HAVARIJNÁ SLUŽBA :
0902 875 449
Po-Pia 15:30-22:00 So-Ne 08:00-22:00
054 474 26 00
Po - Pia: od 7:30 - 15:30
Údržba: 0910 793 892
Otázky a odpovede
Radi by ste zmluvu o výkone správy vypovedali?
Vážení vlastníci bytov, ste nespokojní so svojím správcom a radi by ste zmluvo o výkone správy vypovedali? Čo Vás čaká a ako máte hlasovať na schôdzach tak, aby boli Vaše uznesenia platné? Pri zabezpečení správy bytového domu správcom na základe zmluvy o výkone správy podľa § 8 zákona č. 182/1993 Z. z. je potrebné dodržať tieto pravidlá:

 1. Podanie výpovede schvaľujú vlastníci na schôdzi alebo písomným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 2. Jedna štvrtina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov písomne požiada správcu o zvolanie schôdze v zmysle § 11a zákona, ak chcú výpoveď riešiť na schôdzi vlastníkov.
 3. Ak správca nezvolá schôdzu do 15 dní od prevzatia žiadosti v zmysle § 8b ods. 2 písm. g), schôdzu vlastníkov zvolá táto štvrtina vlastníkov, ktorá o zvolanie schôdze požiadala.
 4. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne 5 pracovných dní pred dňom konania schôdze (§ 14 ods. 1).
 5. Výpoveď zmluvy o výkone správy sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (§ 8a ods. 1, § 14 ods. 3). To znamená, že nemožno výpoveď schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných hodinu po oznámenom začiatku schôdze.
 6. Formu výpovede je potrebné dodržať v zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone správy.
 7. Zo schôdze sa musí vyhotoviť zápisnica, ktorá je prílohou výpovede zo zmluvy o výkone správy.
 8. V prípade, že sa výpoveď zmluvy o výkone správy bude schvaľovať písomným hlasovaním v zmysle § 14 ods. 7, opäť je prvým a zkladným krokom podanie žiadosti jednej štvrtiny vlastníkov správcovi o vyhlásenie písomného hlasovania.
 9. Ak správca písomné hlasovanie v stanovenej lehote (15 dní od prevzatia žiadosti) nevyhlásil, vyhlási ho štvrtina vlastníkov. Spôsobom v dome obvyklým oznámi 7 dní vopred písomné hlasovanie, v ktorom musí byť presne definovaný predmet hlasovania.
 10.  Súhlas s výpoveďou musí vyjadriť nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov. V opačnom prípade je hlasovanie neplatné.
 11. Po vykonaní písomného hlasovania ten, kto ho vyhlásil, zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do 5 pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým.
Cely Clanok
Výpisy z účtu budú dostupnejšie
"Vlastníci bytov a nebytových priestorov by sa mali bez problémov dostať k výpisu z účtu bytového domu. Umožniť to má novela zákona o spotrebiteľských úveroch a ďalších zákonov z dielne rezortu financií. Platiť by mala od začiatku budúceho roka."

Výpisy z účtu budú dostupnejšie 


[STV Jednotka, 19:00; Správy STV; 20/07/2012; Monika Chybová; Zaradenie: z domova] 

Viliam Stankay, moderátor: "Vlastníci bytov a nebytových priestorov by sa mali bez problémov dostať k výpisu z účtu bytového domu. Umožniť to má novela zákona o spotrebiteľských úveroch a ďalších zákonov z dielne rezortu financií. Platiť by mala od začiatku budúceho roka." 

Monika Chybová, redaktorka: "Tento zákon umožní majiteľom bytov, či nebytových priestorov získať bezplatne raz ročne výpis z bankového účtu bytového domu, kde svoj byt, alebo nebytový priestor vlastnia, a to aj bez súhlasu spoločenstva, či správcu. Doteraz tu táto možnosť pre jednotlivcov nebola. Banka mohla poskytnúť informáciu o stave účtu len svojmu klientovi, a tým bol buď správca, ale spoločenstvo vlastníkov bytov, ktorým museli majitelia bytu, či nebytového priestoru dôverovať." 

Vladimír Hrtko, zástupca riaditeľa Slovenskej bankovej asociácie: "Ale nemali možnosť sa dopracovať k informáciám, koľko tam je vlastne finančných prostriedkov a ako s nimi správca, alebo to spoločenstvo nakladalo." 

Peter Kažimír, minister financií SR (Smer-SD): "Ak hovoríme o spotrebiteľských úveroch, tak sa snažíme napríklad zaistiť lepší komfort vlastníkov bytov." 

Monika Chybová, redaktorka: "Po novom by ste teda mali možnosť prísť priamo do banky a vypýtať sú výpis z účtu. Na ňom nájdete aktuálny stav a výdavky za posledných šesť mesiacov, ktoré boli z účtu bytového domu zasielané tretím stranám." 

Vladimír Hrtko, zástupca riaditeľa Slovenskej bankovej asociácie: "V prípade, ak to bude chcieť ten vlastník častejšie, bude to môcť banka spoplatniť normálnym štandardným poplatkom, ktorý si teraz pýta v prípade, ak sa jedná o individuálny výpis klienta." 

Monika Chybová, redaktorka: "Na získanie výpisu bude potrebné predložiť okrem občianskeho preukazu aj list vlastníctva, ktorý však nemusí byť určený na právne účely. Toto právo vlastníkov bytov a nebytových priestorov si zároveň vyžaduje novelizáciu zákona o bankách, ktorá sa týka bankového tajomstva."

