Toto sú pravidlá bytových schôdzí
 [hnporadna.hnonline.sk; 20/03/2015; zub ; Zaradenie: Servisné prílohy, Poradca ; Monitorig pre ZBHS]
http://hnporadna.hnonline.sk/poradca-156/toto-su-pravidla-bytovych-schodzi-694017
 
Na čo slúži schôdza vlastníkov?
Zástupca vlastníkov, ktorého si majitelia bytov a nebytových priestorov zvolia na takejto schôdzy, na schôdzi zabezpečuje styk vlastníkov so správcom.
 
Kto je zástupca vlastníkov a aké sú jeho kompetencie?
Jeho úlohou je informovať vlastníkov o činnosti správu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca je povinný posielať správcovi požiadavky vlastníkov a to v súlade so zmluvou o výkone správy.
Zástupca však nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov. To sú napríklad všetky veci, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a podobne.
 
Kto môže zvolať schôdzu alebo zhromaždenie?
Môže ju zvolať:
- správca - prí správe domu je povinný zvolať schôdzu podľa potreby, najmenej však raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov
- samotní vlastníci - štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti.
 
Ako musí byť schôdza oznámená?
Oznámenie musí byť spolu s programom doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome v písomnej podobre minimálne päť dní pred dňom konania schôdze. Toto oznámenie spolu s programom sa doručuje aj správcovi alebo predsedovi, ak sa má rozhodovať o úlohách pre správcu alebo predsedu.
Kedy sa môžu na schôdzi prijímať rozhodnutia?
Keď je schôdza, alebo zhromaždenie uznášaniaschopné. To je vtedy, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov. Ak však musia vlastníci rozhodnúť napríklad o zmluve o úver a o každom jej dodatku, o zmluve o zabezpeční úveru a o každom dodatku k nej, o zmluve o nájme alebo kúpe je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých vlastníkov. Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorv sa vyžaduje iba pri rozhodovaní o prevode spoločných častí domu, spoločných zariadení domu alebo priľahlého pozemku a jeho častí.
Ak schôdza nie je ani hodinu po oznámenom začatí schôdze vlastníkov uznášania schopná, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov. To neplatí, ak je na prijatie rozhodnutia potrebná iná, ako nadpolovičná väčšina.
 
Môže vlastník niekoho pri hlasovaní splnomocniť?
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu.
Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.
Ak sú v byte viacerí spolumajitelia, na koľko hlasov majú nárok?
Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník iba jeden hlas. Ak je však vlastníkov viac, môžu si uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok.
 
Ak sa na schôdzach nezúčastňuje dosť vlastníkov, existuje aj iná forma hlasovania?
Áno. Ide o písomné hlasovanie, ktoré môže vyhlásiť predseda, rada či správca. Môže tak urobiť tiež štvrtina vlasníkov, ak na ich žiadosť nevyhlásil takéto hlasovanie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti.
Pred písomným hlasovaním musia byť majitelia bytov sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať a tiež o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Svoj súhlas, alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci podpisom. Na hlasovacej listine musí byť aj dátum. Podpisy hlasujúcich potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov. Podpis vlastníka môže overiť aj notár alebo obec. Zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné overenie podpisov.
 
Kedy je takéto hlasovanie právoplatné?
Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov. Výnimkou sú hlasovanie, kedy aj na bytovej schôdzi potrebný súhlas všetkých vlastníkov ale dvojtretinovej väčšiny.
 
Môžu sa schôdze zúčastňovať aj nájomníci?
Nájomcom bytov v bytovom dome sa konanie schôdze neoznamuje, nájomníci sa schôdze vlastníkov bytov nezúčastňujú.
 
Pripravené podľa zákona 182/1993. Spolupracoval: advokát Martin Šenkovič