Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 
BARDBYT, s.r.o, Moyzesova 7, 085 01 Bardejov vykonáva: Montáž, rekonštrukciu, opravy, údržbu a Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: - A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - E2 - zariadenia do 1 000 V vrátanie bleskozvodov 
 
       BARDBYT, s.r.o, Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
 
 
 
na základe oprávnenia  S2015/02032/EIC IO/EZ  vydaného podľa § 15zákona č.124/2006 Z. z. v znení  neskorších predpisov: 
 
> Montáž, rekonštrukciu, opravy, údržbu 
 
> a Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: 
                                - A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu 
                                - E2 - zariadenia do 1 000 V vrátanie bleskozvodov 
 
 
Zodpovedný zástupca: 
GUTT Martin - elektrotechnik špecialista, mobil 0903 974 156  
 
 
Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. má vypracovanú Smernicu systému riadenia kvality vo podľa § 6 ods. 1 písm. b) vyhlášky MPSV a R č. 718/2002 Z. z.. 
 
Činnosti na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch (montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky), pre ktoré sa vyžaduje oprávnenie, podľa vyhlášky MPSV a R č. 718/2002 Z. z. vykonávame zodpovedne. 
Činnosť na elektrických zariadeniach vykonávame podľa ustanovení technických noriem - STN 33 1600, STN 33 1610, STN 33 2000-6-61, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-52, STN 33 2130, STN 33 2310, STN 33 2312, STN EN 60439-1,STN 33 3300, STN 33 3320 atď., taktiež podľa požiadaviek výrobcov stanovených v sprievodnej a servisnej dokumentácii (servisné manuály, návody na montáž, opravy a údržbu), s dodržiavaním bezpečnostno - technických požiadaviek 
 
Merania vykonávame podľa STN 33 2000 – 6 – 61. Z odbornej prehliadky a odbornej skúšky je vyhotovený záznam ( správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia ), ktorú archivujeme. 

Korešpondenčná adresa:   BARDBYT, s.r.o.,   Moyzesova 7,   085 03 Bardejov
mailto:bardbyt@stonline.sk; bardbyt@bardbyt.sk                                                     http://www.bardbyt.sk/