Zdroj: STV 1

Cely Clanok
S dražbou súhlasiť viac ako polovica vlastníkov
Dražieb, ktoré si pri dlhoch v bytovke objednali ostatní vlastníci bytov, pribúda. Majiteľ bytu, tým že neplatí, zaťažuje susedov 

Rozhodne schôdza 

[Korzár; 169/2012; 23/07/2012; s.: 9; ht ; Zaradenie: RODINA] 

V bytovke musí s dražbou súhlasiť viac ako polovica vlastníkov. 

Dražieb, ktoré si pri dlhoch v bytovke objednali ostatní vlastníci bytov, pribúda. Majiteľ bytu, tým že neplatí, zaťažuje susedov – aby služby v dome fungovali, na jeho dlh sa priebežne skladajú všetci. Možnosť dať do dražby byt dlžníka ostatným vlastníkom dáva zákon – v ich prospech vzniká záložné právo na byt neplatiča. 

Ako veriteľ pri dražbe vystupuje spoločenstvo vlastníkov alebo správca (prípadne bytové družstvo, ak zabezpečuje správu). 

Pre rozhodovanie o dražbe v dome platia o niečo prísnejšie pravidlá ako pri bežných veciach. Na schôdzi za ňu musí zahlasovať nadpolovičná väčšina vlastníkov. 

Čakať na účasť hodinu po začiatku schôdze sa nepripúšťa. Hlasovať sa dá písomne. 

Keďže záložné právo pre spoločenstvá vlastníkov bytov vzniká zo zákona, predpokladajú, že sú prednostným záložným veriteľom. Teda, že ich pohľadávka by mala byť z výťažku dražby uspokojená ako prvá. 

Nie je to tak však vždy, upozorňujú dražobníci Prednostným záložným veriteľom je ten, ktorého záložné právo je registrované ako prvé v poradí. To znamená zapísané v katastri časovo skôr. (ht)


Zdroj: [Korzár; 169/2012; 23/07/2012; s.: 9; ht ; Zaradenie: RODINA

Cely Clanok
Ako na neplatičov v bytovke?
Pri akej výške dlhu a dokedy najneskôr by sa malí správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov v mene ostatných vlastníkov bytov obrátiť so žalobou na súd?

Otázky a odpovede Ako na neplatičov v bytovke 

[Pravda; 20/07/2012; s.: 22; redakcia ; Zaradenie: Užitočná pravda] 

- Pri akej výške dlhu a dokedy najneskôr by sa malí správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov v mene ostatných vlastníkov bytov obrátiť so žalobou na súd? 

Výška dlhu nie je rozhodujúca. Neuhradenie platieb za služby spojené s užívaním bytu v deň, ktorý bol podľa zmluvy alebo zálohového predpisu určený ako termín splatnosti, dostáva vlastníka bytu do omeškania. Vlastníci by si mali dohodnúť v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov napríklad, že dlh budú vymáhať už na súde po dvoch alebo troch výzvach. Alebo, že prihliadnu na objektívne dôvody, napríklad takými môže byť hospitalizácia a podobne. Dlžné platby za služby spojené s užívaním bytu predstavujú totiž peňažný dlh a veriteľovi - v tomto prípade vlastníkom bytov a nebytových priestorov, vzniká právo požadovať od dlžníka popri úhrade dlžných súm navyše aj poplatok z omeškania. 

- Kedy je vlastník bytu v omeškaní s platbami? 

Túto otázku rieši Občiansky zákonník v § 517. Podľa neho je v omeškaní, ak ho nesplní riadne a včas. Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení aj úroky z omeškania, a to za každý deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti zálohových platieb a príspevku do fondu údržby a opráv, 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý i začatý mesiac omeškania. Vlastníci môžu od dlžníkov vymáhať aj náhradu škody. Nie to však možné, ak si uplatnili už spomínaný poplatok z omeškania. Ak dôjde k dohode o tom, že sa už splatný dlh bude plniť v splátkach, a ak vlastníci ako veritelia chcú, aby im dlžník v splátkach plnil aj úroky z omeškania, musia sa o tom s dlžníkom výslovne dohodnúť. 

- Môže výška poplatku z omeškania prerásť dlh neplatiča? 

Môže, najmä ak vlastníci prostredníctvom správcu alebo advokáta uplatnia svoju pohľadávku na súde. Výška trov totiž rastie, až kým súd vo veci právoplatne rozhodne a potom ďalej, každým dňom, až kým dlžník na základe súdneho rozhodnutia dlh neuhradí. 

- Čo ak neplatič dostane len predvolanie na súd a správca alebo predseda samosprávy ho predtým, ako žalobu podal, vôbec na dlh neupozornili? 

Pohľadávka sa stáva splatnou, keď sa dlžník o nej dozvedel. Najprirodzenejším spôsobom toho, ako sa dlžník o pohľadávke dozvie, je doručenie vyúčtovania. Nie je vylúčený ani prípad, keď sa dlžník o svojom dlhu dozvie, až keď mu doručia platobný rozkaz zo súdu spolu s návrhom na začatie konania. Správcovia bytov nie vždy dokážu v konaní pred súdom preukázať doručenie vyúčtovania dlžníkovi a do omeškania sa tak dlžník dostáva napríklad až spomínaným doručením platobného rozkazu. 

- Aké sú trovy, ak sa dlh vymáha na súde a kto ich zaplatí? 

Trovy závisia od výšky žalovanej sumy, ktorá môže byť aj len niekoľko eur. Každý prípad je iný. Na ich úhradu súd napokon v rozsudku zaviaže toho účastníka konania, ktorý vo veci nemal úspech. 

- Kedy sa pristupuje k odpredaju bytu? 

