Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Zákon č. 182/1993 Z. z. - úplné znenie

 

(aktualizované úplné znenie - stav k 1. 4. 2019)

(o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 22.8.1993
Účinnosť od: 1.4.2019

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/182/20190401