ZÁSADY VÝBEROVÉHO KONANIA
spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
 
 
 
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
 
 
Zásady výberového konania /ďalej len Zásady/ upravujú postup pri uskutočňovaní prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Bardejov formou výberového konania v prípadoch, keď to ustanovujú alebo umožňujú Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Bardejov.
 
Článok 2
ÚČEL VÝBEROVÉHO KONANIA
 
 
Účelom výberového konania uskutočňovaného podľa týchto Zásad je výber najvhodnejšieho spomedzi uchádzačov o prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Bardejov.
 
 
 
Článok 3
VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
 
 1. Zásadne sa výberové konanie vyhlasuje pre neurčitý a neobmedzený počet uchádzačov.
 2. V prípadoch, keď vzhľadom na okolnosti je zrejmé, že nájomcu je možné vybrať len spomedzi obmedzeného počtu presne určených uchádzačov, vyhlási sa výberové konanie len medzi týmito uchádzačmi.
 3. Výberové konanie vyhlasuje konateľ spoločnosti. Vyhlásenie sa uskutoční zverejnením ponuky na prenájom nebytového priestoru najmä verejným oznamom na úradnej tabuli mesta najmenej 15 dní pred výberovým konaním, v masmédiách a elektronickými prostriedkami. Pri výberovom konaní uskutočňovanom podľa ods. 2 tohto článku sa zverejnenie uskutoční samostatným oznámením všetkým do úvahy prichádzajúcim uchádzačom
 4. Vo vyhlásení sa uvedie:
a) názov a sídlo vyhlasovateľa
b) predmet výberového konania, jeho presná špecifikácia s určením a podlahovej plochy
c) spôsob, miesto a čas možností získavania bližších informácií o predmete výberového konania
d) miesto výberového konania
e) najnižšie požadované nájomné
f) podmienky za ktorých sa umožní prehliadka do prenájmu ponúkaného nebytového priestoru
g) podmienky výberového konania
h) zákaz účasti osôb, na majetok, ktorých bol vyhlásený konkurz alebo vyrovnanie v zmysle platných právnych predpisov
i) miesto a lehota /deň a hodina/ na doručenie písomných návrhov, pričom lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní od vyhlásenia výberového konania
j) požadovaná forma predkladania návrhom, pričom táto musí zaručovať anonymitu /zalepená obálka/ a adresnosť vyznačenie hesla výberového konania
k) miesto a čas otvárania obálok s návrhmi s oznámením, že na otváraní obálok sa môžu zúčastniť všetci uchádzači
l) lehota na vyhodnotenie návrhov a na oznámenie výsledkov výberového konania
m) oznámenie, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
n) oznámenie, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie, ak závažné dôvody zabránia jeho uskutočneniu
o) iné potrebné údaje
 
 
Článok 4
VÝBEROVÁ KOMISIA
 
 1. Pre vyhodnotenie návrhov menuje konateľ spoločnosti výberovú komisiu. Výberová komisia musí mať nepárny počet členov, najmenej 5. Členmi komisie môžu byť poslanci MsZ a vždy kompetentný zamestnanci vyhlasovateľa.
 2. Členom komisie nemôže byť osoba, ktorá sa v akejkoľvek forme sama alebo ktorej blízky príbuzný sa výberového konania zúčastňuje ako uchádzač, inak by bol prípadný pozitívny výsledok v prospech takéhoto uchádzača neplatný a víťazom výberového konania by sa stal uchádzač, ktorý sa umiestnil na 2. mieste.
 3. Členovia komisie si spomedzi seba zvolia predsedu, ktorý riadi zasadnutie komisie.
 4. Komisia rozhoduje o sporných otázkach hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie, pričom prítomných musí byť vždy aspoň polovica všetkých členov komisie.
 5. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s výberovým konaním dozvedeli.
 
 
Článok 5
OTVÁRANIE OBÁLOK
 
 1. Na otváraní obálok sa okrem členov komisie môžu zúčastniť aj uchádzači, ktorí doručili návrhy na určené podacie miesto.
 2. Obálky otvára predseda komisie, ktorý pred otvorením skontroluje ich neporušenosť a na požiadanie to umožní aj ostatným členom komisie a prítomným uchádzačom.
 3. Po otvorí obálok predseda komisie označí v každom návrhu jednotlivé listy samostatným poradovým číslom a prítomným oznámi meno, priezvisko a adresu, prípadné názov a sídlo jednotlivých uchádzačov a ponúkanú cenu. Ďalší obsah návrhov sa neoznamuje.
 4. Členovia komisie môžu požadovať, aby prítomní uchádzači upresnili niektoré informácie. Nie je však prípustne, aby uchádzači skutočnosti uvedené v návrhu menili, resp. dopĺňali.
 5. O otváraní obálok sa spíše písomný záznam, v ktorom sa uvedie, či boli obálky pred otvorením neporušené, čo sa z ich obsahu oznámilo, aké doplňujúce informácie boli prítomnými uchádzačmi poskytnuté, prípadne aké námietky, zo strany členov komisie boli vznesené. Záznam podpisujú všetci členovia komisie.
 