Právne je to možné aj pri nízkej dlžnej sume. V praxi však tomu neprichádza. K odpredaju bytu sa pristupuje až pri vyšších čiastkach. Keď niekto dlhuje povedzme tisíc eur, tak by bolo neprimerane tvrdé, ak by sa pristúpilo pri vymáhaní dlhu k jeho odpredaju. Mala by pritom platiť zásada primeranosti dlhu k cene bytu. 

- Po akom čase sa dlh premlčuje? 

Po troch rokoch, táto premlčacia doba začne plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Tu treba upozorniť, že ak sa celé riešenie nedoplatku dostane predsa len na súd a ten žalobe vyhovie, po zohľadnení sociálnej, majetkovej a zárobkovej situácie žalovaného môže rozhodnúť, že sumu zaplatí v splátkach, ktorých výšku a podmienky zároveň určí. 

ODPOVEDAL: JUDR. IVAN VANKO, ADVOKÁT Zdroj: [Pravda; 20/07/2012; s.: 22; redakcia ; Zaradenie: Užitočná

Cely Clanok
Problémy s neplatičmi a dobrovoľná dražba
Správcovia bytov sa môžu ocitnúť v situácii, že potrebujú riešiť problém s neplatičmi. Jedným zo spôsobov riešenia je dobrovoľná dražba.

Problémy s neplatičmi a dobrovoľná dražba
 
[Liptovské noviny; 29/2012; 23/07/2012; s.: 10; Redakcia ; Zaradenie: INFOSERVIS/INZERCIA] 

Správcovia bytov sa môžu ocitnúť v situácii, že potrebujú riešiť problém s neplatičmi. 

Jedným zo spôsobov riešenia je dobrovoľná dražba. Správca bytov môže na základe zákona o dobrovoľných dražbách jednoducho, efektívne, za nízku cenu a v krátkom čase vyriešiť uhradenie dlžnej sumy. Jedinou podmienkou je, že správca bytového domu má v zmluve o výkone správy uvedené právo na vymáhanie pohľadávok spojených so správou bytov alebo bytového domu, udelené plnomocenstvo na konanie za bytové spoločenstvo. Neplatiči by si mali uvedomiť, že podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vzniká ku každému bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na pohľadávky spojené so správou bytu automaticky. Správca si môže nárokovať dlžnú sumu formou dražby, spravidla, ak je dlh neplatiča vyšší ako tisíc eur, aj keď je to len morálna zásada. Zákon túto sumu nestanovuje, takže správca bytov môže využiť na splatenie svojej pohľadávky voči dlžníkovi dobrovoľnú dražbu, aj keď je výška dlhu akákoľvek a dlžník aj napriek výzve na zaplatenie dlhu dlžnú sumu neuhradí. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu dlžníka môže správca bytov podať bez rozhodnutia súdu či návrhu exekútora, pričom správca nemusí po vydražení bytu neplatičovi zabezpečiť náhradné ubytovanie. Zo sumy za vydražený byt sa najskôr uhradí záväzok dlžníka a náklady na uskutočnenie dražby. Len zvyšná suma sa vyplatí dlžníkovi. Treba pripomenúť, že často v takýchto prípadoch k dobrovoľnej dražbe ani nedôjde, pretože neplatiči si uvedomia, že môžu o byt prísť a pred konaním dražby dlhy radšej vyplatia. 

Ak máte v súvislosti s témou otázky, alebo potrebujete poradiť v konkrétnom prípade, napíšte nám otázku alebo opíšte problém a pošlite na adresu: sefredaktor.lm@petitpress.sk a my vám sprostredkujeme odpoveď právnika. V prípade, že budete chcieť zachovať anonymitu, vašu žiadosť budeme rešpektovať. Nabudúce sa dozviete o možnosti využiť dobrovoľnú dražbu, ak máte v rámci spoločenstva vlastníkov bytov neplatičov.

Zdroj: [Liptovské noviny; 29/2012; 23/07/2012; s.: 10; Redakcia ; Z

Cely Clanok
Odpovede na Vaše dotazy
Tu nájdete odpovede na Vaše dotazy.

Otázky z oblasti: Zmena správy bytového domu

... týmto sa na Vás obraciam so žiadosťou o výklad,
                                           kto má robiť vyúčtovanie služieb pre bytový dom
/ t.j. rozúčtovanie nákladov za dodávku tepla, TÚV, dodávku el. energie, studenej vody a ďalšie /,
 
keď v priebehu roka dôjde ku zmene správy bytového domu, napr. do 30.9.2015 je jeden správca a od 1.10.2015 je už nový správca.
 
Vieme, že podľa  § 8a, bod 3, Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,  v znení neskorších predpisov - dňom skončenia správy domu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré súvisia so správou domu a ktoré boli uzatvorené v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo zo zmlúv uzavretých na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na nového správcu alebo na spoločenstvo.
bod 2: ... Ak správca končí svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia. Zároveň je povinný previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na účty nového správcu alebo spoločenstva.
Pritom vieme, že pri preberaní domu do správy je dôležité fyzické preberanie nehnuteľnosti a spísanie protokolu o všetkých záležitostiach, ktoré budú potrebné pri výkone správy v ďalšom období.
Okrem základných dokumentov je potrebné zabezpečiť:
– prevzatie stavu jednotlivých fakturačných meradiel energií (vodomery, elektromery, merače tepla), a prevzatie podkladov potrebných pre rozúčtovanie služieb, t.j. pasportizáciu bytového domu a bytov v súvislosti s PRVN spotreby tepla, meračov spotreby studenej vody a TÚV, evidenciu montáže vodomerov SV a TÚV a ich odpočty k 31.12.2014.

