M E S T O   B A R D E J O V,  Radničné námestie 16,  085 01 Bardejov
 
 
S M E R N I C A
 
na určenie minimálnej výšky cien za nájom nebytových priestorov v Meste BARDEJOV
 
 
            Primátor mesta ako štatutárny orgán podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
vydáva túto smernicu
 
na určenie výšky minimálnych cien za nájom  nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Bardejov:
 
Čl. 1
 
ÚVODNÉ USTANOVENIA
 
1) Táto smernica je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorým sa uplatňuje základný princíp tvorby ceny dohodou.
 
2) Za nebytové priestory sa pre účely tejto smernice považujú nebytové priestory nachádzajúce sa v objektoch vo vlastníctve mesta a ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie a byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové priestory1).
 
3) Minimálne výšky cien za nájom nebytových priestorov sú podľa tejto smernice odstupňované podľa druhu – skupiny nebytového priestoru v danom objekte.
 
4) Smernica určuje minimálne výšky cien za nájom nebytových priestorov, ku ktorým vykonávajú správu právnické osoby založené alebo zriadené Mestom Bardejov podľa osobitných predpisov 2), vrátane právnických osôb, u ktorých v zmysle príslušných právnych predpisov 3) prešiel výkon štátnej správy na samosprávne orgány, sa určujú podľa tejto smernice.
 
 

1)   § 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
2)   zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších             predpisov zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3)   zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a na vyššie      
      územné celky v znení neskorších predpisov
 
Čl. 2
 
SADZBY MINIMÁLNYCH CIEN ZA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
 
 
1)     Lokalita č. 1:
 
Do tejto lokality za zaraďujú všetky nebytové priestory podľa Čl.1 nachádzajúce sa na ul. Dlhý rad
 
Sadzba 1/1 – do tejto sadzby sú určené nebytové priestory pod bytovými domami Dlhého radu   / bloky A1, A2, A3, B1, B2,B3 /
 
P.č. Druh - skupina Minimálna výška cien za nájom
  nebytového priestoru nebytových priestorov €/m2 a rok
      prízemie
1. Priestory pre:  
  -  pohostinská činnosť 82,98
  -  obchodná činnosť 75,98
  -  kancelárske priestory 75,98
2. Priestory pre:  
  -  službové činnosti 66,39
  -  výrobno-dielenské, opravár.  
       účely a pod.  
3. Priestory pre:  
  -  skladovacie účely  36,51
4. Priestory ostatné:  
  -  chodby, schodištia, WC, 19,92
       vstupy a pod.  
       
 
 
Sadzba 1/2 – do tejto sadzby sú určené nebytové priestory v budove Dlhý rad 30  / časť bývalej  budovy Domu služieb /
 
P.č. Druh - skupina Minimálna výška cien za nájom
  nebytového priestoru nebytových priestorov €/m2 a rok
      prízemie I. poschodie
1. Priestory pre:    
  -  obchodná činnosť 53,11 44,81
2. Priestory pre:    
  -  službové činnosti 33,19 31,53
  -  výrobno-dielenské, opravár.    
       účely a pod.    
3. Priestory pre:    
  -  skladovacie účely 36,51 33,19
4. Priestory ostatné:    
  -  chodby, schodištia, WC, 16,60 14,27
       
         
 
 
 
Sadzba 1/3 – do tejto sadzby sú určené nebytové priestory v budove Dlhý rad 16     / Obvodný úrad /
 
 
 
 
P.č. Druh - skupina Minimálna výška cien za nájom nebytových priestorov
    €/m2   a rok
   nebytového priestoru
 
suterén prízemie I. poschodie II. poschodie III. poschodie
1. Priestory pre:          
  -  kancelárske priest. 26,56 29,87 29,87 26,56 26,56
 2. Priestory ost.:-  chodby, schodištia, WC, vstupy a pod. 13,28 13,28 13,28 13,28 13,28

 
2)     Lokalita č. 2:
 
Do tejto lokality sa zaraďujú všetky nebytové priestory podľa Čl.1 nachádzajúce sa vo vnútri fortifikačného systému – ul. Hviezdoslavova, Stöcklova, Kláštorská, Miškovského, Františkánov, Poštová, Veterná, Rhodyho, Radničné námestie,
Baštová, Na hradbách.
 
P.č. Druh - skupina Minimálna výška cien za nájom nebytových priestorov
  nebytového priestoru €/m2   a rok
      suterén prízemie poschodie podkr.I podkr. II
1. Priestory pre:          
  -  pohostinská činnosť 36.51 43,15 33,19 33,19 29,87
  -  obchodná činnosť 33,19 36,51 33,19 33,19 23.24
  -  kancelárske priestory 33,19 36,51 33,19 33.19 26,56
2. Priestory pre:          
    -  službové činnosti 21,58 26,56 21,58 19,92 18,26
  -  výrobno-dielenské, opravár. účely a pod.          
                
3. Priestory pre:          
  -  skladovacie účely 26,56 29,87 26,56 23,24 21,58
  -  garážovanie vozidiel -   - - -
4. Priestory ostatné:          
  -  chodby, schodištia, WC, vstupy a pod. 13,28 13,28 13.28 13.28 13,28
             
               
 
 
 
3)     Lokalita č. 3:
 
Do tejto lokality za zaraďujú všetky nebytové priestory podľa Čl.1 nachádzajúce sa na uliciach  Nábrežná, Jiráskova, Partizánska, Nový Sad, Kellerova, Fučíkova, 29. augusta, Česká Lípa, Jesenského, Přerovská, Moyzesova, Slovenská, Komenského, Wolkerova, Gorlická, Mlynská, Štefánikova, Hurbanova, T. Ševčenku, Kpt. Nálepku, Sv. Jakuba, Kúpeľná, Puškinova, Andraščíkova, nám. SNP,
F. Kráľa, Pod brehom, B. S. Timravy a Bardejovské Kúpele.
 
