Zmluva o výkone správy
uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 
 
Čl. I.
Zmluvné strany
 
Správca: BARDBYT s.r.o,
sídlo: Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
zapísaný v Obchod. registri Okresného súdu Prešov,odd.Sro,vložka 13185/P
zastúpený : Ing. Jaroslav Žák   konateľ spoločnosti
IČO:     36 476 633
IČ DPH:  SK2020028549
Bankové spojenie:   157 869 5958 / 0200
 
"ďalej len správca"
 
                                                                    a
 
Vlastníci:
              Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Bardejove na ul. ..........................., blok ..........
     orientačné č. ....., súpisné č. ................, postavenom na pozemku parc. č. ......,v katastrálnom území Bardejov, uvedení na liste vlastníctva č. ................., k. ú. Bardejov, vedenom na Správe katastra Bardejov.
 
              Údaje o vlastníkovi podľa listu vlastníctva č. .................. :
              Č. bytu/ NP : ....., č. poschodia ........., č. vchodu ..........
              Meno a priezvisko:
              Dátum narodenia:
              Trvale bytom:
 
"ďalej len vlastníci, vlastník"
 
Výpis z listu vlastníctva č. ....... v katastrálnom území Bardejov, platného ku dňu rozhodnutia o uzavretí zmluvy o výkone správy, tvorí prílohu č. 1 zmluvy.
 
Výpis z uznesenia schôdze vlastníkov, s prezenčnou listinou, ktorým vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodli dňa .... o uzavretí zmluvy o výkone správy so správcom, tvorí prílohu č. 2 zmluvy.
 
 
Článok II.
Predmet zmluvy
 
1. Predmetom zmluvy je dohoda o:
 
a. komplexnom zabezpečení správy spoločných častí, spoločných zariadení  a príslušenstva bytového domu............., na ulici ........................................, orientačné číslo ................., súpisné číslo ................, v Bardejove, postavenom na parcele ............., o výmere ........... m2, v katastrálnom území Bardejov,
 
b. zabezpečení dodávok a služieb spojených s riadnym užívaním spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu,
 
c. ďalších dojednaných činnostiach správcu, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
 
Článok III.
Splnomocnenie
 
1. Vlastníci týmto splnomocňujú správcu na všetky právne úkony v ich mene, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu činností a povinností vyplývajúcich z predmetu tejto zmluvy. Plná moc je udelená správcovi a účinná odo dňa podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami až do ukončenia platnosti zmluvy.
 
 
 
Článok IV.
Práva a povinnosti správcu
 
1. Pri plnení predmetu zmluvy sa správca zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vyhlášky, ustanovenia, technické normy a ustanovenia zmluvy. Práva a povinnosti súvisiace s výkonom správy domu sú určené zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Správca pri zabezpečovaní prevádzky , údržby, opráv a správe majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome je povinný vykonávať nasledujúce činnosti :
 
2.1. Zabezpečovať opravy a údržbu spoločných častí, spoločných zariadení, príslušenstva domu a pozemku prislúchajúceho k domu podľa požiadaviek väčšiny vlastníkov v súlade s právnymi predpismi a hospodáriť s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov s odbornou starostlivosťou a uprednostňovať záujmy vlastníkov bytov a nebytových priestorov pred vlastnými.
 
 
2.2. Zabezpečiť dodávku tovarov a služieb pre bytový dom / byty a NP / :
a. dodávka tepla pre ústredné kúrenie, údržba a opravy rozvodov tepla
b. dodávka teplej úžitkovej vody, údržba a opravy rozvodov TÚV
c. dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd, údržba a opravy rozvodov vody a kanalizácie
d. odvádzanie zrážkových vôd
e. elektrickú energiu spoločných častí domu a spoločných zariadení domu
f. prevádzku výťahov
g. deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu spoločných častí a zariadení domu, údržba a opravy rozvodov elektrickej energie v dome
h. požiarnu ochranu
i. poistenie domu
j. havarijnú službu
k. údržbu a opravy rozvodov plynu v dome
k) ďalšie služby , na poskytovaní ktorých sa zmluvné strany dohodli alebo dohodnú.
 
