvom žiadosti na ministerstvo výstavby, získať za určitých podmienok dokonca nenávratná dotácia. 

* Každý veriteľ však žiada ručenie. 
- Aj to sa dá vyriešiť. Ľudia nemusia ručiť bytmi, čo by zrejme spôsobilo poriadne hádky v dome. Záruka za úvery sa dá za poplatok (asi 2,5 % z výšky úveru) získať v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. Výhodné úvery bez záložného práva ďalej ponúkajú spoločenstvám aj stavebné sporiteľne a komerčné banky. 

* Z čoho však budú ľudia úvery splácať? 
- Splácanie môže prebiehať z fondu údržby a opráv, ktorý si vlastníci navýšia a zaručia sa bankám, že ho do splatenia úveru neznížia. Napríklad ľudia budú namiesto 220 korún dávať mesačne do fondu 500 korún. Bežný panelák, ktorý má asi sto bytových jednotiek, tak vytvorí mesačne vo fonde asi 50 000 korún. Potom si môže spoločenstvo zobrať výhodný dvojmiliónový úver na zateplenie a iné opatrenia. Z fondu sa bude splácať úver mesačne 28-tisíc a ešte ostane aj na pravidelnú údržbu. Ľudom tak za 300 korún mesačne, ktoré dajú do fondu navyše, klesnú platby za teplo o polovicu. Potom o pár rokov, keď ľudia úver splatia, môžu si odvody do fondu opäť znížiť. 

* Ako môže okrem ľudí ovplyvniť platby samotný správca bytov? 
- Všetky spomínané opatrenia môže ľudom navrhnúť aj správca. Ten navyše výrazne ovplyvňuje cenu tepla, a to objednaním správneho množstva z teplárne. Vyplýva to z metodiky, ktorá platí od začiatku roka 2003. Podľa nej sú na tom najlepšie byty, pre ktoré správca objedná toľko tepla, koľko spotrebujú. Vtedy platí za jeden gigajoul tak, ako si vopred dohodne. Ukrátené sú však tie byty, kde správca nevedel alebo zle odhadol odobraté množstvo. Ak objednal toľko tepla ako vlani a byty spotrebujú menej, tak zaplatí dodávateľovi tepla fixnú zložku ceny za teplo, ktoré neodoberie. Cena za vykurovanie bytu bude teda vyššia. Ako dopadnú byty, ktoré spotrebujú viac, ako správca objedná, bude závisieť od toho, koľko im bude výrobca účtovať za teplo odobrané navyše. To uvidíme až koncom februára, keď dodávateľ tepla pošle správcovi vyúčtovanie za rok 2003. 

* Ľudia už odovzdali odpočty spotreby tepla a vody za blok alebo za každý byt. Nemohli si pri odpočtoch nejako prilepšiť? 
- Problémov v tomto smere je niekoľko. Podmienky na odpočty tak tepla, ako aj vody stanovujú zmluvy medzi správcom a výrobcom tepla. Určujú napríklad, že stavy na bytových vodomeroch sa budú odpočítavať posledné tri dni v roku. Odberatelia z výmenníkových staníc si však túto povinnosť často nesplnili a odčítali už od 10. decembra. To sa napríklad v Košiciach, ale aj inde na Slovensku, bežne stávalo. Tvrdíme, že sa nedodržali podpísané zmluvné podmienky. Potom vznikol rozdiel 20 dní, ktoré vytvoria podmienky nespravodlivého zvýšenia koeficientu na skutočnú spotrebu. 

* Ako sa také niečo môže stať? 
- Problém je najmä v nás, teda odberateľoch. Ak si dohodneme nejaké podmienky, tak ich potom aj seriózne dodržujme. Tieto neseriózne postupy môžu vyvolať vlnu sporov medzi dodávateľom a odberateľom, ktoré môžu vyústiť až do súdnych sporov. 

* Kto má teda konať, aby vlastne spotrebiteľ neplatil aj za vodu, ktorú spotrebuje niekto iný? 
- Správca domu, teda Spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správcovská firma. Tá musí dodržiavanie zmluvných podmienok kontrolovať a, samozrejme, v prípade uvádzaného zistenia aj reklamovať u dodávateľa teplej úžitkovej vody. Do konca roka 2002 chránila ľudí v tomto smere aspoň smernica okresných úradov, ktorá stanovovala určitý koeficient a ten nemohol byť prekročený. 