 
P.č. Druh – skupina Minimálna výška cien za nájom nebytových
  nebytového priestoru                     priestorov  €/m2   a rok  
   
 
suterén prízemie poschodie podkrovie
1. Priestory pre:        
  -  pohostinská činnosť 33,19 39,83 33,19 29,87
  -  obchodná činnosť 26,56 33,19 26,56 23,24
  -  kancelárske priestory 29,87 33,19 29,87 29,87
2. Priestory pre:        
  -  službové činnosti
- výrobno – dielenské, oprav. účely a pod.
13,28 16,60 13,28 9,96
3. Priestory pre:        
  -  skladovacie účely 16,60 19,92 16,60 13,28
  -  garážovanie vozidiel - 19,92 - -
4. Priestory ostatné:        
  -  chodby, schodištia, WC, 11,62 13,28 11,62 9,96
       vstupy a pod.        
                                                                      
4)     Lokalita č. 4:
 
Do tejto lokality za zaraďujú všetky nebytové priestory podľa Čl.1 nachádzajúce sa na ostatných uliciach a častiach mesta.
 
 
P.č. Druh – skupina Minimálna výška cien za nájom nebytových
  nebytového priestoru                       priestorov  €/m2   a rok  
      suterén prízemie poschodie podkrovie
1. Priestory pre:        
    -  pohostinská činnosť 23,24 29,87 23,24 19,92
    -  obchodná činnosť 19,92 26,56 19,92 16,60
    -  kancelárske priestory 23,24 26,56 23,24 23,24
2. Priestory pre:        
    -  službové činnosti 9,96 16,60 9,96 9,96
    -  výrobno-dielenské, opravár.        
       účely a pod.        
3. Priestory pre:        
    -  skladovacie účely 16,60 16,60 16,60 13,28
    -  garážovanie vozidiel - 16,60 - -
4. Priestory ostatné:        
    -  chodby, schodištia, WC, 9,96 11,62 9,96 9,96
       vstupy a pod.        
             
 
 
Čl. 3
 
ODPORÚČANÁ VÝŠKA CENY ZA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
 
P.č. Nebytové priestory bez rozdielu umiestnenia v lokalite Odporúčaná výška ceny za nájom
  a druhu nebytového priestoru prenajímaného pre účely: nebytových priestorov v €/m2 a rok
1. zariadenia sociálnych služieb  
2. školské a predškolské zariadenia  
3. zariadenia pre výchovu a osvetovú činnosť  
4. orgány štátnej správy  
5. politické strany min.8,30
6. spoločenské organizácie  
7. nadácie, charity  
8. občianske združenia a subjekty zamerané na činnosť  
  zdravotne a telesne postihnutých  
9. výtvarné ateliéry  
 
Poznámka:
  • V tabuľkových prehľadoch sú uvedené výšky cien za nájom jednotlivých druhov nebytových priestorov bez nákladov za služby / vodné na stočné, elektrická energia, teplo, TÚV a pod. /
  • Podkr. I. – podkrovné priestory v objektoch dvorného traktu na Radničnom námestí
  • Podkr. II. – podkrovné priestory v hlavných objektoch na Radničnom námestí.
 
 
Čl. 4
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1)  Nájom nebytových priestorov za nižšie ceny ako sú minimálne výšky cien, prípadne za symbolickú odplatu, je možný len výnimočne a schvaľuje ho vždy MsZ v súlade so Zásadami hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta  Bardejov.

2) Výška sadzby minimálnych cien za nájom nebytových priestorov v lokalite č. 1, sadzba 1/1, Dlhý rad, bloky A1, A2, A3, B1, B2, B3, skupina nebytového priestoru obchodná činnosť a kancelárska činnosť,  pri realizácií technického zhodnotenia zo strany nájomníka z vlastných zdrojov nájomníka a schváleným započítavaním s nájmom, sa určuje v minimálnej výške 82,98 €/m2 a rok po celú dobu
započítavania realizovaného a odsúhlaseného technického zhodnotenia s nájmom.

3) V procese dojednávania cien za nájom nebytových priestorov je treba mať na zreteli tvorbu ceny dohodou, pričom sa odporúča akceptovať hlavne nasledovné kritéria:
a) význam službovej činnosti alebo obchodnej činnosti z pohľadu uspokojovania potrieb občanov mesta
b) sortimentná skladba
c) plnenie povinností nájomcu k mestu
d) poloha umiestnenia prevádzky (lokalita, poschodie, suterén, dvorný trakt a pod. )
e) dlhodobá neobsadenosť nebytového priestoru
 
4) Táto smernica má slúžiť výlučne pre potreby mesta a prenajímateľoch nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta.

5) Táto smernica ruší Smernicu na určenie minimálnej výšky cien za nájom nebytových priestorov v Meste Bardejov zo
dňa  01.07.2012.

6) Táto smernica nadobúda účinnosť od 22.5.2014.
 
V Bardejove, dňa  22.5.2014       
                                                                                   MUDr. Boris HANUŠČAK
                                                                                          primátor mesta