V súčasnosti, v čase keď opäť rastú ceny energie najmä tepla, hľadajú sa účinné cesty znižovania jej spotreby. Skúsenosti z oblasti rozpočítavania tepla ukazujú, že jednou z najúčinnejších možností je používanie pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (P RVN), ktorými sa určuje spotreba tepla (podiel konečného spotrebiteľa na spotrebe celku - bytového domu) na vykurovanie na úrovni bytu. 

 
Na určovanie spotreby tepla konečného spotrebiteľa za účelom rozpočítavania sa v závislosti od typu vykurovacej sústavy môžu použiť:
a)       pri horizontálnej vykurovacej sústave - bytové merače tepla,
b)       pri vertikálnej vykurovacej sústave - pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov / P RVN /.
V súčasnosti sa najviac používajú tieto druhy P RVN:
·         odparovacie P RVN,
·         elektronické, čiže digitálne P RVN,
Pri konečnom rozhodovaní - výbere - P RVN je potrebné prihliadať na odporučený rozsah použitia jednotlivých zariadení, posúdiť ich citlivosť vzhľadom na projektované prevádzkové podmienky, hlavne z hľadiska povrchovej teploty v mieste montáže P RVN.
Rozsah použitia jednotlivých P RVN, je zhrnutý v tab.1.
Tab. 1  Rozsah použitia jednotlivých P RVN
Typ P RVN
Montážne miesto
Snímaná teplota
Rozsah použitia
 
odparovací  
P RVN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

twmp  @   twm
- nízkoteplotné vykurovanie
  55 oC £ twm < 60oC
- vysokoteplotné vykurovanie
  60 oC £ twm < 110 oC
 
elektronický, digitálne 
P RVN
- pre jednosnímačové  P RVN
  55 oC £ twm < 90oC
- dvojsnímačové P RVN
  35 oC £ twm < 90o
 
 
kde         twm         - je stredná teplota vykurovacej vody (oC),
                twmp         - stredná povrchová teplota vykurovacieho telesa (oC),
tw1,2         - teplota vykurovacej vody v prívodnom, resp. vratnom potrubí 
                               z vykurovacieho telesa (oC),
tw1,2p        - stredná povrchová teplota vykurovacej vody na prívodnom, resp.  
                               vratnom potrubí z vykurovacieho telesa (oC).
Jedným z hlavných motívov rozpočítavania nákladov na teplo na vykurovanie na úrovni bytu je veľký potenciál úspor, ale aj finančné zainteresovanie konečných spotrebiteľov, ktorí svojim správaním môžu spotrebu tepla výrazne regulovať. 
Keďže cena teplá sa neustále zvyšuje otázka nestojí či účtovať spotrebu teplá podľa spotreby, t.j. PRVN, ale aby vyúčtovanie podľa pomerových rozdeľovačov bolo čo najpresnejšie a ich prevádzka čo najlacnejšia.
 
 
V prípade záujmu obráťte sa na  č. t. 0911 796 891.