2.3. Zabezpečiť revízie, údržbu a opravy vyhradených technických zariadení (elektrické rozvody, bleskozvody, zdvíhacie zariadenia, plynové rozvody) a následné odstránenie nedostatkov zistených pri revíziách.
2.4. Zabezpečiť prehliadky a kontroly spoločných priestorov, spoločných častí a zariadení domu ( strecha, fasáda, maľba, nátery, rozvody SV a TUV, plynu, ústredného kúrenia, vzduchotechniky, vodovodných a kanalizačných spoločných rozvodov a šácht, požiarne rozvody a hydranty a pod.
2.5. Zabezpečiť kontrolu a prehliadky, výmeny všetkých meracích a regulačných zariadení slúžiacich k rozúčtovaniu nákladov na dodávku energií a médií.
2.6. Zabezpečiť na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov uzatvorenie dohôd o vykonaní prác na upratovanie, odpratávanie snehu, drobnú údržbu a pod.
2.7. Zabezpečiť havarijnú službu v mimopracovnom čase a v dňoch pracovného pokoja.
 
3. Správca je povinný zabezpečiť vedenie bytovo-právnej agendy, technicko-prevádzkovej a finančno-ekonomickej agendy spojenej s vedením činnosti uvedených v bode 2. tejto zmluvy,
a to :
 
3.1. v oblasti bytovo-právnej agendy vedie evidenciu : zmluvy o výkone správy, zmluvy o nájme spoločných a nebytových priestorov, vymáhanie pohľadávok, dokumentáciu súdnych sporov a inú súdnu agendu, prešetruje a vybavuje sťažnosti, oznámenia a podnety od vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré súvisia s výkonom správy,
3.2. v oblasti technicko-prevádzkovej agendy vedie evidenciu: projektovú dokumentáciu stavieb, pasporty domu , technickú a projektovú dokumentáciu vyhradených technických zariadení a ich harmonogramy revízií , opravy spoločných častí a zariadení domu, príslušenstva domu, vedie obchodné zmluvy s dodávateľmi prác a materiálu, vedie a aktualizuje evidenciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a evidenciu poistných udalostí,
3.3. v oblasti finančno-ekonomickej agendy : stará sa o zverené finančné prostriedky, vypočítava vlastníkom bytov a nebytových priestorov výšku mesačných preddavkov na úhradu za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov. Pri stanovení výšky vychádza vždy z predpokladaných nákladov na nasledujúci rok a berie do úvahy náklady z predchádzajúcich rokov, vedie priebežnú evidenciu platieb za plnenia, vedie evidenciu upomienok, pre neplatičov a prehľad ich vysporiadania, vykoná ročné vyúčtovanie plnení za služby do 31.5. , vedie evidenciu faktúr, účtovnú agendu zobrazujúcu finančný stav a výsledky hospodárenia za dom a jednotlivé vchody .
 
4.Správca je oprávnený meniť výšku mesačných preddavkov, len ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutí cenových orgánov alebo zo zmeny poskytovaných služieb po predchádzajúcom oznámení vlastníkom bytov a NP.
5. Správca je povinný viesť samostatné účtovníctvo osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke na samostatných bankových účtoch vo vlastníctve vlastníkov bytového domu, a to osobitne za každý spravovaný dom. Správca nesmie použiť prostriedky bytového domu na krytie nákladov iných domov vo svojej správe.
6. Pri obstarávaní služieb a tovarov je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké bolo možné dojednať v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov a rešpektovať výber dodávateľa , ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
7. Správca je povinný umožniť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru na požiadanie nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu, čerpania fondu prevádzky , údržby a opráv a čerpania účtu plnenia.
8. Správca je povinný zvolávať schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo ak o to požiada najmenej jedna štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
9. Správca je povinný písomne upozorniť vlastníkov bytov, ktorí sú v omeškaní  s platbami na vznikajúci nedoplatok s upozornením na výšku úroku z omeškania 1 x štvrťročne.
10. Správca zabezpečí ďalšie služby, na ktorých sa zmluvné strany písomne dohodnú a to za odplatu.
11. Správca zastupuje vlastníkov pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb.
12. Odplata správcovi za výkon správy je dojednaná dohodou zmluvných strán.
13. Mesačná odmena za výkon správy je 4,- € / slovom: štyri EUR / za jeden byt alebo nebytový priestor  bez DPH. Správca ku dňu uzavretia zmluvy je platiteľom DPH. Mesačná odmena je splatná vždy najneskôr posledný deň v mesiaci, v ktorom správca vykonával správu domu a odmena s DPH za výkon správy je 4,80 € / slovom: štyri osemdesiat EUR /. 
14. Vlastníci bytov budú odplatu za výkon správy správcovi uhrádzať mesačne spolu s platbami za ostatné poskytované služby.
15. Správca je oprávnený vymáhať neuhradenú platbu od vlastníkov súdnou cestou a účtovať si úrok z omeškania.
16. Správca je oprávnený navrhnúť zvýšenie poplatku za výkon správy maximálne o mieru inflácie meranú indexom štatistického úradu.
 
Článok V.
Spôsob rozúčtovania nákladov za poskytnuté plnenia
 
1. Skutočné náklady za poskytované plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov rozúčtuje správca na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome nasledovne :
 
a. podľa nameraných hodnôt  alebo na 1 m2 plochy bytu  - za dodávku tepla, podľa rozhodnutia vlastníkov
b. podľa nameraných hodnôt so zohľadnením výsledného koeficientu  -  teplá úžitková voda ( TÚV ), vodné, stočné,
c. podľa počtu osôb za užívanie výťahu, osvetlenie spoločných priestorov,
d. rovnakým dielom - za správu domu, havarijnú službu, deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu,
e. na 1 m2 plochy bytu - odvod dažďovej vody, poistenie domu,
 
2. Vyúčtovanie nákladov za poskytované plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových
priestorov zabezpečí správca najneskôr do 31. mája nasledujúceho roku.
3. Vyúčtovaním zistený nedoplatok je vlastník bytu a nebytového priestoru povinný uhradiť na účet bytového domu do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania. V tej istej lehote sa vráti vlastníkovi bytu preplatok zistený vyúčtovaním.
4. Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní so splnením povinností , je povinná zaplatiť úrok z omeškania podľa vládneho nariadenia č. 87/1995 Z.z., v znení nariadení vlády č. 586/2088Z.z. a č. 281/2010 Z.z.. Nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý.
5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome znášajú náklady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa započíta do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.
6. Správca nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nezabezpečením plnenia predmetu zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 
Článok VI.
Práva a povinnosti vlastníkov bytov v dome
 
1. Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sú určené zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a touto zmluvou .
 
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní v súlade so zmluvou o výkone správy poukazovať na účet v správe správcu preddavky mesačne vopred, najneskôr do 28 dňa každého mesiaca. Výšku preddavku do fondu prevádzky údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok dopredu tak, aby boli pokryté predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí, spoločných zariadení a spoločných nebytových priestorov domu, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu.
Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní mesačne vopred, najneskôr do 28 dňa každého mesiaca, uhrádzať na účet v správe správcu úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a  poplatok za výkon správy.
 
3. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný na svoje náklady udržiavať svoj byt alebo nebytový priestor v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy.
4. Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní a zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru a pri inom nakladaní s bytom alebo nebytovým priestorom v dome nerušil, neohrozoval ani inak neobmedzoval ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo výkone ich vlastníckych a spoluužívateľských práv .
5. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo nebytových priestoroch v dome, alebo na spoločných priestoroch a častiach domu alebo príslušenstve spôsobil sám, alebo osoby užívajúce byt alebo nebytový priestor.
6. Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný umožniť na nevyhnutne potrebný čas v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi  správcu a osobe oprávnenej vykonávať údržbu, za účelom vykonania obhliadky alebo opravy. Sprístupnenie bytu je povinný vlastník umožniť, ak sa jedná o opravu na spoločných zariadeniach domu prístupnú len z jeho bytu, alebo ak sa jedná o montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte alebo nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt.
7. Vlastník bytu a nebytového priestoru nemôže vykonávať úpravy bytu a nebytového priestoru, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu, alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu schôdze vlastníkov (napr. farba a tvar okien, zasklenie balkóna alebo loggie a pod.)
 
8. Ak vlastník bytu a nebytového priestoru zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že :
- hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor,
- poškodzuje spoločné časti domu,
- poškodzuje spoločné zariadenia domu a príslušenstvo domu,
- sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov,
- ohrozuje bezpečnosť vlastníkov,
- porušuje dobré mravy v dome,
- neplní rozhodnutia uložené súdom,
môže súd na návrh správcu nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.
 
Článok VII.
Spôsob správy domu
 
1. Vlastník bytu a nebytového priestoru má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať o správe spoločných častí, spoločných zariadení domu a príslušenstva.
2. Schôdza vlastníkov bytového domu je uznášaniaschopná v zmysle ods.3 § 14 zákona č. 182/1993 z.z. Pri hlasovaní vlastníkov na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak zákon neustanovuje inak.
Ak počet zúčastnených vlastníkov neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených, pokiaľ to zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov umožňuje.
 
3. Ak vlastníci bytov a nebytového priestoru na schôdzi vlastníkov rozhodujú o :
- úvere  a zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru,
- vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov,
- zmene spôsobu výkonu správy v dome,
- zmluve o spoločenstve
rozhoduje sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov e nebytových priestorov.
 
4. Prehlasovaný vlastník bytu a nebytového priestoru má právo obrátiť sa do 15 dní od hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina hlasov nedosiahne , rozhodne na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru súd.
5. Za každý byt a nebytový priestor má vlastník jeden hlas.
6. Vlastník bytu a nebytového priestoru môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na zhromaždení vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
7. Vlastníci bytov a nebytových priestorov sa môžu dohodnúť na hlasovaní aj písomnou formou. Navrhnúť hlasovanie písomnou formou môže len správca alebo štvrtina vlastníkov bytového domu, ak na ich žiadosť do 15 dní nevyhlási písomné hlasovanie správca. Sedem dní pred hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome obvyklým spôsobom informovaní o predmete hlasovania / otázkach, mieste a termíne hlasovania /. Postup hlasovania a závery hlasovania sa riadia ustanoveniami § 14, ods. 7. zákona číslo 182/1993 z.z..
8. O každom rokovaní schôdze vlastníkov bytov a NP sa vyhotoví písomná zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci schôdzi, zapisovateľ a overovateľ.
Súčasťou zápisnice je prezenčná listina, splnomocnenia, prípadné iné materiály, ktoré boli predmetom rokovania. Výsledok hlasovania na schôdzi vlastníkov bytov a NP sa oznamuje bezodkladne spôsobom v dome obvyklým.
9. Vlastník bytu a nebytového priestoru má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu, čerpania účtu plnenia a čerpania fondu prevádzky údržby a opráv.
 