O d p o v e ď:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Odbor majetkovoprávny...
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava 15

Vaše číslo/zo dňa              NaŠe číslo                                                    Vybavuje/tel.                                Bratislava
12.11. 2015                        MF/0227831201 5-82                                JUDr.Jaroslava Zányiová           04.1 1. 201 5


Vyúčtovanie služieb.
 
Mailom zo dňa 2.1 1 .201 5 ste sa obrátili na Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo veci vyúčtovania
použitia fondu prevádzky, údržby a opráv domu a úhrad za pinenia na jednotlivé byty bytového domu, ktorý
zmenil správcu v priebehu roka pod ľa zákona č. 18211993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v
znení neskorších predpisov (dalej len zákon o vlastníctve bytov). Na základe Vami uvedených informácií Vám
oznamujeme:
Podľa § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov správca je povinný najneskár do 31. mája nasledujúceho
roka predloži ť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej Činnosti za predchádzajúci rok
týkajúcej sa domu, najmä o finan čnom hospodáreni domu, o stave spoločných častí domu a spolo čných
zariadení domu, ako aj o iných významných skuto čnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zárove ň je povinný
vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za pinenia rozú čtované na jednotlivé byty a
nebytové priestory v dome. Ak správca kon čí svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skon čením, najneskár v
deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti
týkajúcej sa tohto domu a odovzda ť všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane
vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za pinenia. Zárove ň je povinný previesť zostatok
majetku vlastníkov na ú čtoch v banke na ú čty nového správcu alebo spoločenstva.
Z uvedeného je zrejmé, že správca, ktorý spravuje dom k 31 .máju kalendárneho roka, je povinný
vykonat vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za pinenia rozú čtované na jednotlivé byty a
nebytové priestory v dome.
Správca, ktorý končí správu domu v priebehu roka, predkladá vlastníkom bytov a nebytových priestorov
v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzdá všetky písomné materiály, ktoré súvisia so
správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za pinenia. Tieto úkony
nevykonáva voči každému vlastníkovi bytu, ale súhrne za celý dom, teda odovzdá ich zástupcovi vlastníkov
alebo novému správcovi, resp. spoločenstvu.

S pozdravom
 
JUDr. Branislav Pokorný
riaditel odboru

 

Otázky z oblasti: Tepelná energetika

O t á z k a:


Národná rada Slovenskej republiky 26. októbra 2004 schválila zákon č. 657 o tepelnej energetike. 

Pozorne som si preštudoval tento zákon. 

Keď som sa informoval u správcu nášho obytného domu, ako pre rok 2006 objedná teplo pre náš obytný dom dostal som odpoveď, že zákon im umožňuje objednať teplo ako celok pre všetké obytné domy v ich správe. Som toho názoru, že zmluva o dodávke tepla a TÚV musí obsahovať presné odberné miesto, t. j. správca musí objednať teplo na konkrétne odberné miesto - bytový dom. 

Kde nájdem výklad k tomuto zákonu? 

Keď výklad nie je, tak prosím o vysvetlenie §19 zákona č.657 o tepelnej energetike. 

Ako mám chápať § 19 - Zmluva o dodávke a odbere tepla musí obsahovať 

a) dohodnuté odberné miesto, alebo odberné miesta, 


O odpoveď na túto otázku sme požiadali MH SR.

O d p o v e ď:

... § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike pojednáva o zmluve o dodávke a odbere tepla, medzi účastníkmi trhu s teplom, t. j. dodávateľom a odberateľom. Odberateľom v uvedenom prípade je správca obytného domu a ten sa musí riadiť ustanoveniami zákona o tepelnej energetike, t.j. aj § 19 ods. 2 písm. 
a): Zmluva o dodávke a odbere tepla okrem všeobecných náležitostí zmluvy musí obsahovať dohodnuté odberné miesto alebo odberné miesta. 

Nerešpektovaním ustanovení § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike môže Štátna energetická inšpekcia podľa § 35 ods. 1, písm. b) uložiť pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z § 19 ods. 2 a 3. 

[Palkovicova Anna]
referat pre komunikaciu 
a vztahy s verejnostou MH SR ... odberné miesto je definované v § 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. 

1) Správca musí objednať požadované množstvo tepla na každé odberné miesto - bytový dom a podať informáciu spoločenstvu vlastníkov bytov, koľko tepla objednal na objekt. 

2) § 38 - Prechodné ustanovenia, ods. (7): Zmluvy o dodávke tepla uzatvorené pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti jeden rok od nadobudnutia jeho účinnosti. Zmluvní partneri sú povinní dať zmluvy do súladu s týmto zákonom do jedného roka od nadobudnutia jeho účinnosti, inak strácajú platnosť. 


[Palkovicova Anna] 
referat pre komunikaciu 
a vztahy s verejnostou MH SR O t á z k a:

 

Dobrý deň,
prosím Vás pekne, potreboval by som len veľmi krátku informáciu - pomoc v názore. Jedná sa o polohové koeficienty , pre výpočet spotreby tepla,alebo zľavy podľa vyhlášky 630. Máme vykonané kompletné zateplenie bytovky , taktiež je zateplená a vodonepriepustná strecha. 
Otázka je takáto:
 
 - je možné pri takomto stave zateplenia bytovky trvať na tom,že musí byť uplatnená citovaná vyhláška,,???? a ak,tak v akom rozsahu,???
 
Pekne poprosím o info čo najskôr,lebo pripravujeme zhromaždenie a tam to chceme prejednať
Obraciam sa na Vás preto,lebo viem,že v tomto máte veľké skúsenosti.
 
Ďakujem pekne

..........................

