Čo robiť s neplatičmi?
 [Nový Čas pre ženy; 06/2013; 05/02/2013; s.: 54; Lucia Lukušová ; Zaradenie: pomáhame vám]
 
Ľudí, ktorí vedome či nevedome zabúdajú na plnenie svojich povinností tým, že neplatia za svoje bývanie, je v každom meste či obci dosť. Niekde si s nimi poradiť vedia, inde zas na nich doplácajú slušní občania. Aj čitateľka Danica nám poslala podobný problém.
 
,,Som slobodná matka 18-ročnej dcéry a poberám invalidný dôchodok. Musím platiť všetky poplatky z toho mála, čo mám, len aby som neskončila na ulici. V našej obecnej bytovke sa s neplatičmi už 22 rokov nič nerobí. Jedna rodina so štyrmi deťmi v našom vchode má neustále nedoplatky a pri ročnom vyúčtovaní každý rok na nich my ostatní doplácame. Pred siedmimi rokmi sme si byty všetci odkúpili. Žiadali sme obecný úrad, aby nám predložil vyúčtovanie aj týchto neplatičov, ale bolo nám to zamietnuté. Dá sa s tým niečo robiť? Čo môžeme urobiť, aby sme nedoplácali na neporiadnych ľudí?"
 
ODPOVEDÁ právnička JUDr. Jana Britaňáková
 
,,Tým, že ste si byty od obce odkúpili a stali sa ich legitímnymi vlastníkmi, prešla na vás povinnosť správy domu. V zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vlastníci bytov povinní na účel správy domu zriadiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo uzavrieť zmluvu o výkone správy s inou právnickou alebo fyzickou osobou, najmä s bytovým družstvom. Často sa tiež stáva, že je to obchodná spoločnosť založená mestom alebo obcou (ďalej pre zjednodušenie len pojem ,, správca"). Po predaji bytov teda už obec ako taká nevykonáva správu vašich bytov."
 
Ako vymáhať nedoplatky
 
Spôsobov vymáhania nedoplatkov od neplatičov je niekoľko a výber najvhodnejšieho je na správcovi a závisí od výšky nedoplatkov. ,,Na zabezpečenie týchto pohľadávok a ich príslušenstva vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo. Správca má možnosť za účelom uspokojenia pohľadávok iniciovať súdne konanie, podať návrh na exekučné konanie alebo po schválení nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome. V každom prípade je správca zo zákona povinný vymáhať vzniknuté nedoplatky a zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností," vysvetľuje právnička.
 
Máte právo nahliadnuť do dokladov
 
,, Správca hospodári s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru okrem úhrad za tie služby a práce, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi (napr. úhrady za plyn v prípade, ak máte priamo vy ako vlastník uzatvorenú zmluvu s dodávateľom plynárňami) a s fondom prevádzky, údržby a opráv, ktorý sa tvorí z príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome," pokračuje odborníčka. Pri správe domu je správca povinný sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a umožniť vlastníkovi na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.
 
AKO SA VRACAJÚ PREPLATKY
 
Spôsobom, akým sa platia úhrady správcovi, sa zvyčajne vracajú aj preplatky. Ak sa úhrady platia prevodom na účet správcu, preplatky sa vracajú v stanovenej lehote prevodom na účet vlastníka, ak sa platia v hotovosti, preplatky sa vrátia v hotovosti. Zákon to však striktne nestanovuje a spôsob vracania preplatkov je vecou dohody. Nie je vylúčené, že sa so správcom dohodnete, že hoci platíte úhrady prevodom na účet, preplatok vám bude vrátený v hotovosti, prípadne bude preúčtovaný ako preddavok na úhrady za plnenia, prípadne na fond prevádzky údržby a opráv. V prípade, že na účte správcu nie je dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie nedoplatkov, majú vlastníci bytov právo vymáhať si svoje pohľadávky voči správcovi súdnou cestou.
 
SPRÁVCA JE POVINNÝ
 
- najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o finančnom hospodárení domu ako celku.
 
- vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Keďže prípadné nedoplatky sa rozrátajú medzi všetkých vlastníkov, tieto vyúčtovania by mali obsahovať informáciu, ktorí z vlastníkov sú neplatiči a akú sumu sú dlžní.
 


 
2.2.  Nemajú ani byty, ani peniaze
 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 04/02/2013;  Dominika Lukáčová; Zaradenie: z domova]
 
Jaroslav Zápala, moderátor: "Rukojemníci vo svojich bytoch. Aj tak by sa dalo nazvať viac ako štyristo obyvateľov bytoviek v bratislavskom Vlčom Hrdle. Pre naťahovačky a chaos na bytovom družstve už roky čakajú na listy vlastníctva. Mnohí však nemajú ani doklad a ani peniaze, ktoré za byty zaplatili."
 
Dominika Lukáčová, redaktorka: "Banánová republika. Takto označujú obyvatelia bytov vo Vlčnom Hrdle stav na ich bytovom družstve. Neboli spokojní s jeho vedením a tak si zvolali členskú schôdzu, na ktorej si zvolili nové predstavenstvo. Súd ale po troch rokoch rozhodol, že ich postup bol protiprávny a tak je všetko po starom, akurát s veľkým chaosom pri ďalšej výmene vedení."
 
Obyvateľ bytovky, Vlčie Hrdlo: "Nikto zo štyristo družstevníkov nevie, čo sa deje, nemajú žiadne informácie. Na stránke bytového družstva sa objavujú len trestné oznámenia."
 
Dominika Lukáčová, redaktorka: "Ľuďom ide hlavne o byty. Chceli by ich už konečne vlastniť. Pri bordeli na družstve však stále nemajú listy vlastníctva."
 
Obyvateľka bytovky, Vlčie Hrdlo: "Nevieme, či sú naše byty už zakatastrované a kde sú peniaze."
 
Obyvateľka bytovky, Vlčie Hrdlo: "Návrh na vklad stojí vraj u nich na družstve na stole, lebo to neodniesli."
 
Dominika Lukáčová, redaktorka: "A skutočne. Návrhy stoja na stole. Staronové vedenie však robotu predchodcov môže hodiť rovno do koša a začať odznova. Chýbajú v nich totiž základné veci ako napríklad vyúčtovanie na nájomnom. To zatiaľ stále nemôžu doplniť."
 
Ján Petrík, predseda predstavenstva BD Vlčie Hrdlo: "Účtovníctvo za rok 2012 predošlé predstavenstvo ešte neodovzdalo a najpodstatnejšie je, že tie byty sú do katastra pripravené zlým zápisom. Nie sú k tým bytom pripísané alikvotné čiastky priľahlých pozemkov."
 
Dominika Lukáčová, redaktorka: "Od piatka sme sa snažili získať aj stanovisko člena bývalého predstavenstva, ktoré doteraz zadržiava ekonomickú dokumentáciu. Stále neúspešne. Nekonečné hádky, trestné oznámenia a chýbajúce vyúčtovania. Obyvatelia majú jedného aj druhého vedenia už plné zuby a najradšej by sa zverili do rúk správcovskej spoločnosti. Podľa advokáta to ale v ich prípade opäť nebude jednoduché."
 
Ivan Syrový, právnik: "Je to veľmi nepríjemné pre tých ľudí a vravím, naozaj to, aby sa nastavil poriadok, tak by bola naozaj členská schôdza, kde by sa volilo nové predsedníctvo, ktoré by naozaj následne usporiadavalo tie vzťahy. Následne už tí vlastníci budú môcť riešiť správu bytového domu"