HAVARIJNÁ SLUŽBA :
0902 875 449
Po-Pia 15:30-22:00 So-Ne 08:00-22:00
054 474 26 00
Po - Pia: od 7:30 - 15:30
Údržba: 0910 793 892
Chcete zmeniť správcu?
Nie ste spokojní so správcom? Vymeňte ho!
Nie ste spokojní so správcom? Vymeňte ho!
 [Profit; 07/2011; 06/04/2011; s.: 48,49; Zuzana Voštenáková ; Zaradenie: Správa bytových domov]
 
Máte pocit, že váš správca bytového domu si neplní povinnosti a napriek tomu si pýta od vás čoraz
väčšie poplatky? Správca je zo zákona v prvom rade povinný obhajovať záujmy vlastníkov. Ak sa vám zdá,
že ide proti vám, treba mu to dať najavo - vymeňte ho.

 
 
autorka - Zuzana Voštenáková
 
Hneď na začiatku sa spýtajte sami seba, aký je váš správca bytového domu. Zvoláva schôdze, upozorňuje
vás na nedostatky bytového domu, ktoré je potrebné odstraňovať, navrhuje, ako by sa dalo ušetriť napríklad
na teple, rieši kompetentne vaše problémy? Dôležité je zodpovedať si otázku, či nastal čas vymeniť ho,
alebo s tým ešte počkať.
 
ODHAĽTE CHYBY SPRÁVCU.

Ako hovorí Jana Adamová, konateľka spoločnosti Spokojné bývanie, spôsobov, ako nekorektný správca
poškodzuje vlastníkov, je niekoľko. Napríklad neschopnosťou kvalitne zabezpečovať dodávateľské služby,
netransparentným hospodárením s peniazmi vlastníkov, predraženými službami i nezabezpečením
drobných opráv v dohodnutých termínoch. "Najčastejšie sa na nás noví klienti obracajú s problémami
pri jednoznačne chybných vyúčtovaniach, ktoré správca odmieta prepracovať, a nehospodárnym
nakladaním s financiami domu. Ďalšími dôvodmi na výmenu správcu bývajú slabá úroveň
komunikácie, nedostupnosť správcu a všeobecná neochota riešiť požiadavky vlastníkov," vraví
J. Adamová. Navyše, zákon o vlastníctve bytovv platnom znení určuje správcovi povinnosť
voči vlastníkom v bytovom domedo 31. mája predložiť im správu o svojej činnosti za predchádzajúci
rok, najmä o finančnom hospodárení, o stave spoločných zariadení a tiež musí vyúčtovať fond prevádzky
a opráv.
 
MYSLITE NA REFERENCIE.

Podľa Danuše Krkošovej, tlačovej hovorkyne Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie,
býva častým problémom, že spotrebitelia nepoznajú svoje práva,
ktoré ustanovuje zákon ovlastníctve bytov a nebytových priestorov, a tiež, že sa nezúčastňujú na domových
schôdzach, kde si odhlasujú rozhodnutia týkajúce sa domu. "V dôsledku toho vznikajú spory medzi správcom
a samotnými vlastníkmi. Vlastníkom odporúčame využiť práva podľa paragrafu 8b uvedeného zákona, na
základe ktorého majú právo nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky,
údržby a opráv," upresňuje. Ak správca takéto informácie predložiť odmieta, môže to vyvolať podozrenie
o spravovaní majetku a financií vlastníkov. D. Krkošová tiež odporúča zistiť si referencie o prípadnom novom
správcovi, či má dobré meno a aké má skúsenosti, a až potom sa pre neho rozhodnúť. Hovorí, že dobrého správcu
môžete spoznať podľa transparentnosti činností nielen pri ročnom zúčtovaní, ale aj pri výbere dodávateľov,
zabezpečení prác a ich odovzdávaní, bežnom hospodárení domu.
 
DORUČTE MU VÝPOVEĎ.

Prinútiť správcu, aby poskytoval kvalitu, býva v praxi neraz zložité. Často sa jeho snaha o zlepšenie prejavuje,
až keď ho vlastnícibytov chcú vymeniť. Ako upresňuje J. Adamová, v prevažnej väčšine prípadov
vlastníci s nekorektným správcom vypovedajú zmluvu o výkone správy. "Po
poslednej novele zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je platná od vlaňajšieho
1. apríla, je možné správcu odvolať len na schôdzi vlastníkov. S výpoveďou musí súhlasiť nadpolovičná
väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov." Správcovia sa však niekedy snažia zmariť
úsilie vlastníkov o výpoveď tým, že nechcú zvolať schôdzu a naťahujú termíny. V takomto prípade musí
o zvolanie schôdze požiadať správcu minimálne štvrtina vlastníkov a žiadosť písomne doručiť správcovi.
Odo dňa doručenia začína správcovi plynúť pätnásťdňová lehota na zvolanie schôdze. Keď správca v určenej
lehote schôdzu nezvolá, môžu si ju vlastníci zvolať sami. "Oznámenie o konaní schôdze spolu s programom
musí byť doručené všetkým vlastníkom minimálne päť dní pred jej konaním. Doručuje sa aj správcovi alebo
predsedovi, ak má schôdza rozhodovať o úlohách pre správcu alebo predsedu. Po doručení výpovede
začne správcovi prvým dňom nasledujúceho mesiaca plynúť výpovedná lehota, ktorá je podľa zákona určená
na tri mesiace," upresňuje J. Adamova. Ak správca nereaguje, prípadne na schôdzi padlo rozhodnutie,
ktoré poškodzuje vlastníkov bytov, majú už len jednu možnosť - súd.
 
TRVAJTE NA ODOVZDANÍ DOKLADOV.
 
Správca by mal po doručení žiadosti vlastníkov schôdzu zvolať. V prípade, že sa na nej rozhodne o výpovedi
a vlastníci správcovi výpoveď zmluvy písomne doručia, musí ju akceptovať. "Výpoveď musí byť doručená
v písomnej forme, prerokovaná na schôdzi vlastníkov, ktorí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov
v dome rozhodli o zmene správcu. Musí obsahovať zápisnicu zo schôdze a prezenčnú listinu," dodáva J. Adamova.
Následne sa s novým správcom musí taktiež uzatvoriť zmluva o výkone správy na schôdzi vlastníkov.
Ten sa potom dohodne na preberaní dokumentácie bytovéhodomu. Starému správcovi sa preukáže podpísanou
zmluvou o výkone správy, ktoré ho oprávňuje k prevzatiu dokumentácie a celkovej správy bytovéhodomu.
Podľa súčasnej právnej úpravy môže ostať bytový dom bez správcu. Takáto situácia nastane podľa konateľky
spoločnosti Spokojné bývanie v prípade, keď dávajú výpoveď zmluvjr o výkone správy vlastníci a do uplynutia
výpovednej lehoty si nenájdu nového správcu. "V opačnom prípade, ak od zmluvy odstúpi správca a vlastníci si
do jedného roka nenájdu novéhosprávcu, vzniká zo zákona spoločenstvo vlastníkov bytov, o ktorého
predsedovi rozhodne správca." Ostať bez správcu však prináša isté riziká, pretože sa nemá kto postarať
o zabezpečovanie služieb spojených s užívaním bytového domu. Takisto sú tu lehoty na revízie vybraných
zariadení bytového domu, ako aj klasická povinnosť viesť hospodárenie bytového domu. Vlastníci takto de facto
preberajú zodpovednosť za celý bytový dom.
 
