Tu nájdete odpovede na Vaše dotazy.

Otázky z oblasti: Zmena správy bytového domu

... týmto sa na Vás obraciam so žiadosťou o výklad,
                                           kto má robiť vyúčtovanie služieb pre bytový dom
/ t.j. rozúčtovanie nákladov za dodávku tepla, TÚV, dodávku el. energie, studenej vody a ďalšie /,
 
keď v priebehu roka dôjde ku zmene správy bytového domu, napr. do 30.9.2015 je jeden správca a od 1.10.2015 je už nový správca.
 
Vieme, že podľa  § 8a, bod 3, Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,  v znení neskorších predpisov - dňom skončenia správy domu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré súvisia so správou domu a ktoré boli uzatvorené v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo zo zmlúv uzavretých na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na nového správcu alebo na spoločenstvo.
bod 2: ... Ak správca končí svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia. Zároveň je povinný previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na účty nového správcu alebo spoločenstva.
Pritom vieme, že pri preberaní domu do správy je dôležité fyzické preberanie nehnuteľnosti a spísanie protokolu o všetkých záležitostiach, ktoré budú potrebné pri výkone správy v ďalšom období.
Okrem základných dokumentov je potrebné zabezpečiť:
– prevzatie stavu jednotlivých fakturačných meradiel energií (vodomery, elektromery, merače tepla), a prevzatie podkladov potrebných pre rozúčtovanie služieb, t.j. pasportizáciu bytového domu a bytov v súvislosti s PRVN spotreby tepla, meračov spotreby studenej vody a TÚV, evidenciu montáže vodomerov SV a TÚV a ich odpočty k 31.12.2014.

O d p o v e ď:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Odbor majetkovoprávny...
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava 15

Vaše číslo/zo dňa              NaŠe číslo                                                    Vybavuje/tel.                                Bratislava
12.11. 2015                        MF/0227831201 5-82                                JUDr.Jaroslava Zányiová           04.1 1. 201 5


Vyúčtovanie služieb.
 
Mailom zo dňa 2.1 1 .201 5 ste sa obrátili na Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo veci vyúčtovania
použitia fondu prevádzky, údržby a opráv domu a úhrad za pinenia na jednotlivé byty bytového domu, ktorý
zmenil správcu v priebehu roka pod ľa zákona č. 18211993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v
znení neskorších predpisov (dalej len zákon o vlastníctve bytov). Na základe Vami uvedených informácií Vám
oznamujeme:
Podľa § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov správca je povinný najneskár do 31. mája nasledujúceho
roka predloži ť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej Činnosti za predchádzajúci rok
týkajúcej sa domu, najmä o finan čnom hospodáreni domu, o stave spoločných častí domu a spolo čných
zariadení domu, ako aj o iných významných skuto čnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zárove ň je povinný
vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za pinenia rozú čtované na jednotlivé byty a
nebytové priestory v dome. Ak správca kon čí svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skon čením, najneskár v
deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti
týkajúcej sa tohto domu a odovzda ť všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane
vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za pinenia. Zárove ň je povinný previesť zostatok
majetku vlastníkov na ú čtoch v banke na ú čty nového správcu alebo spoločenstva.
Z uvedeného je zrejmé, že správca, ktorý spravuje dom k 31 .máju kalendárneho roka, je povinný
vykonat vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za pinenia rozú čtované na jednotlivé byty a
nebytové priestory v dome.
Správca, ktorý končí správu domu v priebehu roka, predkladá vlastníkom bytov a nebytových priestorov
v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzdá všetky písomné materiály, ktoré súvisia so
správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za pinenia. Tieto úkony
nevykonáva voči každému vlastníkovi bytu, ale súhrne za celý dom, teda odovzdá ich zástupcovi vlastníkov
alebo novému správcovi, resp. spoločenstvu.

S pozdravom
 
JUDr. Branislav Pokorný
riaditel odboru

 

Otázky z oblasti: Tepelná energetika

O t á z k a:


Národná rada Slovenskej republiky 26. októbra 2004 schválila zákon č. 657 o tepelnej energetike. 

Pozorne som si preštudoval tento zákon. 

Keď som sa informoval u správcu nášho obytného domu, ako pre rok 2006 objedná teplo pre náš obytný dom dostal som odpoveď, že zákon im umožňuje objednať teplo ako celok pre všetké obytné domy v ich správe. Som toho názoru, že zmluva o dodávke tepla a TÚV musí obsahovať presné odberné miesto, t. j. správca musí objednať teplo na konkrétne odberné miesto - bytový dom. 

Kde nájdem výklad k tomuto zákonu? 

Keď výklad nie je, tak prosím o vysvetlenie §19 zákona č.657 o tepelnej energetike. 

