Pri akej výške dlhu a dokedy najneskôr by sa malí správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov v mene ostatných vlastníkov bytov obrátiť so žalobou na súd?

Otázky a odpovede Ako na neplatičov v bytovke 

[Pravda; 20/07/2012; s.: 22; redakcia ; Zaradenie: Užitočná pravda] 

- Pri akej výške dlhu a dokedy najneskôr by sa malí správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov v mene ostatných vlastníkov bytov obrátiť so žalobou na súd? 

Výška dlhu nie je rozhodujúca. Neuhradenie platieb za služby spojené s užívaním bytu v deň, ktorý bol podľa zmluvy alebo zálohového predpisu určený ako termín splatnosti, dostáva vlastníka bytu do omeškania. Vlastníci by si mali dohodnúť v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov napríklad, že dlh budú vymáhať už na súde po dvoch alebo troch výzvach. Alebo, že prihliadnu na objektívne dôvody, napríklad takými môže byť hospitalizácia a podobne. Dlžné platby za služby spojené s užívaním bytu predstavujú totiž peňažný dlh a veriteľovi - v tomto prípade vlastníkom bytov a nebytových priestorov, vzniká právo požadovať od dlžníka popri úhrade dlžných súm navyše aj poplatok z omeškania. 

- Kedy je vlastník bytu v omeškaní s platbami? 

Túto otázku rieši Občiansky zákonník v § 517. Podľa neho je v omeškaní, ak ho nesplní riadne a včas. Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení aj úroky z omeškania, a to za každý deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti zálohových platieb a príspevku do fondu údržby a opráv, 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý i začatý mesiac omeškania. Vlastníci môžu od dlžníkov vymáhať aj náhradu škody. Nie to však možné, ak si uplatnili už spomínaný poplatok z omeškania. Ak dôjde k dohode o tom, že sa už splatný dlh bude plniť v splátkach, a ak vlastníci ako veritelia chcú, aby im dlžník v splátkach plnil aj úroky z omeškania, musia sa o tom s dlžníkom výslovne dohodnúť. 

- Môže výška poplatku z omeškania prerásť dlh neplatiča? 

Môže, najmä ak vlastníci prostredníctvom správcu alebo advokáta uplatnia svoju pohľadávku na súde. Výška trov totiž rastie, až kým súd vo veci právoplatne rozhodne a potom ďalej, každým dňom, až kým dlžník na základe súdneho rozhodnutia dlh neuhradí. 

- Čo ak neplatič dostane len predvolanie na súd a správca alebo predseda samosprávy ho predtým, ako žalobu podal, vôbec na dlh neupozornili? 

Pohľadávka sa stáva splatnou, keď sa dlžník o nej dozvedel. Najprirodzenejším spôsobom toho, ako sa dlžník o pohľadávke dozvie, je doručenie vyúčtovania. Nie je vylúčený ani prípad, keď sa dlžník o svojom dlhu dozvie, až keď mu doručia platobný rozkaz zo súdu spolu s návrhom na začatie konania. Správcovia bytov nie vždy dokážu v konaní pred súdom preukázať doručenie vyúčtovania dlžníkovi a do omeškania sa tak dlžník dostáva napríklad až spomínaným doručením platobného rozkazu. 

- Aké sú trovy, ak sa dlh vymáha na súde a kto ich zaplatí? 

Trovy závisia od výšky žalovanej sumy, ktorá môže byť aj len niekoľko eur. Každý prípad je iný. Na ich úhradu súd napokon v rozsudku zaviaže toho účastníka konania, ktorý vo veci nemal úspech. 

- Kedy sa pristupuje k odpredaju bytu? 

Právne je to možné aj pri nízkej dlžnej sume. V praxi však tomu neprichádza. K odpredaju bytu sa pristupuje až pri vyšších čiastkach. Keď niekto dlhuje povedzme tisíc eur, tak by bolo neprimerane tvrdé, ak by sa pristúpilo pri vymáhaní dlhu k jeho odpredaju. Mala by pritom platiť zásada primeranosti dlhu k cene bytu. 

- Po akom čase sa dlh premlčuje? 

Po troch rokoch, táto premlčacia doba začne plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Tu treba upozorniť, že ak sa celé riešenie nedoplatku dostane predsa len na súd a ten žalobe vyhovie, po zohľadnení sociálnej, majetkovej a zárobkovej situácie žalovaného môže rozhodnúť, že sumu zaplatí v splátkach, ktorých výšku a podmienky zároveň určí. 

ODPOVEDAL: JUDR. IVAN VANKO, ADVOKÁT Zdroj: [Pravda; 20/07/2012; s.: 22; redakcia ; Zaradenie: Užitočná