Radi by ste zmluvu o výkone správy vypovedali?
 
Vážení vlastníci bytov, ste nespokojní so svojím správcom a radi by ste zmluvo o výkone správy vypovedali? Čo Vás čaká a ako máte hlasovať na schôdzach tak, aby boli Vaše uznesenia platné? 
 
 

Pri zabezpečení správy bytového domu správcom na základe zmluvy o výkone správy podľa § 8 zákona č. 182/1993 Z. z. je potrebné dodržať tieto pravidlá:

 1. Podanie výpovede schvaľujú vlastníci na schôdzi alebo písomným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 2. Jedna štvrtina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov písomne požiada správcu o zvolanie schôdze v zmysle § 11a zákona, ak chcú výpoveď riešiť na schôdzi vlastníkov.
 3. Ak správca nezvolá schôdzu do 15 dní od prevzatia žiadosti v zmysle § 8b ods. 2 písm. g), schôdzu vlastníkov zvolá táto štvrtina vlastníkov, ktorá o zvolanie schôdze požiadala.
 4. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne 5 pracovných dní pred dňom konania schôdze (§ 14 ods. 1).
 5. Výpoveď zmluvy o výkone správy sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (§ 8a ods. 1, § 14 ods. 3). To znamená, že nemožno výpoveď schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných hodinu po oznámenom začiatku schôdze.
 6. Formu výpovede je potrebné dodržať v zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone správy.
 7. Zo schôdze sa musí vyhotoviť zápisnica, ktorá je prílohou výpovede zo zmluvy o výkone správy.
 8. V prípade, že sa výpoveď zmluvy o výkone správy bude schvaľovať písomným hlasovaním v zmysle § 14 ods. 7, opäť je prvým a zkladným krokom podanie žiadosti jednej štvrtiny vlastníkov správcovi o vyhlásenie písomného hlasovania.
 9. Ak správca písomné hlasovanie v stanovenej lehote (15 dní od prevzatia žiadosti) nevyhlásil, vyhlási ho štvrtina vlastníkov. Spôsobom v dome obvyklým oznámi 7 dní vopred písomné hlasovanie, v ktorom musí byť presne definovaný predmet hlasovania.
 10.  Súhlas s výpoveďou musí vyjadriť nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov. V opačnom prípade je hlasovanie neplatné.
 11. Po vykonaní písomného hlasovania ten, kto ho vyhlásil, zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do 5 pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým.