Horí vo vašom dome a máte zadymené schodisko?
 1. Zachovajte chladnú hlavu, nepodľahnite panike.
 2. Ak to situácia (nie sú zadymené únikové cesty) a vaše dispozície (ste zdravý, schopný pohybu...) umožňujú, pokúste sa požiar zahasiť (napr. hadicou z hydrantu, vedrom vody, hasiacim prístrojom), pričom zachovajte ostražitosť pred možným ohrozením elektrickým prúdom.
 3. Ak situácia neumožňuje postupovať podľa predchádzajúceho bodu, nevychádzajte na chodbu, neotvárajte dvere (dym je jedovatý, horúci, má nízky obsah kyslíka, stačí pár nádychov a ...).
 4. Nenastupujte do výťahu (výťah vás pred dymom neochráni, pri požiari môže dôjsť k výpadku elektrického prúdu a ostanete uväznený, prípadne vás výťah môže zaviezť na miesto väčšieho ohrozenia).
 5. Volajte hasičov – tiesňová linka 112.
 6. Utesnite netesnosti okolo vstupných dverí do bytu mokrou handrou (spomalíte tým prenikanie dymu z chodby do bytu).
 7. Ak hustota dymu v byte stúpa, choďte do najvzdialenejšej miestnosti s oknom (alebo na balkón) a zatvorte za sebou všetky dvere (vytvoríte tým ďalšie „spomaľovače“ šírenia dymu).
 8. Čakajte na pomoc, pokiaľ nebude zlikvidované ohrozenie (dym) bez pomoci sa do bezpečia nedostanete.
 9. Upozornite na seba - volajte z okna, hádžte malé predmety (ak chcete, aby sa k vám pomoc dostala rýchlejšie dajte o sebe vedieť, ak hasiči vedia kde ste dostanú sa k vám oveľa rýchlejšie), nemajte strach, pretože hasiči preverujú prítomnosť osôb vo všetkých ohrozených priestoroch.
 10. Vždy sa dôsledne riaďte pokynmi hasičov.
Horí vo vašom byte?
 
 1. Zachovajte chladnú hlavu, nepodľahnite panike.
 2. Ak to situácia vaše dispozície umožňujú, pokúste sa požiar zahasiť (napr. hadicou z hydrantu, vedrom vody, hasiacim prístrojom), pričom zachovajte ostražitosť pred možným ohrozením elektrickým prúdom.
 3. Ak situácia neumožňuje postupovať podľa predchádzajúceho bodu, okamžite opustite všetci byt a zavrite za sebou dvere, aby sa požiar ďalej nerozširoval (ak máte na dverách guľu, nechajte z vonkajšej strany v zámku kľúč, ináč vám hasiči dvere vylomia). Vyjdite cez únikovú cestu pred bytový dom. V zime, ak máte na to čas, teplo sa oblečte a obujte. Ak ste to nestihli upozornite na to hasičov alebo policajtov oni sa o vás postarajú; nečakajte, že si to všimnú sami, majú aj bez toho dosť "svojich starostí".
 4. Nenastupujte do výťahu (výťah vás pred dymom neochráni, pri požiari môže dôjsť k výpadku elektrického prúdu a ostanete uväznený, prípadne vás výťah môže zaviezť na miesto väčšieho ohrozenia).
 5. Volajte hasičov – tiesňová linka 112.
 6. Ak ste nestihli z bytu uniknúť, zavrite sa do nejakej miestnosti, čo najďalej od ohniska požiaru a upozornite na seba - volajte z okna, hádžte malé predmety (ak chcete, aby sa k vám pomoc dostala rýchlejšie dajte o sebe vedieť, ak hasiči vedia kde ste dostanú sa k vám oveľa rýchlejšie), nemajte strach, pretože hasiči preverujú prítomnosť osôb vo všetkých ohrozených priestoroch.
 7. Vždy sa dôsledne riaďte pokynmi hasičov.
Ak horí elektrické zariadenie - televízor, pračka, chladnička, ...
 1. Vytiahnite prívodnú šnúru z elektrickej zásuvky.
 2. Po odpojení spotrebiča od prívodu elektrického prúdu môžete použiť na hasenie vodu.
 3. Ak sa nedá požiar uhasiť postupujte podľa časti "Horí vo vašom byte?"
Ak horí fritéza ...
 1. Zatvorte veko fritézy.
 2. Vytiahnite prívodnú šnúru z elektrickej zásuvky.
 3. Ak horí ďalej postupujte podľa časti "Horí vo vašom byte?". Horiaci olej nikdy nehaste vodou!!!
 4. Vyneste ju na voľné priestranstvo, veko otvorte až po vychladnutí oleja.

Ak vám „zhorela večera“

 1. Ak je jedlo spálené, ale nehorí, zalejte nádobu vodou a vyvetrajte byt. Ak je to možné, vetrajte cez okná, nie cez dvere. Zabránite tak vzniku paniky vo vašom vchode.
 2. Ak jedlo už horí plameňom prikryte hrniec pokrievkou, plechom , alebo ho zalejte vodou. Pozor horiaci olej nikdy nehaste vodou!
 3. Neostýchajte sa otvoriť dvere hasičom, ušetríte im námahu a čas. Určite nie ste prvý ani posledný komu sa takéto niečo stalo.
Pri volaní na tiesňovú linku podávajte informácie v nasledujúcej štruktúre a postupnosti:
 • vaše meno a číslo telefónu odkiaľ voláte (je nutné pre prípadné overenie hovoru alebo na získanie ďalších doplňujúcich informácií),
 • popis udalosti - opíšte čo najpresnejšie čo sa stalo (podľa typu udalosti sa na miesto vysiela špeciálna technika, prípadne sa udalosť oznamuje ostatným záchranným a bezpečnostným zložkám),
 • miesto udalosti (potrebujeme vedieť kde je naša pomoc potrebná, prípadne ďalšie dôležité informácie napr. o prístupových cestách a pod.),
 • čo najpresnejšie odpovedajte na kladené otázky, vždy ukončite hovor ako druhý.
 • Všetky volania na tiesňové linky sú bezplatné.