Zabezpečenie úkonov súvisiacich s opravou a údržbou bytov a domov: Preventívna údržba domového fondu podľa platných noriem a odstraňovanie havárii. Vykonanie opravy a údržbu spoločných časti, zariadení a príslušenstva domu...

 

 1.
Zabezpečenie nasledujúcich úkonov súvisiacich s opravou a údržbou bytov a domov – spolu
0,66 €
 1.1. Preventívna údržba domového fondu podľa platných noriem a odstraňovanie havárii  
 1.2. Vykonanie opravy a údržbu spoločných časti, zariadení a príslušenstva domu  
 1.3. Vykonanie opráv podľa požiadaviek väčšiny vlastníkov bytov a zastúpení DR v súlade s právnymi predpismi  
 1.4. Revízie zdvíhacích technických zariadení podľa STN a odstránenie závad po revíziách  
 1.5. Revízie elektrických zariadení podľa STN a odstránenie závad po revíziách  
 1.6. Revízie plynových technických zariadení podľa STN a odstránenie závad po revíziách   
 1.7. Odčítanie bytových meračov spotreby vody polročne  
 1.8. Úlohy požiarnej ochrany a OBP podľa platnej legislatívy  
 1.9. Deratizácia a dezinfekcia bytov a spoločných priestorov podľa požiadavky vlastníkov   
 1.10. Opravy osvetlenia spoločných častí a zariadení domu  
 1.11. Opravy osvetlenia spoločných častí a zariadení domu   
 2. Ekonomická agenda 2,32 €
 2.1. Adekvátny podiel na prenájme priestorov potrebných na vykonávanie správy   
 2.2. Vedenie ekonomickej agendy v spojitosti s poskytovanými službami  
 2.3. Vedenie účtovníctva spoločenstva alebo vlastníkov za obytný dom   
 2.4. Vedenie evidencie platieb za služby a fond opráv od vlastníkov a nájomcov bytov                 
 2.5. Oznamovanie dôvodu zmien výšky mesačných preddavkových platieb DR a vlastníkov bytov   
 2.6. Výpočet zmeny výšky mesačných preddavkov pre jednotlivé byty za služby súvisiace s bývaním po schválení DR   
 2.7. Sledovanie a zapisovanie došlých platieb a faktúr do karty vlastníkov a obytný domSledovanie a zapisovanie došlých platieb a faktúr do karty vlastníkov a obytný dom   
 2.8. Zabezpečenie písomných upomienok vlastníkov bytu a NP na podlžnosti plat. mesačne do 20. dňa a po zúčtovaní platieb   
 2.9. Mesačne do 8. dňa nasledujúceho mesiaca predložiť na schválenie vyúčtovanie ekonomickej agendy za minulý mesiac   
 2.10. Mesačne do 15. dňa spracovať a predložiť DR na schválenie ucelenú účtovnú agendu za predchádzajúci mesiac   
 2.11. Vedenie evidencie dodávateľských faktúr, kontrolu správnosti, čo do množstva a kvality  
 2.12. Reklamácia nesprávne fakturovaných skutočných nákladov za teplo, TÚV, el.. energiu, vodu    
 2.13. Vykonanie úhrady faktúr za vykonané práce a služby, ktorých vykonanie potvrdila DR   
 2.14. Rozúčtovanie skutočných nákladov za dodávku tepla podľa vykurovanej plochy m2   
 2.15. Rozúčtovanie skutočných nákladov za dodávku TÚV na jednotlivé byty v dome podľa počtu osôb /podľa vodomeru/  
 2.16. Rozúčtovanie skutočných nákladov za dodávku vody a stočné  na jednotlivé byty v dome podľa počtu osôb /vodomeru/   
 2.17. Rozúčtovanie skutočných nákladov za používanie výťahu na jednotlivé byty v dome podľa počtu osôb  
 2.18. Rozúčtovanie skutočných nákladov za dodávku el. energie do SP a zariadení na jednotlivé byty podľa počtu osôb   
 2.19. Ročné rozúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním a výkon správy do 31. mája  nasledujúceho roku   
 2.20. Vyhotovenie ročného vyúčtovania služieb a ročnej uzávierky na jednotlivé byty, obytný dom a spoločenstvo   
 2.21. Spracovanie podkladov k daňovým a odvodovým povinnostiam   
 2.22. Odovzdanie ročného vyúčtovania služieb spojených s bývaním jednotlivým vlastníkom, DR a Spoločenstvu   
 2.23. Vyhotovenie súpisky odovzdaných rozdielov z vyúčtovania jednotlivým vlastníkom bytov   
 2.24. Vrátenie preplatkov a inkasovanie nedoplatkov za ročné vyúčtovanie   
 3. Právna agenda 0,66 €
 3.1. Zabezpečenie uzavretia zmlúv na dodávku tepla, TÚV, studenej vody, splaškovej vody, elektriny    
 3.2. Evidencia a udržiavanie aktuálneho zoznamu všetkých údajov o vlastníkoch, bytoch a dome   
 3.3. Aktualizácia všetkých údajov, archivácia údajov a tlačových výstupov na elektronických nosičoch a tlačových výstupoch   
 3.4. Zabezpečenie vymáhania podlžnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov aj súdnou cestou   
 3.5. Zabezpečenie sprostredkovania právnej služby za predchádzajúci mesiac za byt resp. dom   
  Rekapitulácia:   
 1. Zabezpečenie úkonov súvisiacich s opravou a údržbou bytov a domov  0,66 €
 2. Ekonomická agenda  2,32 €
 3. Právna agenda  0,66 €
  Spolu 

19 % D P H
6,62 €  1,26 €
   S P O L U CELKOM ZA SPRÁVU 7,88 €