... o odpoveď na túto otázku sme požiadali URSO:


O d p o v e ď:

 
Vyhláška č. 630/2005 Z.z. ustanovuje koeficienty zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti, ktorých hodnoty sú doporučené. Pretože na Slovensku je výstavba rôznorodá, nie je možné stanoviť koeficienty všeobecne platné pre všetky objekty. Podľa konkrétneho stavebného usporiadania objektu a prípadných čiastkových stavebných úprav strešného plášťa objektu sa môžu vlastníci bytov dohodnúť na iných hodnotách koeficientov. Koeficientom sa upraví nameraný údaj určeného meradla alebo pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov bytov s nepriaznivou polohou z dôvodu, že spotreba týchto bytov je z objektívnych dôvodov vyššia a svojou polohou v podstate „chránia“ ostatné byty a tým im znižujú náklad na vykurovanie. Ak je miestnosť rohová sú tepelné straty približne dvojnásobné ako v miestnosti s jednou vonkajšou stenou. Preto sa používa v praxi systém koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti resp. bytu. 
Aj po zateplení objektu, rohové miestnosti majú skoro dvojnásobne tepelne straty ako byty s jednou vonkajšou stenou. Preto nie je vo vyhláške ustanovene, že koeficienty sa majú používať len v nezateplených bytoch. Predpokladá sa, že sa budú používať aj v zateplených domoch. 

S pozdravom jasenak

jasenak@urso.gov.sk 


____________________________________________________________________________

 

Otázky z oblasti: Montáž vodomerov


O t á z k a:

Kto môže montovať bytové vodomery?

O d p o v e ď: 
Montovať určené meradlá môže len podnikateľ, ktorý je registrovaný na ÚNMS SR. Pri registrácii sa preverujú v zákone č. 142/2000 Z. z. stanovené podmienky, medzi ktorými je napr., že podnikateľ zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za registrovanú činnosť a má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie.
Z toho napríklad vyplýva, že montáž vodomerov nemôže vykonávať vodoinštalatérska firma, ktorá nie je registrovaná!!!
 
Podľa vyjadrenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ak montáž vodomerov prevedie firma, ktorá má oprávnenie na vykonávanie montáže vodomerov, nie je možné túto montáž neuznávať a žiadať od nájomníkov, alebo vlastníkov zaplatenie ďalšieho poplatku so zdôvodnením, že musí montáž vodomera správca overiť. 
Takéto konanie je možné hodnotiť ako protiprávne .O t á z k a: 

 
Kto môže získať registráciu?

O d p o v e ď: 
(1) Podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je výroba, oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení je povinný pred začatím tejto činnosti prihlásiť sa na registráciu na úrade.
(2) Podmienkou registrácie je, že podnikateľ
a) má technické vybavenie a priestorové podmienky na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
b) má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,
c) zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom registrácie a ktorá má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom podľa § 29 ods. 2 (ďalej len „zástupca“) alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a sama je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 ods. 3,
d) má vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je    predmetom registrácie.
(3) Úrad preverí splnenie podmienok registrácie. Súčasťou preverovania môže byť kontrola u podnikateľa vykonaná určenou organizáciou na náklady podnikateľa.
(4) Podrobnosti o registrácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
 
O t á z k a:

Čo je to spôsobilosť v oblasti metrológie?

O d p o v e ď: 
Spôsobilosť v oblasti metrológie
(1) Spôsobilosťou v oblasti metrológie je súhrn odborných vedomostí a praktických schopností a znalosť predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie.
(2) Spôsobilosť v oblasti metrológie overuje ústav skúškou a osvedčuje ju vydaním dokladu. Spôsobilosť v oblasti metrológie sa preveruje každých päť rokov.
(3) Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať zodpovedný zástupca autorizovanej osoby, zástupca registrovanej osoby ako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel a úradné meranie.
 
/ Osvedčenie o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať aj zamestnanec určenej organizácie./
 
O t á z k a:

 
Aké sú základné požiadavky na inštaláciu bytových meračov pretečeného množstva /jednovtokový merač/ ?

O d p o v e ď: 
merače pretečeného množstva vody sa inštalujú na miesta, ktoré sú ľahko prístupné na ich odčítanie , alebo kontrolu.
Merače sa inštalujú podľa následovných podmienok:
-  rovný úsek pred meradlom – 3 krát menovitý priemer,
-  rovný úsek za meradlom – 1,5 krát menovitý priemer, pričom redukcia sa nezapočítava do rovného úseku,
-  poloha montáže – horizontálna, vertikálna, pričom najväčšia odchýlka uhla sklonu od týchto polôh je 5 stupňov,
-  zhoda priemerov potrubia – 12% pre merače nad DN50 vrátane a viac, 8 mm pre merače do DN 50
 
Každý nainštalovaný vodomer musí mať montážnu plombu.
 
Označovanie vodomerov:
- Grafické znázornenie značky schváleného typu meradla :
  TSK XXX-odbor merania/YY-rok – ZZZ-poradové číslo
- Prietok 
- Trieda presnosti: Najpresnejšie sú merače triedy C – minimálny prietok 15 m3/h
- Poloha montáže: horizontálna, vertikálna

O t á z k a:

Dobrý deň,
 
týmto Vás chcem poprosiť o pomoc a odpoveď na tieto otázky.
 
1.) Montáž vodomerov mi previedla firma, ktorá spĺňa podmienky pre montáž meračov pretečeného množstva vody a má ÚNMS SR udelené rozhodnutie o registrácii a zabezpečovaciu značku. Má aj zástupcu registrovanej osoby na montáž meračov v rozsahu 1.3.15 a) a 1.3.15 b).
A tu je ten problém. Správcovská spoločnosť, túto montáž neuznáva a  vyzýva  ma ako vlastníka bytu že musím dať ich firme overiť túto montáž vodomera a zaplatiť aj značný poplatok.
 
