Vykurovacie obdobie je stanovené V Y H L Á Š K O U Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa č. 152/2005 Z.z. 

Vykurovacie obdobie je stanovené V Y H L Á Š K O U Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa č. 152/2005 Z.z.
 
1. Určený čas dodávky tepla na vykurovanie sa začína spravidla 1. septembrapríslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
 
2. Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak
 
a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesnepočas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota
meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 oC.
 
3. Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.
4. Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.

5.  Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať denne od 4.00 h do 23.00 h, ak sa s odberateľom nedohodnú inak.

6 Teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla.

7. Dodávku tepla na iné využitie, ako je uvedené v odsekoch 5 a 6, je dodávateľ povinný dodávať podľa odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla.
 Začína sa 1. septembra a skončí sa 31. mája nasledujúceho roka, ak sa dodávateľ  tepla a priamy odberateľ  tepla nedohodli inak.

Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 oC a najviac 55 oC.