Žiadosť o zvolanie schôdze vlastníkov, v súlade s § 8b ods.2 pís. g zákona číslo 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvy o výkone správy uzatvorenej medzi vlastníkmi bytov v bytovom dome ...                                                                                                                                                                             ................................................... 
                                                                                                                                                                              ................................................... 
                                                                                                                                                                              ...................................................
                                                                                                                                                                           / adresa správcu bytového domu / 


Vec:  Žiadosť o zvolanie schôdze vlastníkov 


V súlade s § 8b ods.2 pís. g zákona číslo 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvy o výkone správy uzatvorenej medzi vlastníkmi bytov v bytovom dome ............................,ul. ........................, 085 01 Bardejov a správcovskou spoločnosťou ...................., ul. ................................, 085 01 Bardejov, IČO: ........................., Vás žiadame o zvolanie schôdze vlastníkov v bytovom dome .........,ul. ............................, 085 01 Bardejov. Termín schôdze žiadame stanoviť na ..........................., o ...... hod. v ............................... priestoroch obytného bloku ........................., vchod č. ..... s týmto programom: 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľa zápisnice 
3. Výpoveď zmluvy o výkone správy so správcovskou spoločnosťou ................... ul. ................ 
4. Schválenie zmluvy o výkone správy s novým správcom
5. Záver 
S pozdravom, 


Podpísaní vlastníci bytov bytového domu 

Prílohy: Prezenčná listina