POVINNOSTI NOVÉHO SPRÁVCU. Nový správca sa bežne vyberá na schôdzi musí ho schváliť nadpolovičná
väčšina prítomných vlastníkov bytov. "Následne s ním prebieha pripomienkovanie zmluvy o výkone správy,
ktoré často býva v kompetencii zástupcu vlastníkov. Ten zhromažďuje podnety od obyvateľov v dome a rokuje
so správcom o definitívnom znení zmluvy. Keď je to dohodnuté, zmluva o výkone správy s novým správcom
sa musí opäť odsúhlasiť na schôdzi vlastníkov nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov, ktorí zmluvu
aj podpíšu," konštatuje J. Adamová.
 
Sedem dôvodov, prečo vymeniť správcu
 
- porušovanie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 
- nepredkladanie ročného vyúčtovania a správy o svojej činnosti v riadnom termíne (do 31. mája za predchádzajúci rok)
 
- nerešpektovanie rozhodnutí a uznesení vlastníkov
 
- nedostatočná obojstranná komunikácia
 
- svojvoľné a nehospodárne nakladanie s financiami vlastníkov bez ich súhlasu
 
- nezáujem o stav domu, jeho údržbu a zveľaďovanie
 
- neschopnosť zabezpečiť nákladnejšie investičné projekty
 
Najčastejšie problémy v praxi
PRI ZMENE SPRÁVCU ČASTO DOCHÁDZA K NESPRÁVNEMU HLASOVANIU:
- pri vypovedaní zmluvy alebo jej odsúhlasovaní sa na schôdzi nehlasuje nadpolovičnou väčšinou všetkých
vlastníkov (nesprávny pomer pri hlasovaní) - hlasovania sa zúčastňujú osoby bez hlasovacieho práva alebo
splnomocnenia na takéto hlasovanie (napríklad užívatelia bytu namiesto majiteľov otec prepíše byt na syna,
ale na schôdzi hlasuje ako vlastník bytu, čo je v rozpore so zákonom a napadnuteľné) - nie sú správne určené
spoluvlastnícke podiely (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, podielové spoluvlastníctvo) - nesprávne
počty hlasov: jeden hlas za byt alebo nebytový priestor, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva vlastníci taktiež
zle formulujú uznesenia zo schôdze, ktoré musia byť jednoznačné, nedodržia zákonom určené lehoty pri oznamovaní
schôdze či pri doručovaní písomností

Ďalšie odkazy na tému:


https://trew.sk/mate-problemy-so-spravcom-bytoveho-domu-vymente/
Cely Clanok
Radi by ste zmluvu o výkone správy vypovedali?
Radi by ste zmluvu o výkone správy vypovedali?
 
Vážení vlastníci bytov, ste nespokojní so svojím správcom a radi by ste zmluvo o výkone správy vypovedali? Čo Vás čaká a ako máte hlasovať na schôdzach tak, aby boli Vaše uznesenia platné? 
 
 

Pri zabezpečení správy bytového domu správcom na základe zmluvy o výkone správy podľa § 8 zákona č. 182/1993 Z. z. je potrebné dodržať tieto pravidlá:

 1. Podanie výpovede schvaľujú vlastníci na schôdzi alebo písomným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 2. Jedna štvrtina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov písomne požiada správcu o zvolanie schôdze v zmysle § 11a zákona, ak chcú výpoveď riešiť na schôdzi vlastníkov.
 3. Ak správca nezvolá schôdzu do 15 dní od prevzatia žiadosti v zmysle § 8b ods. 2 písm. g), schôdzu vlastníkov zvolá táto štvrtina vlastníkov, ktorá o zvolanie schôdze požiadala.
 4. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne 5 pracovných dní pred dňom konania schôdze (§ 14 ods. 1).
 5. Výpoveď zmluvy o výkone správy sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (§ 8a ods. 1, § 14 ods. 3). To znamená, že nemožno výpoveď schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných hodinu po oznámenom začiatku schôdze.
 6. Formu výpovede je potrebné dodržať v zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone správy.
 7. Zo schôdze sa musí vyhotoviť zápisnica, ktorá je prílohou výpovede zo zmluvy o výkone správy.
 8. V prípade, že sa výpoveď zmluvy o výkone správy bude schvaľovať písomným hlasovaním v zmysle § 14 ods. 7, opäť je prvým a zkladným krokom podanie žiadosti jednej štvrtiny vlastníkov správcovi o vyhlásenie písomného hlasovania.
 9. Ak správca písomné hlasovanie v stanovenej lehote (15 dní od prevzatia žiadosti) nevyhlásil, vyhlási ho štvrtina vlastníkov. Spôsobom v dome obvyklým oznámi 7 dní vopred písomné hlasovanie, v ktorom musí byť presne definovaný predmet hlasovania.
 10.  Súhlas s výpoveďou musí vyjadriť nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov. V opačnom prípade je hlasovanie neplatné.
 11. Po vykonaní písomného hlasovania ten, kto ho vyhlásil, zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do 5 pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým.

Cely Clanok
Výpoveď zmluvy o výkone správy
Výpoveď zmluvy o výkone správy, v súlade s § 14 zákona číslo 182 / 1993 Z.z. v znení neskorších predpisov ...

Vlasníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ......., ul. .................., 085 01  Bardejov


                                                                              …………………… 
                                                                              …………………… 
                                                                              085 01 Bardejov Vec: Výpoveď zmluvy o výkone správy 


V súlade s § 14 zákona číslo 182 / 1993 Z.z. v znení neskorších predpisov 
                                            
                                                         dávame 


                                                       v ý p o v e ď 

zmluvy o výkone správy obytného domu ..............., ul. .......................................,  085 01 Bardejov uzatvorenú so správcom ......................................., ul. ........................................, 085 01 Bardejov 
Výpovedná lehota začína plynúť od .......................... a končí ..................... a je šesť mesiacov. 


Pre výkon správy od / dátum/...................................... máme zabezpečeného nového správcu, ktorý je oprávnený vykonávať správu bytového domu. 


S pozdravom, 

Vlastnoručne podpísaní vlastníci bytov, 
viď prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov

Cely Clanok
Ako zmeniť správcu
Postup pri zmene správcu obytného domu vlastníkmi. 
 