2.) Postup našej správcovskej spoločnosti je správny? 
 
Za pomoc Vám vopred ďakujem
 
vlastník bytu Komenského K/4
 
Odpoveď:
Vzhľadom na to, že subjekt má oprávnenie na vykonávanie montáže vodomerov, nie je možné neuznávať ich montáže a žiadať od nájomníkov zaplatenie inej firme. Konanie Správcovskej spoločnosti je možné hodnotiť ako protiprávne.
 
/ Odpoveď je spracovaná na základe stanoviska, JUDr. Pavla Ňuňuka, hlavného štátneho radcu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15 /

Zdroj:  
           
-  Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z. a príloha č.2, 3, 5, 8, 9
-  Príloha č. 53 k vyhláške ÚNMS SR č. 75/2001 Z.z.
-  Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii v znení zákona č. 431/2004 Z.z.
Cely Clanok
Ako narastá dlh neplatiča
Pri akej výške dlhu a dokedy najneskôrby sa mal správca v mene ostatných vlastníkov bytov obrátiť so žalobou na súd? Výška dlhu nie je rozhodujúca. Záleží na rozhodnutí,.............. 

Ako narastá dlh neplatiča 

Pri akej výške dlhu a dokedy najneskôr by sa mal správca v mene ostatných vlastníkov bytov obrátiť so žalobou na súd? 
- Výška dlhu nie je rozhodujúca. Záleží na rozhodnutí veriteľa, kedy je daný stav už neúnosný a môže to spôsobiť ďalšie problémy. Dlžné platby za služby spojené s užívaním bytu predstavujú peňažný dlh. Veriteľovi vzniká právo požadovať od dlžníka popri plnení aj poplatok z omeškania. Neuhradenie platieb za služby spojené s užívaním bytu dostáva nájomcu alebo vlastníka bytu do omeškania. 

Kedy je v omeškaní? 
- Ak tieto platby nezaplatí do 5 dní po dni ich splatnosti. Poplatok z omeškania určuje nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z. a jeho výška je 2,5 promile dlžnej sumy za každý deň omeškania, najmenej však 25 Sk za každý, aj začatý mesiac omeškania, a to až do zaplatenia dlžnej sumy. 

Môže výška poplatku z omeškania prerásť dlh neplatiča? 
- Môže, najmä ak veriteľ uplatní svoju pohľadávku na súde. Výška poplatkov z omeškania rastie, až kým súd vo veci právoplatne rozhodne a na základe tohto rozhodnutia dlžník neuhradí svoj dlh. 

Čo ak neplatič dostane len predvolanie na súd a predtým ho správca alebo predseda samosprávy vôbec na dlh neupozornili? 
- Pohľadávka sa stáva splatnou, keď sa o nej dlžník dozvedel. Najprirodzenejším spôsobom toho, ako sa dlžník o pohľadávke dozvie, je doručenie vyúčtovania dlžníkovi. Nie je vylúčený ani prípad, keď sa dlžník o svojom dlhu dozvie, až keď mu doručia platobný rozkaz zo súdu spolu s návrhom na začatie konania. Správcovia bytov nie vždy dokážu v konaní pred súdom preukázať doručenie vyúčtovania dlžníkovi a do omeškania sa tak dlžník dostáva napríklad až spomínaným doručením platobného rozkazu. 

Aké bývajú trovy, ak sa dlh vymáha na súde a kto ich zaplatí? 
- Trovy súdneho konania závisia od výšky žalovanej sumy, ktorá môže byť od niekoľko sto korún po tisíce až desaťtisíce, závisí aj od dĺžky konania na súde. Každý prípad je iný. Na ich úhradu súd napokon v rozsudku zaviaže toho účastníka konania, ktorý vo veci úspech nemal. 

Čo všetko sa do trov súdneho konania započíta? 
- Trovy konania pozostávajú v prvom rade z trov za zaplatený súdny poplatok za žalobný návrh, ktorého výška závisí vždy od výšky žalovanej sumy. Presne povedané, je minimálne 5 percent z nej. V prípade, ak žalobcu v konaní zastupuje právny zástupca, treba k trovám pripočítať aj trovy právneho zastúpenia. Ich výška závisí aj od výšky nedoplatku - v našom prípade pohľadávky za služby spojené s užívaním bytu, počet jednotlivých úkonov vo veci, ktorými sú príprava a prevzatie zastúpenia, podanie žalobného návrhu na súd, účasť na každom pojednávaní a podobne. Ostatné trovy konania, ako je napríklad odmena znalca, sú v takomto type konania skôr výnimkou ako pravidlom, aj keď napokon vždy závisí od okolností prípadu. 

Kedy sa pristupuje k odpredaju bytu? 
- K odpredaju bytu môže dôjsť teoreticky aj za nízku dlžnú sumu, nemusí ísť len o veľké sumy. To, do akej výšky musia dlžné platby za služby spojené s užívaním bytu narásť, aby si ich veriteľ uplatnil súdnou cestou, už závisí výlučne od rozhodnutia veriteľa. Ten sa prakticky môže súdnou cestou domáhať akéhokoľvek dlhu, nezávisle od toho, či sa jeho výška pohybuje v stovkách, tisícoch alebo desaťtisícoch. 

