PREZENČNÁ LISTINA vlastníkov bytov v bytovom dome... / výpoveď /


PREZENČNÁ LISTINA 
vlastníkov bytov v bytovom dome ........., ul. ............................, 085 01 Bardejov 

Svojim podpisom vyslovujem   s ú h l a s   s výpoveďou zmluvy o výkone správy uzatvorenej medzi
vlastníkmi bytov v

bytovom dome .............., ul. ..................., 085 01 Bardejov

 
a .................................................., ul. ................................, 08501 Bardejov. 


Priezvisko a meno                                                                                                      Podpis 
...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................... ................................ 
V Bardejove: ........................