Postup pri zmene správcu obytného domu vlastníkmi 

A. Zvolať schôdzu vlastníkov obytného domu: - 1/4 vlastníkov obytného domu požiada správcu o zvolanie schôdze  s určeným dátumom konania schôdze - pri požiadavke o zvolanie schôdze uvedie s akým programom 

Program schôdze:
1.Otvorenie 
2.Voľba overovateľov zápisnice 
3.Výpoveď zmluvy o výkone správy so správcovskou spoločnosťou ..................., ul. ................, 085 01 Bardejov            
4.Schválenie nového správcu a zmluvy o výkone správy s novým správcom ................ , ul. ..............., 085 01 Bardejov 
5. Správu o činnosti správcovskej spoločnosti ......, ul. ....., 085 01 Bardejov na obytnom dome ....., ul. ......,
    085 01 Bardejov 
6. Vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv za bytový dom ............, ul. ................, 085 01 Bardejov 
7. Rôzne 
8. Uznesenie 
9. Záver 

B. Overiť zápisnicu overovateľom odsúhlaseným na schôdzi vlastníkov 
C. Doručiť výpoveď správcovi obytného domu / oproti podpisu / 

Cely Clanok
Prezenčná listina

PREZENČNÁ LISTINA vlastníkov bytov v bytovom dome... / výpoveď /


PREZENČNÁ LISTINA 
vlastníkov bytov v bytovom dome ........., ul. ............................, 085 01 Bardejov 

Svojim podpisom vyslovujem   s ú h l a s   s výpoveďou zmluvy o výkone správy uzatvorenej medzi
vlastníkmi bytov v

bytovom dome .............., ul. ..................., 085 01 Bardejov

 
a .................................................., ul. ................................, 08501 Bardejov. 


Priezvisko a meno                                                                                                      Podpis 
...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 
V Bardejove: ........................

Cely Clanok
Prezenčná listina zo schôdze ....
PREZENČNÁ LISTINA zo schôdze vlastníkov bytov v bytovom dome... 
 
PREZENČNÁ LISTINA 
zo schôdze vlastníkov v bytovom dome ........., ul. ............................, 085 01 Bardejov, konanej

dňa ..................... o ......... hod. v priestoroch ............................................................ . 


           Priezvisko a meno                                                                                                           Podpis 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

...............................................................................-....................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

......................................................................................................................................... ................................ 

......................................................................................................................................... ................................ 

......................................................................................................................................... ................................ 

......................................................................................................................................... ................................ 

.......................................................................................................................................... ................................ 

.......................................................................................................................................... ................................ 

........................................................................................................................................... ................................ 

............................................................................................................................................ ................................ 

............................................................................................................................................ ................................ 

............................................................................................................................................ ................................ 

............................................................................................................................................ ................................ 

............................................................................................................................................ ................................ 
 
Cely Clanok
Dohoda o plnomocenstve ( § 31 a nasl. OZ )
Dohoda o plnomocenstve ( § 31 a nasl. OZ ). Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa konať ...

Dohoda o plnomocenstve ( § 31 a nasl. OZ ) 


Splnomocniteľ : ......................................, 085 01 Bardejov, rod. č. ........................... 

splnomocnenec: ......................................................., 085 01 Bardejov, rod. č. ........................... 
dňa .................... uzavreli túto 


dohodu o plnomocenstve 


Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa konať v medziach oprávnenia zastupovať ho na schôdzi vlastníkov bytov bytového domu .................., ul. ............................, 085 01 Bardejov, konanej dňa .......................... v plnom rozsahu. 
Plnomocenstvo sa udeľuje na zastúpenie na schôdzi vlastníkov bytov bytového domu ..............,ul. ......................., 085 01 Bardejov konanej dňa ................................... . 
Splnomocnenec .......................... uvedené plnomocenstvo prijíma. 


V Bardejove ......................... 


Splnomocniteľ: ..................................
Splnomocnenec: ..................................

Cely Clanok
Žiadosť o zvolanie schôdze vlastníkov
Žiadosť o zvolanie schôdze vlastníkov, v súlade s § 8b ods.2 pís. g zákona číslo 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvy o výkone správy uzatvorenej medzi vlastníkmi bytov v bytovom dome ...                                                                                                                                                                             ................................................... 
                                                                                                                                                                              ................................................... 
                                                                                                                                                                              ...................................................
                                                                                                                                                                           / adresa správcu bytového domu / 


Vec:  Žiadosť o zvolanie schôdze vlastníkov 


V súlade s § 8b ods.2 pís. g zákona číslo 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvy o výkone správy uzatvorenej medzi vlastníkmi bytov v bytovom dome ............................,ul. ........................, 085 01 Bardejov a správcovskou spoločnosťou ...................., ul. ................................, 085 01 Bardejov, IČO: ........................., Vás žiadame o zvolanie schôdze vlastníkov v bytovom dome .........,ul. ............................, 085 01 Bardejov. Termín schôdze žiadame stanoviť na ..........................., o ...... hod. v ............................... priestoroch obytného bloku ........................., vchod č. ..... s týmto programom: 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľa zápisnice 
3. Výpoveď zmluvy o výkone správy so správcovskou spoločnosťou ................... ul. ................ 
4. Schválenie zmluvy o výkone správy s novým správcom
5. Záver 
S pozdravom, 


Podpísaní vlastníci bytov bytového domu 

Prílohy: Prezenčná listina
Cely Clanok
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu

.....................................................................ul. …………………., 085 01 Bardejov

konanej dňa ..................... .
 Program
1. Otvorenie, 
2. Schválenie programu schôdze 

3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv

5. Správa o činnosti správcovskej spoločnosti ...............................
6. Výpoveď zmluvy o výkone správy 
7. Schválenie zmluvy o výkone správy s novým správcom
8. Návrh uznesenia 
9. Záver schôdze 


1. Otvorenie 
Schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov otvoril /a/ p...........................................  a privítal /a/  všetkých prítomných. Čas otvorenia schôdze: ........ hod.


2. Schválenie programu schôdze 
Bol prednesený návrh programu schôdze a p. ........................ požiadal /a/ prítomných o schválenie programu schôdze vlastníkov v zmysle žiadosti vlastníkov a pozvánky. / Návrh programu bol doplnený o body programu, ktoré žiadali zaradiť vlastníci bytov v počte .............. vlastníkov svojou žiadosťou, ktorú správca prijal dňa ..................... /

Navrhovaný program - viď program schôdze 
Hlasovanie prebehlo: 
za návrh programu ................., proti návrhu programu .................., zdržal sa ................... 

3. Voľba zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
Bol predložený návrh na zapisovateľa zápisnice:  .................................. . 
Za zapisovateľa zápisnice bol schválený  p....................... 

Hlasovanie prebehlo: 
za návrh programu ................., proti návrhu programu .................., zdržal sa ................... 

Bol predložený návrh na overovateľov zápisnice: .................................. . 
Za overovateľov zápisnice boli schválení p. ...................... a  p................................ 

Hlasovanie prebehlo: 
za návrh programu ................., proti návrhu programu .................., zdržal sa ................... 


4. Vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv
Zástupca správcu p. ............................... predniesol  vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv za bytový dom za .............. . Vlastníci bytov vyúčtovanie zobrali na vedomie. 

5. Správa o činnosti správcovskej spoločnosti ............................... na obytnom dome ........., 
ul. ....................., 085 01 Bardejov 
Zástupca správcu  p. ............................... predniesol správu o činnosti na obytnom dome ............................ za ...................... / vyúčtovanie služieb za ............... /. Vlastníci bytov správu zobrali na vedomie. 