Ako mám chápať § 19 - Zmluva o dodávke a odbere tepla musí obsahovať 

a) dohodnuté odberné miesto, alebo odberné miesta, 


O odpoveď na túto otázku sme požiadali MH SR.

O d p o v e ď:

... § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike pojednáva o zmluve o dodávke a odbere tepla, medzi účastníkmi trhu s teplom, t. j. dodávateľom a odberateľom. Odberateľom v uvedenom prípade je správca obytného domu a ten sa musí riadiť ustanoveniami zákona o tepelnej energetike, t.j. aj § 19 ods. 2 písm. 
a): Zmluva o dodávke a odbere tepla okrem všeobecných náležitostí zmluvy musí obsahovať dohodnuté odberné miesto alebo odberné miesta. 

Nerešpektovaním ustanovení § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike môže Štátna energetická inšpekcia podľa § 35 ods. 1, písm. b) uložiť pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z § 19 ods. 2 a 3. 

[Palkovicova Anna]
referat pre komunikaciu 
a vztahy s verejnostou MH SR ... odberné miesto je definované v § 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. 

1) Správca musí objednať požadované množstvo tepla na každé odberné miesto - bytový dom a podať informáciu spoločenstvu vlastníkov bytov, koľko tepla objednal na objekt. 

2) § 38 - Prechodné ustanovenia, ods. (7): Zmluvy o dodávke tepla uzatvorené pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti jeden rok od nadobudnutia jeho účinnosti. Zmluvní partneri sú povinní dať zmluvy do súladu s týmto zákonom do jedného roka od nadobudnutia jeho účinnosti, inak strácajú platnosť. 


[Palkovicova Anna] 
referat pre komunikaciu 
a vztahy s verejnostou MH SR O t á z k a:

 

Dobrý deň,
prosím Vás pekne, potreboval by som len veľmi krátku informáciu - pomoc v názore. Jedná sa o polohové koeficienty , pre výpočet spotreby tepla,alebo zľavy podľa vyhlášky 630. Máme vykonané kompletné zateplenie bytovky , taktiež je zateplená a vodonepriepustná strecha. 
Otázka je takáto:
 
 - je možné pri takomto stave zateplenia bytovky trvať na tom,že musí byť uplatnená citovaná vyhláška,,???? a ak,tak v akom rozsahu,???
 
Pekne poprosím o info čo najskôr,lebo pripravujeme zhromaždenie a tam to chceme prejednať
Obraciam sa na Vás preto,lebo viem,že v tomto máte veľké skúsenosti.
 
Ďakujem pekne

..........................

... o odpoveď na túto otázku sme požiadali URSO:


O d p o v e ď:

 
Vyhláška č. 630/2005 Z.z. ustanovuje koeficienty zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti, ktorých hodnoty sú doporučené. Pretože na Slovensku je výstavba rôznorodá, nie je možné stanoviť koeficienty všeobecne platné pre všetky objekty. Podľa konkrétneho stavebného usporiadania objektu a prípadných čiastkových stavebných úprav strešného plášťa objektu sa môžu vlastníci bytov dohodnúť na iných hodnotách koeficientov. Koeficientom sa upraví nameraný údaj určeného meradla alebo pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov bytov s nepriaznivou polohou z dôvodu, že spotreba týchto bytov je z objektívnych dôvodov vyššia a svojou polohou v podstate „chránia“ ostatné byty a tým im znižujú náklad na vykurovanie. Ak je miestnosť rohová sú tepelné straty približne dvojnásobné ako v miestnosti s jednou vonkajšou stenou. Preto sa používa v praxi systém koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti resp. bytu. 
Aj po zateplení objektu, rohové miestnosti majú skoro dvojnásobne tepelne straty ako byty s jednou vonkajšou stenou. Preto nie je vo vyhláške ustanovene, že koeficienty sa majú používať len v nezateplených bytoch. Predpokladá sa, že sa budú používať aj v zateplených domoch. 

S pozdravom jasenak

jasenak@urso.gov.sk 


____________________________________________________________________________

 

Otázky z oblasti: Montáž vodomerov


O t á z k a:

Kto môže montovať bytové vodomery?

O d p o v e ď: 
Montovať určené meradlá môže len podnikateľ, ktorý je registrovaný na ÚNMS SR. Pri registrácii sa preverujú v zákone č. 142/2000 Z. z. stanovené podmienky, medzi ktorými je napr., že podnikateľ zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za registrovanú činnosť a má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie.
Z toho napríklad vyplýva, že montáž vodomerov nemôže vykonávať vodoinštalatérska firma, ktorá nie je registrovaná!!!
 
