Dohoda o plnomocenstve ( § 31 a nasl. OZ ). Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa konať ...

Dohoda o plnomocenstve ( § 31 a nasl. OZ ) 


Splnomocniteľ : ......................................, 085 01 Bardejov, rod. č. ........................... 

splnomocnenec: ......................................................., 085 01 Bardejov, rod. č. ........................... 
dňa .................... uzavreli túto 


dohodu o plnomocenstve 


Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa konať v medziach oprávnenia zastupovať ho na schôdzi vlastníkov bytov bytového domu .................., ul. ............................, 085 01 Bardejov, konanej dňa .......................... v plnom rozsahu. 
Plnomocenstvo sa udeľuje na zastúpenie na schôdzi vlastníkov bytov bytového domu ..............,ul. ......................., 085 01 Bardejov konanej dňa ................................... . 
Splnomocnenec .......................... uvedené plnomocenstvo prijíma. 


V Bardejove ......................... 


Splnomocniteľ: ..................................
Splnomocnenec: ..................................