 
 
Článok 6
VYHODNOCOVANIE NÁVRHOV
 
 1. Pri vyhodnocovaní návrhov môžu byť prítomní iba členovia komisie.
 2. Komisia najprv zhodnotí, či bol návrh doručený na určené miesto v stanovenej lehote a forme. Návrhy doručené v rozpore s vyhlásenými požiadavkami sa nevyhodnocujú. U ostatných návrhov sa v súlade s vyhlásenými podmienkami výberového konania ohodnotia jednotlivé položky podľa kritérií stanovených komisiou. Každý člen komisie ohodnocuje predložené návrhy samostatne. Víťaz výberového konania sa určí sumarizáciou výsledkov ohodnocovania jednotlivých členov komisie.
 3. Komisia môže rozhodnúť, že žiaden z návrhom neprijíma, pričom musí uviesť dôvod, pre ktorý tak rozhodla.
 4. O výsledku výberového konania sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie:
a) názov a sídlo vyhlasovateľa
b) predmet výberového konania
c) mená a priezviská členov výberovej komisie
d) dátum a miesto konania výberového konania
e) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí doručili návrhy
f) zoznam uchádzačov, ktorých návrhy boli doručené v rozpore s vyhlásenými podmienkami výberového konania a nevyhodnocovali sa, pričom pri každom uchádzačovi sa uvedie, ktorá podmienka výberového konania nebola dodržaná
g) kritéria, podľa ktorých sa návrhy vyhodnocovali
h) výsledok výberového konania s uvedením poradia, mena, priezviska a adresy, resp. názvu a sídla jednotlivých uchádzačov.
 
 1. Prílohu zápisnice o výsledku výberového konania tvoria:
a) vyhlásenie výberového konania
b) menovacie dekréty členov výberovej komisie
c) čestné prehlásenia členov výberovej komisie o skutočnostiach podľa čl. 4 ods. 2 a ods. 5
d) prezenčná listina z otvárania obálok
e) záznam o otváraní obálok
f) prezenčná listina z vyhodnocovania výberového konania
g) čiastočné hodnotenia návrhov zo strany jednotlivých členov komisie
h) celkové vyhodnotenie návrhov
 
 1. Zápisnicu o výsledku výberového konania podpisujú všetci členovia komisie.
 
Článok 7
VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA
 
 1. Výsledok výberového konania sa s návrhom na schválenie prenájmu nebytového priestoru bezodkladne predloží na rozhodnutie orgánu príslušnému podľa Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta.
 2. Po rozhodnutí príslušného orgánu sa výsledok výberového konania bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom.
 3. Ak bude prenájom nebytového priestoru víťazovi výberového konania príslušným orgánom schválený, nájomná zmluva sa uzatvorí do 30 dní od schválenia.
 
Článok 8
ZRUŠENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
 
Zo závažných dôvodov môže konateľ spoločnosti výberové konanie zrušiť. Toto právo si však musí vopred vyhradiť pri vyhlasovaní výberového konania.
 
Článok 9
NEPLATNOSŤ VÝBEROVÉHO KONANIA
 
Ak boli v priebehu výberového konania porušené tieto Zásady, je výberové konanie neplatné.
 
Článok 10
NEÚSPEŠNOSŤ VÝBEROVÉHO KONANIA
 
 1. Výberové konanie je neúspešné, ak
a) nebol v určenom mieste a stanovenej lehote doručený žiadny návrh
b) žiadny z predložených návrhov nespĺňa požadované podmienky výberového konania
c) komisia rozhodla, že neprijíma žiadny z predložených návrhov
d) nebol prenájom nebytového priestoru víťazovi výberového konania schválený príslušným orgánom /viď Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Bardejov/
e) nedošlo k uzatvoreniu zmluvy podľa čl. 7 ods. 3 z dôvodov na strane víťaza výberového konania.
 
 
 
Článok 11
ZMARENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
 
 1. Zmarením výberového konania sa rozumie prípad, ak bolo výberové konanie úspešné a s jeho víťazom bola uzavretá zmluva, avšak z dôvodov na strane víťaza výberového konania došlo k zrušeniu uzavretej zmluvy alebo k zániku tohto zmluvného vzťahu.
 2. V prípade zmarenia výberového konania môže konateľ spoločnosti vyhlásiť nové výberové konanie do 60 dní od tohto zmarenia.
 3. V novom výberovom konaní nemôže predložiť návrh víťaz zmareného výberového konania. Ak víťaz zmareného výberového konania predloží návrh v novom výberovom konaní, jeho návrh sa v tomto konaní nebude vyhodnocovať.
 
Článok 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
 1. Tieto Zásady sú účinné dňom 01.04.2008
 2. Zásady schválil a podpísal konateľ spoločnosti dňa 31.03.2008