6. Výpoveď zmluvy o výkone správy 

Začiatok hlasovania: ........ hod.

p. ............................ predložil návrh na výpoveď zmluvy o výkone správy obytného domu .......,ul. .....................,
085 01 Bardejov a správcovskou spoločnosťou ......................................., ul. ..........................., 085 01 Bardejov
a  prítomní vlastníci bytov boli požiadaný o hlasovanie. 

Hlasovanie prebehlo: 
za návrh programu ................., proti návrhu programu .................., zdržal sa ................... 

Výpoveď zmluvy o výkone správy bola - nebola schválená.

Schôdza pokračovala so schváleným programom. 

7. Schválenie zmluvy o výkone správy s novým správcom

Začiatok hlasovania: ........ hod.

p. ................................., predložil návrh na schválenie zmluvy o výkone správy s novým správcom obytného domu ........................,ul. ......................, 085 01 Bardejov správcovskú spoločnosť ................................. , 
085 01 Bardejov a požiadal prítomných vlastníkov o hlasovanie 

Hlasovanie prebehlo: 
za návrh programu ................., proti návrhu programu .................., zdržal sa ................... 

Za nového správcu nášho obytného domu bol - nebol schválený .......................... / uviesť /.

8. Návrh uznesenia 
p. ......................., predložil návrh na uznesenie a požiadal prítomných vlastníkov o hlasovanie. 

Začiatok hlasovania: ........ hod.

Hlasovanie prebehlo: 
za návrh programu ................., proti návrhu programu .................., zdržal sa ................... 

9. Záver schôdze 
p. ......................    poďakoval /a/ všetkým prítomným vlastníkom za účasť a aktívny prístup. 


V Bardejove dňa .......................... 

Zapísnicu zápisal: ...........................            Zápisnicu overil: .........................................
                                                                                           ......................................... Nedeliteľnou súčasťou zápisnice sú: 

Žiadosť o zvolanie schôdze vlastníkov s programom 
Pozvánka na schôdzu 
Prezenčná listina zo schôdze
Prezenčná listiny - výpoveď zmluvy o výkone správy ... 
Dohoda o plnomocenstve 
Uznesenie 
Výpoveď správcovi
 Vlastníci bytov v bytovom dome .............., ul. ...................., 085 01 Bardejov 

V Bardejove dňa ...............................

 
Cely Clanok
Uznesenie zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Uznesenie zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov konanej dňa: …………… 

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov v obytnom bloku ........., ul. ................., 085 01 Bardejov 

Schvaľuje: 
1. Výpoveď zmluvy o výkone správy uzatvorenú medzi vlastníkmi bytov obytného bloku ......., ul. ........., 085 01 Bardejov  a .......... / uviesť doterajšieho správcu /, ul. .........., 085 01 Bardejov, IČO: .......... 
    Výpovedná lehota je šesť mesiacov a začína plynúť ………. a končí ………………

2. Zmluvu o výkone správy a správu bytového domu s .........../uviesť nového správcu /, ul. ............, 085 01 Bardejov, IČO:..........., ako nového správcu obytného bloku .......... ul. .........., 085 01 Bardejov 

Berie na vedomie: / pokiaľ boli tieto body prejednane /
1. Správu o činnosti správcovskej spoločnosti ......... ul. .........., 085 01 Bardejov za ......... na obytnom dome ..........,  ul. ..........., 085 01 Bardejov 

2.Vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv za bytový dom ..........., ul. ............., 085 01 Bardejov 

Ukladá: 
1. Správcovskej spoločnosti ............., ul. ..........., 085 01 Bardejov, aby 30 dní pred skončením činnosti, najneskôr v deň skončenia činnosti na obytnom bloku ........... , ul. ..............., 085 01 Bardejov predložil vlastníkom bytov a nebytových  priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzdal všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia. Zároveň previesť  zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na účty nového správcu. 

Za uznesenie zo schôdze vlastníkov konanej dňa ................. hlasovalo: 
  - za prijatie uznesenia v preloženej podobe ....... vlastníkov 
  - proti prijatiu uznesenia ...... vlastníkov 
  - zdržal sa ....... vlastníkov 

Prehlasovaný vlastník bytu má právo obrátiť sa na súd do 15 dní od hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Vlastníci bytov v bytovom dome .............., ul. ............., 085 01 Bardejov 

V Bardejove dňa : ................
 
Cely Clanok
Program schôdze vlastníkov
Program schôdze vlastníkov ... 

Program schôdze vlastníkov 

obytného bloku ....................,ul. ............................, 085 01 Bardejov
 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľa zápisnice 
3. Výpoveď zmluvy o výkone správy so správcovskou spoločnosťou ................., ul. ......................., 085 01 Bardejov 
4. Schválenie nového správcu a zmluvy o výkone správy s novým správcom ............. , ul. ................, 085 01 Bardejov 
5. Správu o činnosti správcovskej spoločnosti .............., ul. .............., 085 01 Bardejov na obytnom dome ...............,
    ul. ..................., 085 01 Bardejov 
6. Vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv za bytový dom ................, ul. ................, 085 01 Bardejov 
7. Rôzne 
8. Uznesenie 
9. Záver Vlastníci bytového domu …………………., ul. ………………………., 085 01 Bardejov

Cely Clanok
Zlé vzťahy v bytovke? Riešením je iný správca alebo spoločenstvo
Nedoručené vyúčtovacie doklady od správcu bytovky, jeho nečinnosť pri vymáhaní nedoplatkov za byt, ale aj nanútenie dodávateľov pri zatepľovaní bytoviek, môžu naštrbiť vzťahy medzi vlastníkmi a správcom natoľko, že jediným riešením je
jeho výmena alebo založenie samosprávy.

 

Zlé vzťahy v bytovke? Riešením je iný správca alebo spoločenstvo 

[Pravda; 20/07/2012; s.: 17,18,19; Helena Kokolová ; Zaradenie: Užitočná pravda] 

Helena Kokolová Bratislava 

Nedoručené vyúčtovacie doklady od správcu bytovky, jeho nečinnosť pri vymáhaní nedoplatkov za byt, ale aj nanútenie dodávateľov pri zatepľovaní bytoviek, môžu naštrbiť vzťahy medzi vlastníkmi a správcom natoľko, že jediným riešením je jeho výmena alebo založenie samosprávy. Pokiaľ ide o vyúčtovací doklad, ten mali vlastníci dostať už začiatkom júna. Najneskôr 31. mája ho totiž správca bytovky mal podať na pošte doporučene do vlastných rúk, alebo osobne vlastníkovi odovzdať. "Ak ho majitelia doteraz nemajú, správca nemá nárok na odmenu za správu až do času, kým doklad vlastníkom nedoručí," vraví Danuša Krkošová zo Slovenskej obchodnej inšpekcie. Majitelia, ktorí vyúčtovanie dostali, majú rôzne výhrady. Tí, ktorí bývajú v prízemných bytoch sa sťažujú, že platia za výťah, aj keď ho nepoužívajú. Alebo ho používajú, ale len zriedka. "Pri sťažnostiach tohto druhu je pre nás rozhodujúci vždy obsah platnej dohody vlastníkov so správcom," vraví ďalej Krkošová. "Povinne musia prostredníctvom správcu hradiť údržbu výťahu, vyplýva to zo zákona. Výťah podlieha totiž pravidelným revíziám." Prispievať na ne musí aj ten vlastník bytu, ktorý výťah vôbec nepoužíva, keďže má na ňom spoluvlastnícky podiel. V zmysle zákona je totiž výťah spoločným zariadením bytového domu. Majitelia spodných bytov by však mohli prijať zmenu zmluvy s tým, že elektrina sa nebude rozpočtovať medzi vlastníkov prízemných bytov. Na to je však potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny. Sporné môžu byť aj namerané množstvá teplej a studenej vody. Pokiaľ ide o merače na studenú vodu, tie podliehajú overeniu. Ide o tzv. určené meradlá, čo znamená, že sú určené na pravidelné overovanie, overujú ich služby legálnej metrológie a dozor nad nimi má Štátny metrologický inšpektorát, ktorý aj postihuje nedodržanie lehoty. 

