Ak ste si vedomý toho, že ste výpadok elektriny nespôsobili vlastnou činnosťou (preťaženie siete, skrat a pod.), potom:
1. skontrolujte, či niektorý člen domácnosti nebol pri svojej činnosti zasiahnutý elektrickým prúdom. Ak áno nepokúšajte sa opäť nahodiť odpojené ističe, kým si nie ste istý, že obnovenie dodávky elektrickej energie nemôže ohroziť nejakú osobu. Zasiahnutej osobe poskytnite prvú pomoc a bezodkladne volajte lekára. Ak výpadok elektrickej energie nespôsobilo zasiahnutie nejakej osoby, potom
2. skontrolujte ističe v bytovej ističovej skrinke (nachádza sa niekde pri vchodvých dverách bytu), ak bytové ističe nie sú v odpojenej polohe (páčka dole, staršie ističe majú vysunutý jazýček), potom
3. skotrolujte hlavný bytový istič, ten sa nachádza niekde v rozvádzači na chodbe pri Vašom byte. Ak aj ten je v poriadku (nie je v odpojenej polohe dole), potom porucha nie je vo Vašom byte. V takom prípade poruchu nahláste na havarijnú službu správcu.
Pre lepšiu orientáciu si svoj hlavný istič na chodbe označte menom alebo číslom bytu.