Problematika dane z bytov (kam zákon zaraďuje i nebytové priestory nachádzajúce sa v bytovom dome) je upravená v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavbené odpady (ďalej len "zákon") - podrobnejšie na tejto stránke:

http://www.obcan.sk/Default.aspx?catId=13&eventId=932