Správcovia bytov sa môžu ocitnúť v situácii, že potrebujú riešiť problém s neplatičmi. Jedným zo spôsobov riešenia je dobrovoľná dražba.

Problémy s neplatičmi a dobrovoľná dražba
 
[Liptovské noviny; 29/2012; 23/07/2012; s.: 10; Redakcia ; Zaradenie: INFOSERVIS/INZERCIA] 

Správcovia bytov sa môžu ocitnúť v situácii, že potrebujú riešiť problém s neplatičmi. 

Jedným zo spôsobov riešenia je dobrovoľná dražba. Správca bytov môže na základe zákona o dobrovoľných dražbách jednoducho, efektívne, za nízku cenu a v krátkom čase vyriešiť uhradenie dlžnej sumy. Jedinou podmienkou je, že správca bytového domu má v zmluve o výkone správy uvedené právo na vymáhanie pohľadávok spojených so správou bytov alebo bytového domu, udelené plnomocenstvo na konanie za bytové spoločenstvo. Neplatiči by si mali uvedomiť, že podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vzniká ku každému bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na pohľadávky spojené so správou bytu automaticky. Správca si môže nárokovať dlžnú sumu formou dražby, spravidla, ak je dlh neplatiča vyšší ako tisíc eur, aj keď je to len morálna zásada. Zákon túto sumu nestanovuje, takže správca bytov môže využiť na splatenie svojej pohľadávky voči dlžníkovi dobrovoľnú dražbu, aj keď je výška dlhu akákoľvek a dlžník aj napriek výzve na zaplatenie dlhu dlžnú sumu neuhradí. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu dlžníka môže správca bytov podať bez rozhodnutia súdu či návrhu exekútora, pričom správca nemusí po vydražení bytu neplatičovi zabezpečiť náhradné ubytovanie. Zo sumy za vydražený byt sa najskôr uhradí záväzok dlžníka a náklady na uskutočnenie dražby. Len zvyšná suma sa vyplatí dlžníkovi. Treba pripomenúť, že často v takýchto prípadoch k dobrovoľnej dražbe ani nedôjde, pretože neplatiči si uvedomia, že môžu o byt prísť a pred konaním dražby dlhy radšej vyplatia. 

Ak máte v súvislosti s témou otázky, alebo potrebujete poradiť v konkrétnom prípade, napíšte nám otázku alebo opíšte problém a pošlite na adresu: sefredaktor.lm@petitpress.sk a my vám sprostredkujeme odpoveď právnika. V prípade, že budete chcieť zachovať anonymitu, vašu žiadosť budeme rešpektovať. Nabudúce sa dozviete o možnosti využiť dobrovoľnú dražbu, ak máte v rámci spoločenstva vlastníkov bytov neplatičov.

Zdroj: [Liptovské noviny; 29/2012; 23/07/2012; s.: 10; Redakcia ; Z