Postup pri zmene správcu obytného domu vlastníkmi. 
 

Postup pri zmene správcu obytného domu vlastníkmi 

A. Zvolať schôdzu vlastníkov obytného domu: - 1/4 vlastníkov obytného domu požiada správcu o zvolanie schôdze  s určeným dátumom konania schôdze - pri požiadavke o zvolanie schôdze uvedie s akým programom 

Program schôdze:
1.Otvorenie 
2.Voľba overovateľov zápisnice 
3.Výpoveď zmluvy o výkone správy so správcovskou spoločnosťou ..................., ul. ................, 085 01 Bardejov            
4.Schválenie nového správcu a zmluvy o výkone správy s novým správcom ................ , ul. ..............., 085 01 Bardejov 
5. Správu o činnosti správcovskej spoločnosti ......, ul. ....., 085 01 Bardejov na obytnom dome ....., ul. ......,
    085 01 Bardejov 
6. Vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv za bytový dom ............, ul. ................, 085 01 Bardejov 
7. Rôzne 
8. Uznesenie 
9. Záver 

B. Overiť zápisnicu overovateľom odsúhlaseným na schôdzi vlastníkov 
C. Doručiť výpoveď správcovi obytného domu / oproti podpisu /