Pokračovanie - s. 18 

Dokončenie - s. 17 

Pomerový merač v byte na studenú vodu nie je povinný, vlastníci však majú možnosť dohodnúť sa na schôdzi o osadení takých meračov. Nejde o fakturačné merače, keďže merajú len podiel, to znamená, akým pomerom sa podieľa ich spotreba na celkovom množstve spotreby studenej vody, ktorá bola nameraná na fakturačnom merači. 
 

Spoločenstvá nahlasujú zmeny 

Spoločenstvá vlastníkov bytov zabúdajú obyčajne nahlasovať povinné údaje na obvodných úradoch v sídle krajov. Neaktuálne údaje o predsedoch, v názve, adrese sídla či štatutárnych orgánoch im skomplikujú situáciu, ak chcú získať úver na zateplenie. V takom prípade musia zvolávať schôdze, prijímať zmeny, zadovážiť si potrebné doklady a doručiť ich
v lehote 15 dní priamo na príslušný úrad, inak musia kolobeh schvaľovania znovu opakovať. Každé spoločenstvo, ktoré pôsobí v bytovom dome, musí mať totiž na príslušnom obvodnom úrade v sídle kraja zaregistrované určité povinné údaje, ako sú názov a sídlo spoločenstva, IČO, orgány spoločenstva a štatutárny orgán, ktorý je oprávnený za spoločenstvo vystupovať, uzatvárať zmluvy, vystupovať v mene vlastníkov bytov. Zmena zápisu je nevyhnutná, ak sa tieto povinné údaje zmenia. "Ak zmenia názov, presťahujú sídlo spoločenstva na novú adresu alebo schvália nového predsedu, ten doterajší je v takom prípade povinný podať na príslušný obvodný úrad v sídle kraja návrh na vykonanie zmeny v registri," vraví Branislav Mičieta, vedúci oddelenia právneho, štátneho občianstva a matrík na Obvodnom úrade v Prešove. 

Najneskôr do pätnástich dni 

Predseda spoločenstva musí dať svoj podpis na návrhu na zmenu aj úradne osvedčiť, nalepiť naň aj kolkovú známku. K návrhu na zmenu treba pripojiť uznesenia a zápisnice zo schôdze overené overovateľmi. "Zmenu zapíšeme do registra
a v takom prípade je účinná aj voči ostatným vlastníkom, ktorí by si to chceli na obvodnom úrade overiť." Treba to stihnúť najneskôr do 15 dní od jej prijatia na schôdzi, inak sa schôdza musí zopakovať a o zmenách musia vlastníci hlasovať znovu. "Zákon nám stanovil prekluzívnu lehotu, čo znamená, že návrh na zmenu musí byť na príslušný obvodný úrad v sídle kraja doručený najneskôr do 15 dní, nie podaný na pošte," upozorňuje Mičieta. "Fyzicky to musí byť už priamo na úrade. Ak lehotu spoločenstvo zmešká, návrh sa vracia s upozornením, že nebola dodržaná zákonom stanovená lehota. Máme vyslovene zákonom stanovenú povinnosť, zmenu v takom prípade do registra nemôžeme zapísať. Zároveň upozorníme spoločenstvo na to, že je potrebné opätovne hlasovať." Obvodný úrad nemôže uložiť spoločenstvu žiadnu sankciu za nesplnenie si spomínaných registračných povinností. "Nemáme ani právo meniť obsah zmluvy, ktorú vlastníci v bytovom dome uzavreli," vraví Mičieta. "Ak je niekto nespokojný s činnosťou svojho predsedu alebo nesúhlasí so závermi členskej schôdze, má právo obrátiť sa na súd, sme totiž vyslovene len registrový orgán." 

Kedy je potrebný výpis z registra 

Každé spoločenstvo je povinné nahlásiť, že vstupuje do likvidácie alebo je naň vyhlásený konkurz. Stáva sa to v tých bytovkách, kde sa vlastníci nepohodnú, časť už nechce staré spoločenstvo a usiluje sa založiť si nové. Výpis z registra obvodného úradu potrebný pri poskytnutí úveru z banky alebo stavebnej sporiteľne. Ak je v likvidácii alebo v konkurze, úver nedostane. Aktuálne údaje o vlastníkoch bytov sú dôležité pri hlasovaní v bytovke. Eviduje ich síce príslušná správa katastra, ale niektoré spoločenstvá prikladajú výpisy z listu vlastníctva aj na registráciu na obvodnom úrade. Presný počet hlasov je dôležitý pri každom hlasovaní. Pri hlasovaní na schôdzi platí, že za každý byt je platný len jeden hlas, bez ohľadu na to, koľko má spoluvlastníkov. Dôležité sú hlasy, ak by sa vlastníci rozhodli vypovedať zmluvu so správcom alebo bytovým družstvom a založiť si spoločenstvo vlastníkov bytov, teda zmeniť formu správy. So zmenou musí súhlasiť dvojtretinová väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. "Po doručení výpovede správcovi alebo družstvu môžu podať návrh na registráciu spoločenstva už počas plynutia výpovednej lehoty," vraví Mičieta. Návrh na zmenu treba do registra doručiť, ak by založené spoločenstvo chcelo vstúpiť do likvidácie. Pri likvidácii treba osloviť likvidátora, ktorý postupuje podľa Obchodného zákonníka, ten zistí záväzky a pohľadávky spoločenstva. "Po určitej dobe, keď sa urobia ďalšie potrebné úkony, podáva spoločenstvo návrh na likvidáciu a prikladá všetky potrebné doklady od likvidátora. Sú to dva samostatné kroky - vstup spoločenstva do likvidácie a ďalší je jeho likvidácia," dodáva Mičieta. 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových 

- je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
- spravuje spoločné časti a zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. 
- zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a zariadení domu, ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov. 
- zriaďuje sa zmluvou, ktorá musí obsahovať: 
- názov a sídlo spoločenstva 
- orgány spoločenstva a ich právomoc 
- spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva
a pozemku 
- úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 
- úpravu majetkových pomerov spoločenstva 
- spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv 
- Zmluva o spoločenstve môže odkazovať na vydanie stanov, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva
a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve. 