Po akom čase sa dlh premlčuje? 
- Premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Chceme však podotknúť, že ak sa celé riešenie nedoplatku na platbách predsa len napokon dostane pred súd a ten žalobe vyhovie, po zohľadnení sociálnej, majetkovej a zárobkovej situácie na strane žalovaného súd môže rozhodnúť o povinnosti žalovaného zaplatiť predmetnú sumu v splátkach, ktorých výšku a podmienky zároveň stanoví. 

(Odpovedal JUDr. Ivan Vanko, advokát Advokátskeho združenia v Košiciach)


Zdroj: Pravda 20.12.2004
Cely Clanok
Čo robiť s neplatičmi?
Čo robiť s neplatičmi?
 [Nový Čas pre ženy; 06/2013; 05/02/2013; s.: 54; Lucia Lukušová ; Zaradenie: pomáhame vám]
 
Ľudí, ktorí vedome či nevedome zabúdajú na plnenie svojich povinností tým, že neplatia za svoje bývanie, je v každom meste či obci dosť. Niekde si s nimi poradiť vedia, inde zas na nich doplácajú slušní občania. Aj čitateľka Danica nám poslala podobný problém.
 
,,Som slobodná matka 18-ročnej dcéry a poberám invalidný dôchodok. Musím platiť všetky poplatky z toho mála, čo mám, len aby som neskončila na ulici. V našej obecnej bytovke sa s neplatičmi už 22 rokov nič nerobí. Jedna rodina so štyrmi deťmi v našom vchode má neustále nedoplatky a pri ročnom vyúčtovaní každý rok na nich my ostatní doplácame. Pred siedmimi rokmi sme si byty všetci odkúpili. Žiadali sme obecný úrad, aby nám predložil vyúčtovanie aj týchto neplatičov, ale bolo nám to zamietnuté. Dá sa s tým niečo robiť? Čo môžeme urobiť, aby sme nedoplácali na neporiadnych ľudí?"
 
ODPOVEDÁ právnička JUDr. Jana Britaňáková
 
,,Tým, že ste si byty od obce odkúpili a stali sa ich legitímnymi vlastníkmi, prešla na vás povinnosť správy domu. V zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vlastníci bytov povinní na účel správy domu zriadiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo uzavrieť zmluvu o výkone správy s inou právnickou alebo fyzickou osobou, najmä s bytovým družstvom. Často sa tiež stáva, že je to obchodná spoločnosť založená mestom alebo obcou (ďalej pre zjednodušenie len pojem ,, správca"). Po predaji bytov teda už obec ako taká nevykonáva správu vašich bytov."
 
Ako vymáhať nedoplatky
 
Spôsobov vymáhania nedoplatkov od neplatičov je niekoľko a výber najvhodnejšieho je na správcovi a závisí od výšky nedoplatkov. ,,Na zabezpečenie týchto pohľadávok a ich príslušenstva vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo. Správca má možnosť za účelom uspokojenia pohľadávok iniciovať súdne konanie, podať návrh na exekučné konanie alebo po schválení nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome. V každom prípade je správca zo zákona povinný vymáhať vzniknuté nedoplatky a zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností," vysvetľuje právnička.
 
Máte právo nahliadnuť do dokladov
 
,, Správca hospodári s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru okrem úhrad za tie služby a práce, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi (napr. úhrady za plyn v prípade, ak máte priamo vy ako vlastník uzatvorenú zmluvu s dodávateľom plynárňami) a s fondom prevádzky, údržby a opráv, ktorý sa tvorí z príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome," pokračuje odborníčka. Pri správe domu je správca povinný sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a umožniť vlastníkovi na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.
 
AKO SA VRACAJÚ PREPLATKY
 
Spôsobom, akým sa platia úhrady správcovi, sa zvyčajne vracajú aj preplatky. Ak sa úhrady platia prevodom na účet správcu, preplatky sa vracajú v stanovenej lehote prevodom na účet vlastníka, ak sa platia v hotovosti, preplatky sa vrátia v hotovosti. Zákon to však striktne nestanovuje a spôsob vracania preplatkov je vecou dohody. Nie je vylúčené, že sa so správcom dohodnete, že hoci platíte úhrady prevodom na účet, preplatok vám bude vrátený v hotovosti, prípadne bude preúčtovaný ako preddavok na úhrady za plnenia, prípadne na fond prevádzky údržby a opráv. V prípade, že na účte správcu nie je dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie nedoplatkov, majú vlastníci bytov právo vymáhať si svoje pohľadávky voči správcovi súdnou cestou.
 
SPRÁVCA JE POVINNÝ
 
- najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o finančnom hospodárení domu ako celku.
 
- vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Keďže prípadné nedoplatky sa rozrátajú medzi všetkých vlastníkov, tieto vyúčtovania by mali obsahovať informáciu, ktorí z vlastníkov sú neplatiči a akú sumu sú dlžní.
 


 
2.2.  Nemajú ani byty, ani peniaze
 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 04/02/2013;  Dominika Lukáčová; Zaradenie: z domova]
 
Jaroslav Zápala, moderátor: "Rukojemníci vo svojich bytoch. Aj tak by sa dalo nazvať viac ako štyristo obyvateľov bytoviek v bratislavskom Vlčom Hrdle. Pre naťahovačky a chaos na bytovom družstve už roky čakajú na listy vlastníctva. Mnohí však nemajú ani doklad a ani peniaze, ktoré za byty zaplatili."
 
Dominika Lukáčová, redaktorka: "Banánová republika. Takto označujú obyvatelia bytov vo Vlčnom Hrdle stav na ich bytovom družstve. Neboli spokojní s jeho vedením a tak si zvolali členskú schôdzu, na ktorej si zvolili nové predstavenstvo. Súd ale po troch rokoch rozhodol, že ich postup bol protiprávny a tak je všetko po starom, akurát s veľkým chaosom pri ďalšej výmene vedení."
 
