Koho zvoliť za zástupcu vlastníkov bytov
 [etrend.sk; 20/03/2015; Tomáš Poláček a JUDr. Marek Hudec ; Zaradenie: eTREND; monitoring pre ZBHS]
http://www.etrend.sk/financie/koho-zvolit-za-zastupcu-vlastnikov-bytov.html
 
20.03.2015 | Tomáš Poláček a JUDr. Marek Hudec, Proiuris advokáti Bratislava
 
V našom bytovom dome, ktorý je v správe bytového družstva, sa bude pravdepodobne meniť zástupca vlastníkov bytov. Podľa zákona by mal novy zástupca vlastníkov bytov byť jedným z vlastníkov bytov. Máme v dome nielen vlastníkov, ale aj nájomcov družstevných bytov. Lenže nik z vlastníkov túto funkciu nechce vykonávať, tak sú vyvíjané tlaky aj na nájomcov, aby sa o tento post uchádzali. Lenže v zákone nie je nikde napísané, že to môže byť niekto z nájomcov, keďže ich byt vlastní bytové družstvo. Môže byť zástupcom vlastníkov -- vlastník bytu alebo to môže byť aj nájomca bytu?
 
Aktuálna právna úprava v Slovenskej republike nikde presne nedefinuje, kto môže byť schôdzou vlastníkov bytov zvolený za zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Sú definované iba povinnosti tejto osoby, nikde ale nie je definované, že táto osoba musí mať akýkoľvek právny vzťah voči predmetným nehnuteľnostiam.
 
Zástupca vlastníkov musí byť v zmysle § 8a ods. 5 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zvolený schôdzou vlastníkom bytov. Jeho úlohou je informovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu bytového domu a o dôležitých otázkach prevádzky domu.
 
Ďalej je zástupca vlastníkov povinný uplatňovať návrhy a požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome voči správcovi nehnuteľnosti. Zástupca vlastníkov však nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc o veciach o ktorých môžu rozhodnúť v zmysle § 14 Zákona o bytoch a nebytových priestoroch len vlastníci bytov, napríklad o výške príspevku do fondu prevádzky údržby a opráv, o zmluve o úvere a jej dodatkoch, o vstavbe a nadstavbe a podobne.
 
Z vyššie uvedeného teda vplýva, že stav, ktorý ste opísali je v súlade s právnym poriadkom. Je ale na mieste zvažovať, či by na tejto pozícií nemal byť niekto z vlastníkov bytov, pretože ten má pochopiteľne väčší záujem a aktívnejší prístup k riešeniu problémov ako niekto, koho sa situácia, ktorú má zástupca vlastníkov riešiť, netýka.
 
Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.