Spoločenstvo vzniká 
- dňom zápisu do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý vedie obvodný úrad v sídle kraja príslušnom podľa sídla spoločenstva. 

Návrh na zápis do registra: 
- pri zriadení spoločenstva ako úplne prvej formy správy v dome je povinný podať vlastník domu do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
- pri zmene formy správy podáva návrh splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 
- pravosť podpisu oprávnenej osoby na návrhu musí byť úradne osvedčená 
- K návrhu sa prikladá: 
- zmluva o spoločenstve vo dvoch vyhotoveniach 
- doklad o bezúhonnosti štatutárneho orgánu spoločenstva - predsedu 
- stanovy, ak na to zmluva o spoločenstve odkazuje 
- zápisnica a prezenčná listina zo schôdze 
- úplný výpis z listu vlastníctva 
- správny poplatok v kolkových známkach 
- pri zmene formy správy súčasťou návrhu musí byť i výpoveď zmluvy o výkone správy správcovi 
- jedno spoločenstvo môže mať viacero domov - len pre tento prípad zákon uvádza aj možnosť zrušenia spoločenstva rozdelením 

Konanie o registrácii: 
- začína dňom, keď bol na príslušný obvodný úrad doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené zákonom 
- úrad upozorní na nedostatky návrhu v 15-dňovej lehote odo dňa doručenia návrhu 
- pri kompletnom návrhu zápis do registra urobí úrad do 15 dní od začatia konania a v tejto lehote zašle aj vlastníkovi domu alebo splnomocnenému zástupcovi vlastníkov jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, na ktorom vyznačí deň vykonania zápisu do registra. 
- Register je verejný zoznam vedený obvodným úradom v sídle kraja, zapisuje sa: 
- názov a sídlo spoločenstva 
- identifikačné číslo 
- orgány spoločenstva 
- meno, priezvisko a adresa pobytu štatutárneho orgánu 
- zápisu do registra podlieha i zmena alebo zánik týchto povinných údajov. 
- Návrh na zmenu v zapísaných údajoch podáva predseda ako štatutárny orgán spoločenstva do 15 dní odo dňa, keď nastala 
- pravosť jeho podpisu musí byl úradne osvedčená; pripojí sa: 
- uznesenie zhromaždenia vlastníkov o vykonaní zmeny zmluvy o spoločenstve vrátane výsledkov hlasovania 
- dodatok k zmluve v dvoch vyhotoveniach a správny poplatok. 
- V registri sa ďalej vyznačí: 
- vstup spoločenstva do likvidácie vrátane mena, priezviska a adresy likvidátora 
- vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy správcu konkurznej podstaty 
- právny dôvod výmazu 

Spoločenstvo sa zrušuje: 1. dňom uvedeným v rozhodnutí’ zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté 2. rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva 3. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku 
- Spoločenstvo nemožno zrušiť rozhodnutím zhromaždenia, ak nieje ku dňu zrušenia uzatvorená zmluva o výkone správy. 

Spoločenstvo zaniká: 
- ku dňu výmazu z registra 
- jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie v prípadoch zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločenstva (na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik sa použije Obchodný zákonník, ak zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neustanovuje inak) 
- fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len na účely podľa zákona č. 182/1993 Z. z.
v znení neskorších predpisov. Ich zostatky likvidátor na základe rozhodnutia zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na správcu určeného v rozhodnutí zhromaždenia. Likvidačný zostatok sa prevedie do fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku spoločenstva. 

Aké pravidlá platia pre vlastníkov bytov 

1. Platiť riadne a včas - Byť vlastníkom bytu v dome znamená mať aj spoluvlastnícky vzťah k spoločnému majetku. Máte nielen povinnosti k svojmu bytu, ale aj k spoločnému majetku. V prvom rade máte teda ako vlastník bytu povinnosť riadne a včas platiť zálohové platby za služby ako upratovanie, dodávku tepla, vody, odvoz smetí, dodávku elektriny a iné, ale aj zmluvne dohodnutý mesačný príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv. 

2. Nerušiť ostatných vlastníkov v dome - Vaše vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome sa vyznačuje tým, že na rozdiel od vlastníka rodinného domu musíte brať ohľad na ostatných vlastníkov. Každý z nich má tiež právo, tak ako vy, nerušene si svoje vlastníctvo užívať. Ak napríklad prenajímate byt, nezbavíte sa zodpovednosti vyplývajúcej z vášho vlastníctva a vy by ste sa mali postarať aj o to, aby nájomca ostatných nerušil svojím správaním, aby nepoškodzoval cudzí ani spoločný majetok. Škody ste povinný ako vlastník uhradiť vy. 

3. Včas odstrániť nedostatky v byte - Zákon o bytoch ukladá vlastníkovi aj povinnosť udržiavať byt alebo nebytový priestor v stave spôsobilom na riadne užívanie. Najmä včas zabezpečovať jeho údržbu a opravy. Máte povinnosť zabezpečiť opravu rozvodov v byte, upchatého kanalizačného odpadu, tečúcich radiátorov, nahlásiť správcovi nefunkčnosť vodomeru. Opravy v byte sa nikdy nehradia z fondu prevádzky, údržby a opráv. Vlastník má právo objednať si ich u správcu, ale zaplatí si ich sám. 

4. Škody na cudzom a spoločnom majetku hradí vždy vlastník - Pri prestavbe bytu musíte vždy dbať na to, aby nedovoleným zásahom nedošlo ku škodám na cudzom alebo spoločnom majetku. V prípade, že sa tak stane, vzniknutú škodu budete musieť opäť uhradiť, prípadne zabezpečiť nápravu. Preto sa neoplatí búrať panely bez súhlasu stavebného úradu alebo aspoň obhliadky statikom. Neoplatí sa svojvoľne, bez súhlasu stavebného úradu, odpojiť od centrálneho kúrenia, keďže sa takým zásahom naruší celkový tlakový systém kúrenia. 

5. Sprístupniť byt v nevyhnutnej miere - Musíte tak urobiť na požiadanie na nevyhnutný čas a sprístupniť byt len v nevyhnutnej miere zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu. Tiež len za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak by ste opravu nezabezpečili vy, alebo ak ide o opravu spoločných častí domu, alebo spoločných zariadení domu prístupných z vášho bytu. Tiež vtedy, ak ide o montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt. 

6. Dodržiavať povinnosti - Oplatí sa, pretože každému vlastníkovi bytu, ale aj nebytového priestoru hrozí, že pri ich hrubom porušení môže dokonca o svoje vlastníctvo prísť. 

7. Predaj bytu - Môže v každom jednom prípade nariadiť jedine súd, a to buď na návrh spoločenstva, ak je v dome zriadená samospráva, alebo na návrh niektorého z vlastníkov (žalobu môžu podať aj viacerí), ak samospráva v dome nie je založená. Teda, ak správu domu vykonáva správcovská spoločnosť alebo bytové družstvo. 

8. Dôvody sú tiež prísne vymedzené v zákonoch o bytoch. - Napríklad ak vlastník hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti, zariadenia, nebytové priestory, príslušenstvo, ak sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytu. Ak ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu. 

