Fond opráv: Ako sa tvorí ? • Výšku platieb do fondu opráv schvaľujú vlastníci bytov vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov. Zvyknú ju určiť buď podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, alebo podľa štvorcových metrov plochy bytu, ktorá tiež zohľadňuje veľkosť spoluvlastníckeho podielu. 

Fond opráv: Ako sa tvorí 

• Výšku platieb do fondu opráv schvaľujú vlastníci bytov vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov. Zvyknú ju určiť buď podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, alebo podľa štvorcových metrov plochy bytu, ktorá tiež zohľadňuje veľkosť spoluvlastníckeho podielu. 
• Ak sa fond tvoril v rozsahu, ktorý postačoval iba na bežnú údržbu a opravy, nemožno hovoriť o realizovaných investíciách. Tvorba fondu však musí pokryť v prvom rade základné náklady. To však nepostačuje, ak v dome chcú predĺžiť životnosť jednotlivých stavebných konštrukcií a zariadení domu. Vhodné je investovať naraz aj za cenu splácania úveru desať či dvadsať rokov. Postupným sporením vzniká nebezpečenstvo, že ceny prác a materiálov stúpnu. 
• Pokiaľ do opravy domu neinvestovali zatiaľ nijaké peniaze, zabezpečovali z prostriedkov fondu len bežnú údržbu, mali by najskôr zistiť nedostatky v dome, zabezpečiť viaceré cenové ponuky na ich odstránenie, vypracovať projekt na komplexnú obnovu. 
• Pred čerpaním prostriedkov z fondu opráv na väčšie opravy sa odporúča vyhotoviť jednoduchý alebo odborný audit alebo už spomínaný projekt, z ktorého bude zrejmý rozsah potrebných stavebných úprav a rekonštrukcií jednotlivých častí a zariadení domu; ako prvá prichádza obyčajne do úvahy rekonštrukcia strechy. 
• Okrem fondu opráv možno na odstránenie systémových porúch požiadať o pomoc štát, ktorý vytvoril pomoc vo forme podpory dotáciami na odstránenie systémových porúch. Systémové poruchy sú presne určené a dotáciu poskytuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Žiadosť sa predkladá krajskému úradu vždy do konca februára. 
• Vyčíslené náklady sa rozdelia podľa spoluvlastníckych podielov alebo podľa štvorcových metrov plochy bytov na ich jednotlivých vlastníkov. Rozdelia sa na rok alebo viac rokov v mesačných príspevkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv. 

ZDROJ: Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov so sídlom v Košiciach, hk 

Helena Kokolová, PRAVDA

Zdroj: Pravda 25.7.2005