v zmysle Zákon 116/1990 Zb. z 23.apríla 1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

>>  Ak nie je dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojení.
 
>>  Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve. 

>>  Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním. 

>>  Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť, a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv; inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

Skončenie nájmu 
>>  Nájom dojednaný na určitý čas sa skončí uplynutím času, na ktorý bol dojednaný.
 
Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím času, ak 
>>  nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou; 

>> nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom; 

>> nájomca, ktorý na základe zmluvy má prenajímateľovi poskytovať na úhradu nájomného určité služby, tieto služby neposkytuje riadne a včas; 

>> nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok; 

>> užívanie nebytového priestoru je viazané na užívanie bytu a nájomcovi bola uložená povinnosť byt vypratať; 

>> bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať nebytový priestor; 

>> nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa,
 
>> ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd,
 
>>  ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti prevedenej pôvodnému vlastníkovi podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
 
Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím dojednaného času, ak 
>> stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal;
 
>> nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie;
 
>> prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1, Zákon č. 182/1993 Z.z. z 8. júla 1993 v znení neskorších predpisov, O vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Ak sa nájom uzavrie na neurčitý čas, sú prenajímateľ i nájomca oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak nie je dohodnuté inak.