Národná rada Slovenskej republiky 26. októbra 2004 schválila zákon č. 657 o tepelnej energetike. Kde nájdem výklad k tomuto zákonu? Vysvetlenie §19 zákona č.657 o tepelnej energetike. 

O d p o v e ď: 

... § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike pojednáva o zmluve o dodávke a odbere tepla, medzi účastníkmi trhu s teplom, t. j. dodávateľom a odberateľom. Odberateľom v uvedenom prípade je správca obytného domu a ten sa musí riadiť ustanoveniami zákona o tepelnej energetike, t.j. aj § 19 ods. 2 písm. 
a): Zmluva o dodávke a odbere tepla okrem všeobecných náležitostí zmluvy musí obsahovať dohodnuté odberné miesto alebo odberné miesta. 

Nerešpektovaním ustanovení § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike môže Štátna energetická inšpekcia podľa § 35 ods. 1, písm. b) uložiť pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z § 19 ods. 2 a 3.
 

[Palkovicova Anna] 
referat pre komunikaciu 
a vztahy s verejnostou MH SR ... odberné miesto je definované v § 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. 

1) Správca musí objednať požadované množstvo tepla na každé odberné miesto - bytový dom a podať informáciu spoločenstvu vlastníkov bytov, koľko tepla objednal na objekt. 

2) § 38 - Prechodné ustanovenia, ods. (7): Zmluvy o dodávke tepla uzatvorené pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti jeden rok od nadobudnutia jeho účinnosti. Zmluvní partneri sú povinní dať zmluvy do súladu s týmto zákonom do jedného roka od nadobudnutia jeho účinnosti, inak strácajú platnosť. [Palkovicova Anna] 
referat pre komunikaciu 
a vztahy s verejnostou MH SR