Program schôdze vlastníkov ... 

Program schôdze vlastníkov 

obytného bloku ....................,ul. ............................, 085 01 Bardejov
 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľa zápisnice 
3. Výpoveď zmluvy o výkone správy so správcovskou spoločnosťou ................., ul. ......................., 085 01 Bardejov 
4. Schválenie nového správcu a zmluvy o výkone správy s novým správcom ............. , ul. ................, 085 01 Bardejov 
5. Správu o činnosti správcovskej spoločnosti .............., ul. .............., 085 01 Bardejov na obytnom dome ...............,
    ul. ..................., 085 01 Bardejov 
6. Vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv za bytový dom ................, ul. ................, 085 01 Bardejov 
7. Rôzne 
8. Uznesenie 
9. Záver Vlastníci bytového domu …………………., ul. ………………………., 085 01 Bardejov