9. Svojich povinností sa nijaký z vlastníkov v dome nemôže zbaviť. - Musia byť určené buď v zmluve o spoločenstve, ak je v dome samospráva, alebo v zmluve o výkone správy, ak spravuje dom bytové družstvo alebo správcovská organizácia. Ak v zmluve nie sú, ukladá ich zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ale aj Občiansky zákonník, stavebný zákon a súvisiace predpisy. 

Ako vlastníci hlasujú 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov na schôdzi 
- pri voľbe predsedu 
- pri voľbe členov orgánov spoločenstva 
- o zmene správcu 
- pri zmene alebo doplnení zmluvy o výkone správy 
- pri zmene alebo doplnení zmluvy o spoločenstve 
- ale aj o vymaľovaní schodiska, o výmene zvončekov a pod. 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných vlastníkov 
- ak hodinu po začatí schôdza nie je uznášaniaschopná 
- neplatí to ak vlastníci bytov rozhodujú o výbere dodávateľa (správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov pri výbere dodávateľa, ak rozhodla nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome) 

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov 
- o úvere 
- o zabezpečení úveru 
- o vstavbe alebo nadstavbe bytov 
- o zmene spôsobu výkonu správy (ak správcu nahradí spoločenstvo alebo naopak) 
- o zmluve o spoločenstve pri zakladaní spoločenstva 

písomne 
- je možné hlasovať o všetkých záležitostiach okrem tých, kde je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 
- písomné hlasovanie môže vyhlásiť len predseda spoločenstva alebo osoba určená v zmluve o výkone správy 
- vlastníci bytov musia byť o predmete hlasovania informovaní 10 dní vopred 
- v prípade neúspešného písomného hlasovania nieje možné v tej istej veci písomne hlasovať dvakrát 

ZDROJ: ZÁKON O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ Tému Bývanie pripravila: Helena Kokolová 

Poplatky na obvodných úradoch 

za návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov_____16.50 eura 
za zmenu stanov, zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo údajov zapísaných
do registra 13 eur za vyhotovenie stanov alebo zmluvy o spoločenstve ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené_____13 eur 
za vyhotovenie výpisu z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov____3 eurá 
za vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra ____ 13 eur 
za vyhotovenie písomnej informácie z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov_____3 eur 
za výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z gistra_____________16.50 euraZdroj: [Pravda; 20/07/2012; s.: 17,18,19; Helena Kokolová ; Zaraden

Cely Clanok
Toto sú pravidlá bytových schôdzí
                                                            Toto sú pravidlá bytových schôdzí

 [HN; 55/2015; 20/03/2015; s.: 13; redakcia ; Zaradenie: SERVISNÁ TÉMA ; Monitoring pre ZBHS]
 
Opravovať strechu? Zatepľovať? To sú otázky, o ktorých sa diskutuje na schôdzach. Na nich padajú aj zásadné rozhodnutia o tom, čo sa bude diať s bytovým domom. Mali by ste sa na nich aktívne zúčastňovať. Iba v HN vám ponúkame návod, ako majú schôdze fungovať.
 
Na čo slúži schôdza vlastníkov?
 
Na schôdzi spravidla zástupca vlastníkov, ktorého si majitelia bytov a nebytových priestorov zvolia na takejto schôdzi, zabezpečuje styk vlastníkov so správcom.
 
Kto je zástupca vlastníkov a aké sú jeho kompetencie?
 
Jeho úlohou je informovať vlastníkov o činnosti správy a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca musí posielať správcovi požiadavky vlastníkov, a to v súlade so zmluvou o výkone správy. Zástupca však nemôže rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov. To sú napríklad všetky veci, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a podobne.
 
Ak sú v byte viacerí spolumajitelia, na koľko hlasov majú nárok?
 
Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník iba jeden hlas. Ak je však vlastníkov viac, môžu si uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok.
 
Kto môže zvolať schôdzu alebo zhromaždenie?
 
Správca. Pri správe domu je správca povinný zvolať schôdzu podľa potreby, najmenej však raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Samotní vlastníci. Už jedna štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti.
 
Ako sa schôdza musí oznámiť?
 
Oznámenie musí byť spolu s programom doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome v písomnej podobe najmenej päť dní pred dňom konania schôdze. Toto oznámenie (aj s programom) sa doručuje aj správcovi alebo predsedovi, ak sa má rozhodovať o úlohách pre správcu alebo predsedu.
 
Kedy sa môžu prijímať rozhodnutia?
 
Keď sú prítomní vlastníci, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov. V niektorých prípadoch je potrebný súhlas 2/3 všetkých vlastníkov. Ak schôdza nie je hodinu po oznámenom začatí uznášaniaschopná, je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov. To neplatí, ak je na prijatie rozhodnutia potrebná iná ako nadpolovičná väčšina.
 
Môže vlastník niekoho splnomocniť?
 
Vlastník môže písomne s úradne overeným podpisom splnomocniť inú osobu na zastupovanie pri hlasovaní. Súčasťou splnomocnenia musí byť príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať, ak nejde o splnomocnenie, pri ktorom môže hlasovať o všetkom. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie ostatných vlastníkov.
 
Môžu sa na schôdzi zúčastňovať aj nájomníci?
 
Nájomcom bytov v bytovom dome sa konanie schôdze neoznamuje, nájomníci sa na schôdzi vlastníkov bytov nezúčastňujú.
 
Ako inak sa dá hlasovať?
 
Je možné písomné hlasovanie, ktoré môže vyhlásiť predseda, rada či správca. Môže tak urobiť aj štvrtina vlastníkov, ak na ich žiadosť nevyhlásil hlasovanie správca do 15 dní od doručenia žiadosti. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, termíne a mieste hlasovania. Svoj súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci podpisom. Podpisy hlasujúcich potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov. Podpis vlastníka môže overiť aj notár alebo obec.
 
Kedy je takéto hlasovanie právoplatné?
 
Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov. Výnimkou je hlasovanie, keď je aj na bytovej schôdzi potrebný súhlas všetkých vlastníkov, ale dvojtretinovej väčšiny.
 
Chcete zmeniť správcu? Pozrite sa, ako na to
 
1. Vyvolajte hlasovanie o vypovedaní zmluvy
 
Výpoveď zmluvy musíte ako vlastníci odhlasovať, a to buď na schôdzi vlastníkov, alebo písomne. Ak správca nemá záujem zvolať schôdzu, môže o zvolanie schôdze požiadať štvrtina vlastníkov. Takúto žiadosť, podpísanú potrebným množstvom vlastníkov, je nevyhnutné správcovi preukázateľne doručiť. A to preto, že od tohto dňa začína správcovi plynúť 15-dňová lehota na zvolanie schôdze. Ak ju do stanoveného termínu nezvolá, môžu si schôdzu zvolať vlastníci sami. Písomné hlasovanie tiež vyhlasuje správca a ten ho na svoje odvolanie zrejme nebude mať záujem zrealizovať. V prípade žiadosti štvrtiny vlastníkov o vyhlásenie písomného hlasovania ho môže vyhlásiť formou, ktorá nebude vyhovovať vlastníkom, a tak môže byť takáto forma hlasovania značne problematická.
 