Podľa vyjadrenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ak montáž vodomerov prevedie firma, ktorá má oprávnenie na vykonávanie montáže vodomerov, nie je možné túto montáž neuznávať a žiadať od nájomníkov, alebo vlastníkov zaplatenie ďalšieho poplatku so zdôvodnením, že musí montáž vodomera správca overiť. 
Takéto konanie je možné hodnotiť ako protiprávne .O t á z k a: 

 
Kto môže získať registráciu?

O d p o v e ď: 
(1) Podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je výroba, oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení je povinný pred začatím tejto činnosti prihlásiť sa na registráciu na úrade.
(2) Podmienkou registrácie je, že podnikateľ
a) má technické vybavenie a priestorové podmienky na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
b) má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,
c) zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom registrácie a ktorá má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom podľa § 29 ods. 2 (ďalej len „zástupca“) alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a sama je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 ods. 3,
d) má vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je    predmetom registrácie.
(3) Úrad preverí splnenie podmienok registrácie. Súčasťou preverovania môže byť kontrola u podnikateľa vykonaná určenou organizáciou na náklady podnikateľa.
(4) Podrobnosti o registrácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
 
O t á z k a:

Čo je to spôsobilosť v oblasti metrológie?

O d p o v e ď: 
Spôsobilosť v oblasti metrológie
(1) Spôsobilosťou v oblasti metrológie je súhrn odborných vedomostí a praktických schopností a znalosť predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie.
(2) Spôsobilosť v oblasti metrológie overuje ústav skúškou a osvedčuje ju vydaním dokladu. Spôsobilosť v oblasti metrológie sa preveruje každých päť rokov.
(3) Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať zodpovedný zástupca autorizovanej osoby, zástupca registrovanej osoby ako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel a úradné meranie.
 
/ Osvedčenie o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať aj zamestnanec určenej organizácie./
 
O t á z k a:

 
Aké sú základné požiadavky na inštaláciu bytových meračov pretečeného množstva /jednovtokový merač/ ?

O d p o v e ď: 
merače pretečeného množstva vody sa inštalujú na miesta, ktoré sú ľahko prístupné na ich odčítanie , alebo kontrolu.
Merače sa inštalujú podľa následovných podmienok:
-  rovný úsek pred meradlom – 3 krát menovitý priemer,
-  rovný úsek za meradlom – 1,5 krát menovitý priemer, pričom redukcia sa nezapočítava do rovného úseku,
-  poloha montáže – horizontálna, vertikálna, pričom najväčšia odchýlka uhla sklonu od týchto polôh je 5 stupňov,
-  zhoda priemerov potrubia – 12% pre merače nad DN50 vrátane a viac, 8 mm pre merače do DN 50
 
Každý nainštalovaný vodomer musí mať montážnu plombu.
 
Označovanie vodomerov:
- Grafické znázornenie značky schváleného typu meradla :
  TSK XXX-odbor merania/YY-rok – ZZZ-poradové číslo
- Prietok 
- Trieda presnosti: Najpresnejšie sú merače triedy C – minimálny prietok 15 m3/h
- Poloha montáže: horizontálna, vertikálna

O t á z k a:

Dobrý deň,
 
týmto Vás chcem poprosiť o pomoc a odpoveď na tieto otázky.
 
1.) Montáž vodomerov mi previedla firma, ktorá spĺňa podmienky pre montáž meračov pretečeného množstva vody a má ÚNMS SR udelené rozhodnutie o registrácii a zabezpečovaciu značku. Má aj zástupcu registrovanej osoby na montáž meračov v rozsahu 1.3.15 a) a 1.3.15 b).
A tu je ten problém. Správcovská spoločnosť, túto montáž neuznáva a  vyzýva  ma ako vlastníka bytu že musím dať ich firme overiť túto montáž vodomera a zaplatiť aj značný poplatok.
 
2.) Postup našej správcovskej spoločnosti je správny? 
 
Za pomoc Vám vopred ďakujem
 
vlastník bytu Komenského K/4
 
Odpoveď:
Vzhľadom na to, že subjekt má oprávnenie na vykonávanie montáže vodomerov, nie je možné neuznávať ich montáže a žiadať od nájomníkov zaplatenie inej firme. Konanie Správcovskej spoločnosti je možné hodnotiť ako protiprávne.
 
/ Odpoveď je spracovaná na základe stanoviska, JUDr. Pavla Ňuňuka, hlavného štátneho radcu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15 /

Zdroj:  
           
-  Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z. a príloha č.2, 3, 5, 8, 9
-  Príloha č. 53 k vyhláške ÚNMS SR č. 75/2001 Z.z.
-  Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii v znení zákona č. 431/2004 Z.z.