* Výrazným trendom v súčasnosti je šetrenie drahou teplou vodou. Ako to ovplyvňuje ceny? 
- Pravda je, že čím viac sa teplou vodou v bytoch šetrí, tým viackrát prejde okruh, počas ktorého sa ochladí a vo výmenníku opäť zohreje. Častejšie zohrievanie tak zvyšuje náklady výrobcovi tepla a koeficient ohrevu jedného kubíka vody je vyšší, teda kubík vody je aj drahší. Teda tí, čo neúmerne šetria teplou vodou v dome, zvyšujú jej cenu pre tých, ktorí ju bežne používajú. 

* Čo majú teda lúdia robiť, aby teplá voda pri šetrení nezdražovala? 
- Vlastníci bytov si môžu dať namontovať v domoch takzvané doskové výmenníky teplej vody, čo je investícia za asi 50-tisíc korún. Cirkulácia neodobratej teplej vody sa tým zníži a merač TÚV na päte domu bude fakturačným meračom. Podstatným rozdielom je, že pri cirkulácii teplej vody v dome sú oveľa menšie straty ako pri cirkulácii k najbližšiemu veľkému výmenníku. 

* S akými ďalšími problémami, ktoré vyplývajú z odpočtov, napríklad aj studenej vody sa môžu lúdia stretnúť? 
- Stáva sa, že po odčítaní stavov vodomerov v bytoch a na päte domu vzniká rozdiel. Je to výsledok toho, že buď ľudia klamú, keď napríklad nejakým spôsobom obchádzajú merače spotreby vody. Môže sa tiež stať, že sú zlé merače alebo voda niekde uniká z rozvodov, dôvodov môže byť viac. Aby ľudia neplatili za vodu navyše, tak musia opäť iniciovať správcu, aby častejšie kontroloval všetky vodovodné zariadenia a vodomery. 

* Čo však zmôže správca, keď ho lúdia do bytu nevpustia alebo jednoducho nie sú doma? 
- Vlastník bytu je povinný nechať robiť kontroly meračov. Zároveň je však povinný kontrolovať ich prevádzkyschopnosť aj sám. Ak správca zistí, že niekto má merač nefunkčný napríklad už pol roka, môže mu, v závislosti od vnútornej smernice, vyrubiť aj dvojnásobnú platbu. Špekulovať sa tak ľudom v tomto smere neoplatí! Smernicou na odpočet vody si však treba stanoviť jasné pravidlá v bytovom dome. 

* Po teple a vode je poslednou väčšou položkou na bývanie odvoz a likvidácia domového odpadu. Čo má vlastník robiť, keď v novom predpise zistí, že má platiť výrazne viac? 
- Výšku poplatkov za odvoz odpadu už neovplyvňuje správca, ale príslušné mestské časti. Kto nie je spokojný, môže sa obrátiť na poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí by mali pracovať pre občanov. 

* Zateplený panelák ušetrí ročne na nájomnom aj 10 000 korún. 
* Na úpravu paneláku si možno výhodne požičať a úver splácať z fondu údržby 

Zdroj: PRAVDA 16.2.2004

 
Cely Clanok
Tlacit
VÝBEROVÉ KONANIE,
NA PRENÁJOM
Radničné námestie 5:
poschodie : podkrovie
vymera : 112,65 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, službová činnosť
Radničné námestie 26:
poschodie : poschodie
vymera : 80,10 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný priestor
Radničné námestie 46:
poschodie : poschodie
vymera : 202,11 m2
ucel vyuzivania : kancelária, službová činnosť
Radničné námestie 12:
poschodie : poschodie, dvorná časť
vymera : 49,89 m2
ucel vyuzivania : obchodná, službová činnosť
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 3 kancelárií 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 33,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 39,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : III. poschodie
vymera : á 15 m2
ucel vyuzivania : 1 kancelária
info : stará budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : I. poschodie
vymera : á 15,50 m2
ucel vyuzivania : 2 kancelárie
info : stará budova OÚ
Radničné námestie 42:
poschodie : poschodie
vymera : 208,16 m2
ucel vyuzivania : obchodný priestor

2012©SEO CMS Bloomade, KREATIV