Obyvateľ bytovky, Vlčie Hrdlo: "Nikto zo štyristo družstevníkov nevie, čo sa deje, nemajú žiadne informácie. Na stránke bytového družstva sa objavujú len trestné oznámenia."
 
Dominika Lukáčová, redaktorka: "Ľuďom ide hlavne o byty. Chceli by ich už konečne vlastniť. Pri bordeli na družstve však stále nemajú listy vlastníctva."
 
Obyvateľka bytovky, Vlčie Hrdlo: "Nevieme, či sú naše byty už zakatastrované a kde sú peniaze."
 
Obyvateľka bytovky, Vlčie Hrdlo: "Návrh na vklad stojí vraj u nich na družstve na stole, lebo to neodniesli."
 
Dominika Lukáčová, redaktorka: "A skutočne. Návrhy stoja na stole. Staronové vedenie však robotu predchodcov môže hodiť rovno do koša a začať odznova. Chýbajú v nich totiž základné veci ako napríklad vyúčtovanie na nájomnom. To zatiaľ stále nemôžu doplniť."
 
Ján Petrík, predseda predstavenstva BD Vlčie Hrdlo: "Účtovníctvo za rok 2012 predošlé predstavenstvo ešte neodovzdalo a najpodstatnejšie je, že tie byty sú do katastra pripravené zlým zápisom. Nie sú k tým bytom pripísané alikvotné čiastky priľahlých pozemkov."
 
Dominika Lukáčová, redaktorka: "Od piatka sme sa snažili získať aj stanovisko člena bývalého predstavenstva, ktoré doteraz zadržiava ekonomickú dokumentáciu. Stále neúspešne. Nekonečné hádky, trestné oznámenia a chýbajúce vyúčtovania. Obyvatelia majú jedného aj druhého vedenia už plné zuby a najradšej by sa zverili do rúk správcovskej spoločnosti. Podľa advokáta to ale v ich prípade opäť nebude jednoduché."
 
Ivan Syrový, právnik: "Je to veľmi nepríjemné pre tých ľudí a vravím, naozaj to, aby sa nastavil poriadok, tak by bola naozaj členská schôdza, kde by sa volilo nové predsedníctvo, ktoré by naozaj následne usporiadavalo tie vzťahy. Následne už tí vlastníci budú môcť riešiť správu bytového domu"
Cely Clanok
Zmluva o dodávke a odbere tepla
Národná rada Slovenskej republiky 26. októbra 2004 schválila zákon č. 657 o tepelnej energetike. Kde nájdem výklad k tomuto zákonu? Vysvetlenie §19 zákona č.657 o tepelnej energetike. 

O d p o v e ď: 

... § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike pojednáva o zmluve o dodávke a odbere tepla, medzi účastníkmi trhu s teplom, t. j. dodávateľom a odberateľom. Odberateľom v uvedenom prípade je správca obytného domu a ten sa musí riadiť ustanoveniami zákona o tepelnej energetike, t.j. aj § 19 ods. 2 písm. 
a): Zmluva o dodávke a odbere tepla okrem všeobecných náležitostí zmluvy musí obsahovať dohodnuté odberné miesto alebo odberné miesta. 

Nerešpektovaním ustanovení § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike môže Štátna energetická inšpekcia podľa § 35 ods. 1, písm. b) uložiť pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z § 19 ods. 2 a 3.
 

[Palkovicova Anna] 
referat pre komunikaciu 
a vztahy s verejnostou MH SR ... odberné miesto je definované v § 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. 

1) Správca musí objednať požadované množstvo tepla na každé odberné miesto - bytový dom a podať informáciu spoločenstvu vlastníkov bytov, koľko tepla objednal na objekt. 

2) § 38 - Prechodné ustanovenia, ods. (7): Zmluvy o dodávke tepla uzatvorené pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti jeden rok od nadobudnutia jeho účinnosti. Zmluvní partneri sú povinní dať zmluvy do súladu s týmto zákonom do jedného roka od nadobudnutia jeho účinnosti, inak strácajú platnosť. [Palkovicova Anna] 
referat pre komunikaciu 
a vztahy s verejnostou MH SR 

Cely Clanok
Neplatiči nájomného budú na tabuliach hanby

Neplatiči za byt sa už neskryjú. Budú visieť na zozname v dome

http://financie.etrend.sk/osobne-financie/neplatici-za-byt-sa-uz-neskryju-budu-visiet-na-zozname-v-dome.html

 


Cely Clanok
Tlacit
VÝBEROVÉ KONANIE,
NA PRENÁJOM
Radničné námestie 5:
poschodie : podkrovie
vymera : 112,65 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, službová činnosť
Radničné námestie 26:
poschodie : poschodie
vymera : 80,10 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný priestor
Radničné námestie 46:
poschodie : poschodie
vymera : 202,11 m2
ucel vyuzivania : kancelária, službová činnosť
Radničné námestie 12:
poschodie : poschodie, dvorná časť
vymera : 49,89 m2
ucel vyuzivania : obchodná, službová činnosť
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 3 kancelárií 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 33,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 39,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : III. poschodie
vymera : á 15 m2
ucel vyuzivania : 1 kancelária
info : stará budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : I. poschodie
vymera : á 15,50 m2
ucel vyuzivania : 2 kancelárie
info : stará budova OÚ
Radničné námestie 42:
poschodie : poschodie
vymera : 208,16 m2
ucel vyuzivania : obchodný priestor

2012©SEO CMS Bloomade, KREATIV