Článok VIII.
Spôsob a oprávnenie hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv
 
1. Na opravy, údržbu, modernizáciu a rekonštrukciu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov v dome, priľahlého pozemku sú  vlastníci bytov a nebytových priestorov povinní prispievať mesačnými platbami. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, ak je súčasťou bytu balkón, loggia alebo terasa, na účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa započíta do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkónu, loggie alebo terasy. Prispievať môžu vlastníci aj jednorázovými vkladmi, ak sa na tom uznesú všetci vlastníci. Výška preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv  sa určí koncom kalendárneho roku na nasledujúci rok tak, aby boli pokryté predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí, spoločných zariadení, nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, povinní zohľadniť mieru využívania spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáži v bytovom dome.
2. Fond prevádzky, údržby a opráv slúži na úhrady spojené s prevádzkou domu a na zabezpečenie údržby, opráv, prípadne zlepšení, modernizáciu a rekonštrukciu spoločných častí, spoločných zariadení domu, balkónov (loggií) a príslušenstva.
3. Prostriedky určené na plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv určené na zabezpečenie údržby, opráv, prípadne zlepšení, modernizáciu a rekonštrukciu spoločných častí, spoločných zariadení domu, balkónov (loggií) a príslušenstva sa vedú účtovne oddelene.
4. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv môžu byť prechodne použité na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v prípade ich dočasného nedostatku.
5. Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru nemá doterajší vlastník právo na vrátenie zostatku z tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv.
6. V prípade nepredvídaných havárií znášajú vlastníci finančné dôsledky a to v prípade, ak na fonde prevádzky údržby a opráv nebude dostatok finančných prostriedkov na likvidáciu.
7. Príjem za prenájom spoločných častí, spoločných zariadení, spoločných nebytových priestorov v dome je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv.
8. Správca zodpovedá za záväzky vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré vznikli pri výkone správy, až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv.
9. Zodpovednosť za úhrady záväzkov voči dodávateľom služieb, ktoré obstaráva správca v rámci zmluvy o výkone správy, nesie vlastník bytu a nebytového priestoru len vtedy, ak nie sú kryté úhradami za plnenia alebo úhrada preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv.
 
Článok IX.
Prechodné ustanovenia
 
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov splnomocňujú správcu na právne úkony v ich mene pri zabezpečení vymáhania pohľadávok vzniknutých neplnením si povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa článku V. tejto zmluvy a na uzatváranie zmlúv na prenájom spoločných nebytových priestorov a spoločných zariadení domu, ak s prenájmom súhlasí nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Na prevzatie úveru sa vyžaduje osobitné splnomocnenie vlastníkov pri súhlase 2/3 väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
2. Vlastníci bytov  a nebytových priestorov ako záložný veritelia v zmysle ust. §15 zákona 182/1993 Z.z. týmto v celom rozsahu splnomocňujú správcu na prípravu a realizáciu dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.
3. Správca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku toho, že vlastníci bytov a nebytových priestorov neakceptujú upozornenia a odporúčania správcu vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä ak neposkytnú súhlas k realizácii opráv a údržbe spoločných častí a spoločných zariadení domu a obnove, a napriek upozorneniu správcu trvajú na svojom rozhodnutí majúcom za následok vznik škody.
4.Pri prevode bytu alebo nebytového priestoru na nového vlastníka je súčasťou zmluvy aj vyhlásenie správcu o tom, že pôvodný vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.
 
Článok X.
Záverečné ustanovenia
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca po doručení výpovede. Zástupca vlastníkov najneskôr 30 dní pred uplynutím výpovednej lehoty oznámi nového správcu domu resp. osobu zodpovednú za prevzatie materiálov súvisiacich so správou domu a správu o činnosti správcu. Podpisom novej zmluvy resp. založením spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa ruší predchádzajúca zmluva.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody oboch zmluvných strán a to formou písomných dodatkov. Rozhodnutia vlastníkov po potvrdení prevzatia rozhodnutia správcom sa budú považovať za dodatok k zmluve.
4. Právne vzťahy, ktoré nie sú osobitne touto zmluvou osobitne upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v ........... rovnopisoch, pričom každý vlastník prevezme jedno vyhotovenie a  jedno vyhotovenie zostane správcovi.
6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o výkone správy je zálohový predpis platieb vlastníka.
 
 
 
 
V ..............................., dňa .............................
 
 
 
 
..............................................             ...........................................
podpisy vlastníkov bytov a NP                   podpis a pečiatka správcu