2. Odhlasujte výpoveď
 
Na schôdzi vlastníkov alebo prostredníctvom písomného hlasovania je potrebné prijať uznesenie o vypovedaní zmluvy o výkone správy nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 
3.Oznámte výpoveď starému správcovi
 
Je nevyhnutné, aby ste zo schôdze spísali zápisnicu, ktorú spolu s prezenčnou listinou preukázateľne doručíte správcovi. Zápisnicu a prezenčnú listinu radšej vyhotovte v dvoch origináloch alebo môžete vytvoriť aj overenú kópiu originálu, aby sa originál u správcu po doručení "nestratil". Správcovi začne prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede plynúť výpovedná lehota (štandardne trojmesačná). Počas tohto obdobia si treba nájsť nového správcu. Ak hlasovanie prebehlo písomne, doručte správcovi jeho výsledky.
 
4.Vyberte si nového správcu
 
Výber kandidátov na nového správcu, respektíve odporučenie konkrétneho správcu z oslovených kandidátov, je najlepšie nechať v kompetencii užšej skupiny vlastníkov, napríklad na komisiu vlastníkov alebo zástupcu/zástupcov vlastníkov, ktorí sa s kandidátmi stretnú pri obhliadke domu alebo na osobnom stretnutí.
 
5.Odsúhlaste nového správcu
 
Odsúhlasenie a podpis zmluvy s novým správcom je druhý krok. Je potrebné, aby ste to urobili na schôdzi vlastníkov. Schôdzu vlastníkov musí znovu zvolať súčasný správca domu. Zmluvu s novým správcom opäť musí schváliť nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov. Zároveň je vhodné, aby všetci prítomní vlastníci schválenú zmluvu s novým správcom na tejto schôdzi podpísali. Zápisnicu zo schôdze je potrebné doručiť ešte stále aktuálnemu správcovi bytového domu.
 
6.Odovzdanie správy
 
Bývalá správcovská spoločnosť musí 30 dní pred skončením výkonu správy (najneskôr v posledný deň) odovzdať správu bytového domu novému správcovi a previesť peniaze vlastníkov bytového domu na účty zriadené novým správcom. Celý tento proces je štandardne v kompetencii odovzdávajúcej a preberajúcej správcovskej spoločnosti.
 
Susedia vám môžu jednoducho kradnúť vodu. Zistíte to podľa koeficientu
 
Vyúčtovanie
 
Problém: Marec a apríl sú pre mnohých vlastníkov mesiace v znamení posielania sťažností na vyúčtovanie za užívanie bytu. Riešenie: Ak vlastník bytu nesúhlasí s vyúčtovaním, musí sa obrátiť na subjekt, väčšinou správcu, ktorý vyúčtovanie vypracoval. Ten by mal zdôvodniť nezrovnalosti, ktoré sa v ňom podľa vlastníka nachádzajú. V prípade, ak nie je odôvodnenie dostatočné, môže sa majiteľ bytu obrátiť na Štátnu obchodnú inšpekciu (ŠOJ), ktorá prehodnotí napríklad cenník služieb, čiže ceny za teplo či vodu. Ak sú náklady neoprávnené, ŠOJ vyvodí dôsledky voči autorovi vyúčtovania.
 
Platby za odber vody
 
Problém: Platby za teplú a studenú vodu určuje aj koeficient, ktorým sa násobí odobraté množstvo teplej vody. Jeho výška sa vypočíta ako rozdiel medzi súčtom spotreby vody v bytoch a stavom odobratej vody na centrálnom vodomere. Ak je koeficient približne 1,2, je to prijateľná hodnota. Vyššie koeficienty však znamenajú malé úniky, ktoré bytové vodomery nedokážu zaregistrovať. Tie totiž zaznamenávajú prietok vody od určitého minimálneho množstva a nie od nuly. Túto nepresnosť využívajú niektorí vlastníci, a to tak, že si do nádoby tenkým prúdom, ktorý vodomer nezaznamená, "kradnú" vodu. No a počas mesiacov to môže byť aj niekoľko kubických metrov, ktoré bytové merače nezaznamenajú a potom to platia ostatní vlastníci. Okrem toho dochádza k zbytočným únikom vody kvapkajúcimi ventilmi, kohútikmi či splachovačmi toaliet. Koeficient môže vďaka tomu dosiahnuť hodnotu až 1,6, čo je už neprimerane vysoko.
 
Riešenie: Je potrebné urobiť kontrolu a vykonať nápravu, aby sa obmedzil neregistrovaný únik vody. Dôležité tiež je, aby vlastník pri odpisovaní stavu vodomeru dokument podpísal a aby si pravidelne zaznamenával uvedený stav. Takto môže porovnať odpísané údaje s fakturovanými.
 
Stavebné úpravy v bytoch
 
Problém: Susedské vzťahy často narúšajú stavebné úpravy bytov. Naivná predstava niektorých majiteľov je, že vo svojom byte si môžu robiť akékoľvek stavebné zásahy. Avšak byt každého vlastníka predstavuje priestor medzi panelmi, a tak napríklad podlaha jedného bytu je strop iného. Z toho vyplýva, že aj stavebné prvky vo vašom byte sú v spoluvlastníctve ostatných vlastníkov domu. Je teda neprípustné, aby niektorí majitelia robili stavebné úpravy panelov, a tým napríklad narušili statiku. V takomto prípade môže práve statik rozhodnúť, že nimi požadovaná úprava nesmie byť realizovaná a oni sa tak môžu cítiť obmedzení vo svojich právach. Úpravu bytu si tak realizujú aj napriek upozorneniu.
 
Riešenie: Vlastníci bytov by si mali uvedomiť, že vo svojom byte môžu svojvoľne rozhodovať o vybavení bytu, teda o spotrebičoch, svietidlách, oknách či dverách. Nemôžu však svojvoľne zasahovať do konštrukcie bytového domu.
Cely Clanok
Tlacit
VÝBEROVÉ KONANIE,
NA PRENÁJOM
Radničné námestie 5:
poschodie : podkrovie
vymera : 112,65 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, službová činnosť
Radničné námestie 26:
poschodie : poschodie
vymera : 80,10 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný priestor
Radničné námestie 46:
poschodie : poschodie
vymera : 202,11 m2
ucel vyuzivania : kancelária, službová činnosť
Radničné námestie 12:
poschodie : poschodie, dvorná časť
vymera : 49,89 m2
ucel vyuzivania : obchodná, službová činnosť
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 3 kancelárií 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 33,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 39,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : III. poschodie
vymera : á 15 m2
ucel vyuzivania : 1 kancelária
info : stará budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : I. poschodie
vymera : á 15,50 m2
ucel vyuzivania : 2 kancelárie
info : stará budova OÚ
Radničné námestie 42:
poschodie : poschodie
vymera : 208,16 m2
ucel vyuzivania : obchodný priestor

2012©SEO CMS Bloomade, KREATIV